СПОЖВАННЯ ПАЛВНО-ЕНЕРГЕТЧНХ РЕСУРСІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВАХ

Оксана Василівна Вишневецька

Анотація


Вишневецька О.В. СПОЖВАННЯ ПАЛВНО-ЕНЕРГЕТЧНХ РЕСУРСІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВАХ

Мета. Оцінка досягнутого рівня споживання та тенденцій зміни ефективності використання енергетичних ресурсів у сільському господарстві України.

Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження стали базові положення економічної науки, наукові праці провідних вітчизняних вчених з питань ефективного використання енергетичних ресурсів. У процесі написання статті застосовувалися такі методи наукового дослідження: монографічний (вивчення організаційно-економічних та виробничо-технічних заходів підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах), економіко-статистичний (аналіз сучасного стану та ефективності використання енергетичних ресурсів), абстрактно-логічний (узагальнення та формулювання висновків), графічний (наочне відображення результатів дослідження у вигляді діаграм та графіків) та метод порівняння (зіставлення економічних показників енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств).

Результати дослідження. Встановлено, що, незважаючи на значну частку споживання паливно-енергетичних ресурсів в агропромисловому комплексі (23% – дизпаливо та 5% – бензин), їх потреба за останні роки тут значно скоротилася. Сільськогосподарські підприємства скоротили використання бензину порівняно з 1990 роком у 13 разів, дизельного пального – у 3 рази. Це можна пояснити скороченням посівних площ майже на 15%, вирощуванням менш енергоємних сільськогосподарських культур, скороченням, майже в чотири рази, парку автомобілів, тракторів та комбайнів, а також суттєвим зменшенням обсягів виробництва продукції тваринництва.

З’ясовано, що скорочення споживання пального сприяло зменшенню енергомісткості сільськогосподарської продукції. Якщо у 1994 році аграрні підприємства витрачали на тисячу гривень валової продукції у порівняльних цінах 2010 року 44,7 кг умовного палива, то у 2018 р. – лише 11,5 кг, або у 3,9 раза менше.

Обґрунтовано, що скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві також пов’язане з безперервним зростанням цін на них та з наростанням диспаритету цін на енергоносії і сільськогосподарську продукцію. Якщо в 1990 р. для придбання 1 т дизельного палива потрібно було продати 0,2 т зерна, то в 2019 р. – 5,6 т, або в 37 разів більше. Така ж тенденція спостерігається і по інших видах ресурсів.

Наукова новизна результатів дослідження. Враховуючи прогнозні показники розвитку сільського господарства, переробних та обслуговуючих підприємств, визначено потребу у дизельному пальному. Очікується, що обсяги споживання дизельного пального в сільськогосподарських підприємствах у 2020 р. дещо скоротяться порівняно з 2018 роком. Так, в 2020 р. очікуване споживання дизпаливі для АПК складатиме 1430 тис.т, бензину – 114,5 тис.т.

Практична значущість результатів дослідження. Основні положення, висновки та практичні рекомендації можуть бути використані в процесі удосконалення державної регуляторної політики щодо забезпечення нафтопродуктами сільськогосподарських товаровиробників через державну підтримку у вирішенні питання сплати акцизного збору на поставки паливно-мастильних матеріалів, підвищення дієвості антимонопольних заходів для дотримання стабільності цін протягом року, недопущення кон’юнктурного підвищення цін у періоди найважливіших механізованих робіт. Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та розвитку сільських територій. Наукові розробки можуть бути використані при формуванні регіональних цільових та комплексних програм розвитку сільського господарства.

Ключові слова: паливно-енергетичні ресурси, ефективність, енергомісткість, умовне паливо, потреба, нафтопродукти.

 

Вишневецкая О.В. ПОТРЕБЛЕНЕ ТОПЛВНО-ЭНЕРГЕТЧЕСКХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРЯТЯХ

Цель. Оценка достигнутого уровня потребления и тенденций изменения эффективности использования энергетических ресурсов в сельском хозяйстве Украины.

Методика исследования. Теоретико-методологической основой исследования стали базовые положения экономической науки, научные труды ведущих отечественных ученых по вопросам эффективного использования энергетических ресурсов. В процессе написания статьи применялись монографический (изучение организационно-экономических и производственно-технических мероприятий по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях), экономико-статистический (анализ современного состояния и эффективности использования энергетических ресурсов), абстрактно-логический (обобщение и формулирование выводов), графический (наглядное отображение результатов исследования в виде диаграмм и графиков) методы и метод сравнения (сопоставление экономических показателей энергообеспечения сельскохозяйственных предприятий).

Результаты исследования. Установлено, что, несмотря на значительную долю потребления топливно-энергетических ресурсов в агропромышленном комплексе (23% – дизтопливо и 5% – бензин), их потребность в последние годы значительно сократилось. Сельскохозяйственные предприятия сократили использование бензина по сравнению с 1990 годом в 13 раз, дизельного топлива – в 3 раза. Это можно объяснить сокращением посевных площадей почти на 15%, выращиванием менее энергоемких сельскохозяйственных культур, сокращением, почти в четыре раза, парка автомобилей, тракторов и комбайнов, а также существенным уменьшением объемов производства продукции животноводства.

Выяснено, что сокращение потребления топлива способствовало уменьшению энергоемкости сельскохозяйственной продукции. Если в 1994 году аграрные предприятия тратили на тысячу гривен валовой продукции в сопоставимых ценах 2010 года 44,7 кг условного топлива, то в 2018 – только 11,5 кг, или в 3,9 раза меньше.

Обосновано, что сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в сельском хозяйстве связано с непрерывным ростом цен на них и с нарастанием диспаритета цен на енергоносители и сельскохозяйственную продукцию. Если в 1990 г. для приобретения 1 т дизельного топлива необходимо было продать 0,2 т зерна, то в 2019 – 5,6 т, или в 37 раз больше. Такая же тенденция наблюдается и по другим видам ресурсов.

Научная новизна результатов исследования. Учитывая прогнозные показатели развития сельского хозяйства, перерабатывающих и обслуживающих предприятий, определена потребность в дизельном топливе. Ожидается, что объемы потребления дизельного топлива в сельскохозяйственных предприятиях в 2020 году сократятся по сравнению с 2018 годом. Так, в 2020 ожидаемое потребление дизтопливе для АПК составит 1430 тыс.т, бензина – 114,5 тыс.т.

Практическая значимость результатов исследования. Основные положения, выводы и практические рекомендации могут быть использованы в процессе совершенствования государственной регуляторной политики по обеспечению нефтепродуктами сельскохозяйственных товаропроизводителей через государственную поддержку в решении вопроса уплаты акцизного сбора на поставки горюче-смазочных материалов, повышение действенности антимонопольных мер для соблюдения стабильности цен в течение года, недопущения конъюнктурного повышения цен в периоды важнейших механизированных работ. Это будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий и развития сельских территорий. Научные разработки могут быть использованы при формировании региональных целевых и комплексных программ развития сельского хозяйства.

Ключевые слова: топливно-энергетические ресурсы, эффективность, энергоемкость, условное топливо, потребность, нефтепродукты.


Vyshnevetska O.V. CONSUMPTION OF FUEL AND ENERGY RESOURCES AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is to assess the achieved level of consumption and trends in the efficiency of energy resources use in agriculture of Ukraine.

Methodology of research. The basic provisions of economics, scientific works of leading domestic scientists on the efficient use of energy resources are the theoretical and methodological basis of the study. The following research methods are used in the process of writing the article: monographic (study of organizational and economic and production and technical measures to improve the efficiency of energy resources in agricultural enterprises); economic and statistical (analysis of the current state and efficiency of energy resources); abstract and logical (generalization and formulation of conclusions); graphical (visual display of research results in the form of diagrams and graphs) and method comparison (comparison of economic indicators of energy supply of agricultural enterprises).

Findings. It is determined that despite the significant share of consumption of fuel and energy resources in the agro-industrial complex (23% – diesel and 5% – gasoline), their demand has decreased significantly in recent years. Agricultural enterprises have reduced the use of gasoline by 13 times compared to 1990, diesel fuel – by 3 times. This can be explained by the reduction of sown areas by almost 15%, the cultivation of less energy-intensive crops, the reduction of almost four times the fleet of cars, tractors and combines, as well as a significant reduction in livestock production.

It was found that the reduction fuel consumption has helped reduce the energy intensity of agricultural products. If in 1994 agricultural enterprises spent 44.7 kg of conventional fuel per thousand hryvnias of gross output at comparable prices in 2010, in 2018 it is only 11.5 kg, or 3.9 times less.

It is substantiated that the reduction in the consumption of fuel and energy resources in agriculture is also associated with a continuous increase in their prices and an increase in the disparity in prices for energy and agricultural products. If in 1990 it was necessary to sell 0.2 tons of grain to purchase 1 ton of diesel fuel, in 2019 – 5.6 tons, or 37 times more. The same trend is observed for other types of resources.

Originality. Taking into account the forecast indicators of development of agriculture, processing and service enterprises, the need for diesel fuel has been determined. It is expected that the consumption of diesel fuel in agricultural enterprises in 2020 will decrease slightly compared to 2018. Thus, in 2020 the expected consumption of diesel fuel for the agro-industrial complex will be 1430 thousand tons, gasoline – 114.5 thousand tons.

Practical value. As a result of the research, it is expected that the main provisions, conclusions and practical recommendations can be used in the process of improving the state regulatory policy to provide petroleum products to agricultural producers through state support in addressing the issue of excise duty on fuel and lubricants, increasing the effectiveness of antitrust measures to maintain price stability during the year, preventing conjunctural price increases during periods of critical mechanized work.

This will help increase the competitiveness of agricultural enterprises and the development of rural areas. Scientific developments can be used in the formation of regional targeted and comprehensive development programs agriculture.

Key words: fuel and energy resources, efficiency, energy consumption, conditional fuel, demand, oil products.

 


Ключові слова


Ключові слова: паливно-енергетичні ресурси, ефективність, енергомісткість, умовне паливо, потреба, нафтопродукти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Валова продукція сільського господарства України (у постійних цінах 2010 р.) 1990–2010 рр. : статистичний збірник / за ред. Н. С. Власенко. Київ : Державна служба статистики України, 2012. 47 с.

Вишневецька О. В. Економічна оцінка ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. Ефективна економіка. 2015. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4151 (дата звернення: 20.06.2020).

Динамічні ряди показників енергетичних балансів за 1990‒2018 рр. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.06.2020).

Захарчук О. В., Вишневецька О. В. Використання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві. Економіка АПК. 2015. № 5. С. 62-69.

Сільське господарство України (2008-2018) : статистичний збірник. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.06.2020).

Статистичний щорічник (2007-2018) / за ред.: О. Г. Осауленка. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.06.2020).

Формування ринків матеріально-технічних ресурсів АПК / Г. М. Підлісецький та ін. Київ : ННЦ ІАЕ, 2001. 428 с.

Ціни на бензин, дизпаливо, газ на АЗС України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/ (дата звернення 18.06.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024