АКТВІЗАЦІЯ ВКОРСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ – ОБ’ЄКТВНА НЕОБХІДНІСТЬ ПОЛІПШЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПІДВЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВРОБНЦТВА ПРОДУКЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇН

Микола Кирилович Пархомець, Петро Романович Пуцентейло, Людмила Миколаївна Уніят

Анотація


Пархомець М.К., Пуцентейло П.Р., Уніят Л.М. АКТВІЗАЦІЯ ВКОРСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇОБЄКТВНА НЕОБХІДНІСТЬ ПОЛІПШЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПІДВЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВРОБНЦТВА ПРОДУКЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇН

Мета. Обґрунтування теоретичних засад використання ВДЕ та практичних аспектів економічної ефективності різних проектів з використання сонячної енергії залежно від територіальних умов підприємств АПК України як фактору ресурсозбереження та енергоефективності.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано діалектичні методи пізнання процесів і явищ, економічний, фінансовий, порівняльний і монографічний методи (для аналізу і оцінювання ефективності використання ВДЕ в різних територіальних умовах України), а також абстрактно-логічний метод (для проведення теоретичних узагальнень, формування висновків).

Результати дослідження. Обґрунтовано ефективність використання сонячної енергії в різних територіальних умовах України. Розраховано ефективність проєктів при різних сценаріях виробництва продукції АПК (питна вода) на прикладі ПрАТ «Добра Вода» Зборівського району Тернопільської області. Встановлено, що найефективнішим проєктом для цього підприємства при всіх досліджених сценаріях виробництва є проєкт потужністю 1 МВт, друге місце за показниками ефективності посідає проєкт потужністю 850 кВт, на третьому місці ‒ проєкт потужністю 700 кВт, а найменш ефективним є проєкт потужністю 585 кВт. Досліджено економічну ефективність інвестиційних проєктів у динаміці за 25 років з використанням методів дисконтування і виявлено, що проєкт потужністю 1 МВт ‒ найефективніший при всіх сценаріях виробництва продукції на підприємстві. Зроблено висновок на основі проведеного поглибленого дослідження ефективності діючих проєктів в різних територіальних умовах України, що дані проєкти з використання сонячної енергії в умовах східних і південних областей країни можуть мати кращі результативні показники економічної ефективності в 1,5–2 рази. Враховуючи досвід країн ЄС-28, обґрунтовано, що в Україні, яка має потужний біологічний потенціал, пріоритетним напрямком має стати прискорення розвитку біоенергетики, що сприятиме збільшенню обсягу ВДЕ і на цій основі здійснити заміщення газу і нафти, зменшити собівартість продукції, поліпшити її конкурентоспроможність; здійснити очищення навколишнього середовища у всіх регіонах країни; збільшити кількість робочих місць та поліпшити соціально-економічні умови життя населення.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано теоретичні підходи до оцінки економічної ефективності проєктів різної потужності з використання сонячної енергії за варіантами, які враховують територіальні особливості їх реалізації на підприємствах агропромислового комплексу України.

Практична значущість результатів дослідження. Основні положення і висновки, викладені у статті, містять методичні та практичні рекомендації щодо формування системи ресурсозбереження і використання відновлюваних джерел енергії на підприємствах.

Ключові слова: ресурсозбереження, енергоефективність, відновлювані джерела енергії, сонячна енергія, вітрова енергія, енергія з біомаси, гідроенергетика, ефективність, конкурентоспроможність.

 

Пархомец Н.К., Пуцентейло П.Р., Уният Л.Н. АКТВЗАЦЯ СПОЛЬЗОВАНЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ СТОЧНКОВ ЭНЕРГ – ОБЪЕКТВНАЯ НЕОБХОДМОСТЬ УЛУЧШЕНЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНЯ ПОВЫШЕНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ПРОЗВОДСТВА ПРОДУКЦ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАНЫ

Цель. Обоснование теоретических основ использования ВЭ и практических аспектов экономической эффективности различных проектов по использованию солнечной энергии в зависимости от территориальных условий предприятий АПК Украины как фактора ресурсосбережения и энергоэффективности.

Методика исследования. Для достижения поставленной цели использованы диалектические методы познания процессов и явлений, экономический, финансовый, сравнительный и монографический методы (для анализа и оценки эффективности использования ВЭ в различных территориальных условиях Украины), а также абстрактно-логический метод (для проведения теоретических обобщений, формирования выводов).

Результаты исследования. Обоснована эффективность использования солнечной энергии в различных территориальных условиях Украины. Рассчитана эффективность проектов при различных сценариях производства продукции АПК (питьевая вода) на примере ЗАО «Добра Вода» Зборовского района Тернопольской области. Установлено, что наиболее эффективным проектом для данного предприятия при всех исследованных сценариях производства является проект мощностью 1 МВт, второе место по эффективности занимает проект мощностью 850 кВт, на третьем месте – проект мощностью 700 кВт, а наименее эффективным является проект мощностью 585 кВт. сследована экономическая эффективность инвестиционных проектов в динамике за 25 лет с использованием методов дисконтирования и выявлено, что проект мощностью 1 МВт – эффективен при всех сценариях производства продукции на предприятии. Сделан вывод на основе проведенного углубленного исследования эффективности действующих проектов в различных территориальных условиях Украины, что данные проекты по использованию солнечной энергии в условиях восточных и южных областей страны могут иметь лучшие результативные показатели экономической эффективности в 1,5-2 раза. Учитывая опыт стран ЕС-28, обосновано, что в Украине, которая имеет мощный биологический потенциал, приоритетным направлением должно стать ускорение развития биоэнергетики, что будет способствовать увеличению объема ВЭ и на этой основе можно осуществить замещение газа и нефти, уменьшить себестоимость продукции, улучшить ее конкурентоспособность; осуществить очистку окружающей среды во всех регионах страны; увеличить количество рабочих мест и улучшить социально-экономические условия жизни населения.

Научная новизна результатов исследования. Обоснованы теоретические подходы к оценке экономической эффективности проектов различной мощности по использованию солнечной энергии по вариантам, которые учитывают территориальные особенности их реализации на предприятиях агропромышленного комплекса Украины.

Практическая значимость результатов исследования. Основные положения и выводы, изложенные в статье, содержат методические и практические рекомендации по формированию системы ресурсосбережения и использования возобновляемых источников энергии на предприятиях.

Ключевые слова: ресурсосбережение, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, солнечная энергия, ветровая энергия, энергия из биомассы, гидроэнергетика, эффективность, конкурентоспособность.

 

Parkhomets M.K., Putsenteilo P.R., Uniiat L.M. INTENSIFICATION OF THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES – THE OBJECTIVE NEED TO IMPROVE RESOURCE CONSERVATION AND INCREASE THE COMPETITIVENESS OF PRODUCTION OF PRODUCTS OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

Purpose. The aim of the article is substantiation of theoretical bases of RES use and practical aspects of economic efficiency of various projects on use of solar energy depending on territorial conditions of the enterprises of agrarian and industrial complex of Ukraine as a factor of resource saving and energy efficiency.

Methodology of research. Dialectical methods of cognition of processes and phenomena, economic, financial, comparative and monographic methods (for analysis and evaluation of the effectiveness of RES in different territorial conditions of Ukraine), are used to achieve this goal as well as abstract and logical method (for theoretical generalizations, conclusions).

Findings. The efficiency of solar energy use in different territorial conditions of Ukraine is substantiated. The efficiency of projects under different scenarios of production of agro-industrial complex (drinking water) is calculated on the example of PJSC “Dobra Voda” of Zboriv district of Ternopil region. It is established that the most effective project for this enterprise in all studied production scenarios is a project with a capacity of 1 MW, the second place in terms of efficiency is occupied by a project with a capacity of 850 kW, in third place ‒ a project with a capacity of 700 kW, and the least effective is a project with a capacity of 585 kW.

The economic efficiency of investment projects in the dynamics of 25 years using discounting methods was studied and it was found that the project with a capacity of 1 MW is the most effective in all scenarios of production at the enterprise. It is concluded on the basis of an in-depth study of the effectiveness of existing projects in different territorial conditions of Ukraine that these projects for the use of solar energy in the eastern and southern regions of the country may have better performance indicators of economic efficiency 1.5-2 times.

Taking into account the experience of the EU-28, it is substantiated that in Ukraine, which has a strong biological potential, the priority should be to accelerate the development of bioenergy, which will increase RES and on this basis to replace gas and oil, reduce production costs, improve its competitiveness; to clean the environment in all regions of the country; increase the number of jobs and improve the social and economic living conditions of the population.

Originality. Theoretical approaches to the assessment of economic efficiency of projects of different capacity for the use of solar energy according to the options that take into account the territorial features of their implementation at the enterprises of the agro-industrial complex of Ukraine are substantiated.

Practical value. The main provisions and conclusions set out in the article contain methodological and practical recommendations for the formation of a system of resource conservation and the use of renewable energy sources at enterprises.

Key words: resource saving, energy efficiency, renewable energy sources, solar energy, wind energy, biomass energy, hydropower, efficiency, competitiveness.


Ключові слова


Ключові слова: ресурсозбереження, енергоефективність, відновлювані джерела енергії, сонячна енергія, вітрова енергія, енергія з біомаси, гідроенергетика, ефективність, конкурентоспроможність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Уніят Л. М. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку підприємств агропромислового бізнесу в конкурентному середовищі : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 586 с.

Бридун Є. В. Моделювання страхового механізму компенсації еколого-економічних збитків : монографія. Харків : Форт, 2004. 256 с.

Туниця Ю. Ю. Економіка і ринок: подолання суперечностей : монографія. Київ : Знання, 2006. 314 с.

Гнідий М. В., Маляренко О. Є. Методологія визначення теоретичного потенціалу енергозбереження на різних рівнях управління економікою. Проблеми загальної енергетики. 2007. № 15. С. 1-21.

Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 605-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250250456 (дата звернення: 03.07.2020).

Відновлювана енергетика України (renewable energy in Ukraine). URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/Відновлювана_енергетика_України (дата звернення: 03.07.2020).

Дорожня карта розвитку відновлюваної енергетики України на період до 2020 року : проєкт Держ. агентства з енергоефективності та енергозбереж. України. URL: http://saee.gov.ua/uk/pressroom/1133 (дата звернення: 05.07.2020).

Пархомець М. К., Уніят Л. М. Аналіз ефективності інвестицій на підприємствах молочної промисловості: організація та методика : монографія / за ред. докт. екон. наук, проф. М. К. Пархомця. Тернопіль : Екон. думка, 2006. 223 с.

Гелетуха Г., Железна Т. Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлювальних джерел енергії. URL: http://energefficiency.in.ua (дата звернення: 12.05.2020).

Відновлювані джерела енергії в Україні та Європейському Союзі. Економічний дискусійний клуб. 21.03.2017. http://edclub.com.ua/analityka/vidnovlyuvalni-dzherela-energiyi-v-ukrayini-ta-yevropeyskomu-soyuzi (дата звернення: 12.05.2020).

Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А. Розвиток біоенергетики як інструмент заміщення природного газу в Україні. Біоенергетика. 2015. № 1. С. 15-20.

Про альтернативні джерела енергії : Закон України від 11.06.2017 р. № 555-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15 (дата звернення: 12.05.2020).

Про електроенергетику : Закон України від 11.06.2017 р. № 575/97-ВР URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575/97-вр (дата звернення: 12.05.2020).

Стан і перспективи розвитку малої гідроенергетики, сонячної, вітрової та інших джерел поновлюваної енергії зарубіжних країн та України / Відділ з інформ.-аналіт. роботи департаменту міжнар. співроб. та євроінтегр. Київ, 2016. URL: http://Stan-i-perspektyvy-rozvytku-PDF (дата звернення: 03.07.2020).

Пуцентейло П.Р., Баглей Р.Р. Формування стратегічних напрямів модернізації технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах. Економічний дискурс. 2019. № 3. С. 75–85.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024