АНАЛІЗ ОСНОВНХ ЗАСОБІВ ПІДПРЄМСТВА: ПРОБЛЕМНО-ПРОГНОСТЧНЙ ПІДХІД

Лариса Петрівна Якимова, Катерина Андріївна Смольнікова

Анотація


Якимова Л.П., Смольнікова К.А. АНАЛІЗ ОСНОВНХ ЗАСОБІВ ПІДПРЄМСТВА: ПРОБЛЕМНО-ПРОГНОСТЧНЙ ПІДХІД

Мета. Обґрунтування змісту і алгоритму проблемно-прогностичного підходу до аналізу основних засобів та його апробація на підприємствах, які за КВЕД-2010 входять до секції G (оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів).

Методика дослідження. У дослідженні використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, зокрема: методи теоретичного узагальнення і порівняльного аналізу – для аналізу релевантної наукової літератури; системний підхід, методи аналізу та синтезу – для обґрунтування методики аналізу основних засобів; коефіцієнтний аналіз – для аналізу ефективності використання основних засобів; методи математичної статистики – для оцінки ризиків, пов’язаних із основними засобами; методи економетричного аналізу – для побудови моделей і оцінки впливу показників основних засобів на фінансові результати підприємств.

Результати дослідження. Обґрунтовано доцільність включення в традиційну методику аналізу основних засобів таких етапів, як інтегральна оцінка ефективності використання, аналіз ризиків і проблемний (економетричний) аналіз основних засобів. Емпіричні результати підтверджують збільшення інформаційної цінності такого аналізу, що сприяє прийняттю обґрунтованих і своєчасних управлінських рішень.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано методику аналізу основних засобів, яка включає визначення етапів аналізу, формування системи показників, методів та інформаційної бази для кожного етапу аналізу, і, на відміну від існуючих, має проблемно-прогностичну спрямованість, що дає можливість виконати комплексний аналіз основних засобів, визначити напрямки підвищення ефективності їх використання, оцінити вплив на фінансові результати підприємства.

Практична значущість результатів дослідження. Запропонована методика аналізу може використовуватися менеджерами та інвесторами для більш глибокого розуміння проблем щодо основних засобів підприємства. Емпіричні результати дослідження рекомендується використовувати як показники-орієнтири під час аналізу та розробленні політики управління основними засобами на підприємствах секції G за КВЕД-2010.

Ключові слова: основні засоби, коефіцієнтний аналіз, аналіз ризиків, економетричний аналіз, підприємства секції G за КВЕД-2010.

 

Якимова Л.П., Смольникова К.А. АНАЛЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРЯТЯ: ПРОБЛЕМНО-ПРОГНОСТЧЕСКЙ ПОДХОД

Цель. Обоснование содержания и алгоритма проблемно-прогностического подхода к анализу основных средств и его апробация на предприятиях, которые согласно КВЭД-2010 включены в секцию G (оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов).

Методика исследования. В исследовании использовались общенаучные и специальные методы познания, в частности: методы теоретического обобщения и сравнительного анализа – для анализа релевантной научной литературы; системный подход, методы анализа и синтеза – для обоснования методики анализа основных средств; коэффициентный анализ – для анализа эффективности использования основных средств; методы математической статистики – для оценки рисков, связанных с основными средствами; методы эконометрического анализа – для построения моделей и оценки влияния показателей основных средств на финансовые результаты предприятий.

Результаты исследования. Обоснована целесообразность включения в традиционную методику анализа основных средств таких этапов, как интегральная оценка эффективности использования, анализ рисков и проблемный (эконометрический) анализ основных средств. Эмпирические результаты подтверждают увеличение информационной ценности такого анализа, что способствует принятию обоснованных и своевременных управленческих решений.

Научная новизна результатов исследования. Предложена методика анализа основных средств, которая включает определение этапов анализа, формирование системы показателей, методов и информационной базы для каждого этапа анализа, и, в отличие от существующих, имеет проблемно-прогностическую направленность, что позволяет выполнить комплексный анализ основных средств, определить направления повышения эффективности их использования, оценить влияние на финансовые результаты предприятия.

Практическая значимость результатов исследования. Предложенная методика анализа может использоваться менеджерами и инвесторами для более глубокого понимания проблем, связанных с основными средствами предприятия. Эмпирические результаты исследования рекомендуется использовать как показатели-ориентиры при анализе и разработке политики управления основными средствами на предприятиях секции G по КВЭД-2010.

Ключевые слова: основные средства, коэффициентный анализ, анализ рисков, эконометрический анализ, предприятия секции G по КВЭД-2010.

 

Yakymova L.P., Smolnikova K.А. ANALYSIS OF FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE: PROBLEMATICALLY-PROGNOSTIC APPROACH

Purpose. The aim of the article is substantiation of the content and algorithm of the problematically-prognostic approach to the analysis of fixed assets and its approbation at the enterprises which according to NACE-2010 are included into the section G (wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles).

Methodology of research. General scientific and special methods of cognition in the research are used in the article, such as: methods of theoretical generalization and comparative analysis – for the analysis of relevant scientific literature; systematical approach, methods of analysis and synthesis – for the substantiation of the methods of analysis of fixed assets; ratio analysis – for the analysis of the efficiency of using fixed assets; methods of mathematical statistics – for assessing the risks associated with fixed assets; methods of econometrical analysis – for building models and assessing of the impact of indicators of fixed assets on the financial results of enterprises.

Findings. The main contribution of the research consists in the inclusion of such stages in the traditional method of analysis of fixed assets, such as, integral assessment of the efficiency of use, analysis of risk and problematically (econometric) analysis of fixed assets, is substantiated. Empirical results confirm an increase of the information value of such analysis that contributes to the adoption of reasonable and timely management decisions.

Originality. A method of analysis of fixed assets is proposed in the research, which includes the definition of the stages of analysis, the formation of a system of indicators, methods and information base for each stage of analysis, and, unlike the existing ones, has a problematically-prognostic focus, which makes it possible to perform a comprehensive analysis of fixed assets, to determine the directions of increasing the efficiency of their use, to assess the impact on the financial results of the enterprise.

Practical value. The proposed method of analysis can be used by managers and investors for a deeper understanding of the problems associated with fixed assets of the enterprise. The empirical results of the research are recommended to be used as benchmark indicators in the analysis and development of a policy for the management of fixed assets at the enterprises of section G according to NACE-2010.

Key words: fixed assets, ratio analysis, analysis of risks, econometric analysis, enterprises of section G according to NACE-2010.

 


Ключові слова


Ключові слова: основні засоби, коефіцієнтний аналіз, аналіз ризиків, економетричний аналіз, підприємства секції G за КВЕД-2010.

Повний текст:

PDF

Посилання


Юрчишена Л. В., Волинець С. М. Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві. Ефективна економіка. 2011. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=668 (дата звернення: 30.07.2020).

Pintelon L. M., Muchiri P. N. Performance measurement using overall equipment effectiveness (OEE): Literature review and practical application discussion. International Journal of Production Research. 2008. № 46(13). P. 3517-3535. DOI: 10.1080/00207540601142645ff. ffhal-00512968

Garza‐Reyes J. A., Eldridge S., Barber K. D., Soriano‐Meier H. Overall equipment effectiveness (OEE) and process capability (PC) measures: A relationship analysis. International Journal of Quality & Reliability Management. 2010. № 27(1). P. 48-62. DOI: https://doi.org/10.1108/02656711011009308

Bamber C. J., Castka P., Sharp J. M., Motara Y. Cross-functional team working for overall equipment effectiveness (OEE). Journal of Quality in Maintenance Engineering. 2003. № 9(3). P. 223-238. DOI: https://doi.org/10.1108/13552510310493684

Zhurkina T. A., Sabetova T. V. Improvement of the methods for company’s fixed assets analysis. Vestnik VGUIT. 2018. № 80(1). P. 273-282. DOI: 10.20914/2310-1202-2018-1-273-282 273

Colin A., Falta M., Su S., Turner L., Willett R., Wolff R. A statistical activity cost analysis of the relationship between physical and financial aspects of fixed assets. In: Ma L., Tan A., Mathew J., Kennedy J., Anderson D. (Eds.) Engineering Asset Management : Proceedings of the First World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM). Springer-Verlag London Ltd, 2006. P. 1-8. URL: https://eprints.qut.edu.au/6610/1/6610.pdf (дата звернення: 31.07.2020).

Бердар М. М. Фінанси підприємств : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 352 с.

Діяльність підприємств / Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 21.08.2020).

Мазаракі А. А., Богославець Г. М., Трубей О. М., Носуліч А. М. Оптова торгівля в Україні : монографія / за ред. А. А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 208 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024