БАНКРУТСТВО ПІДПРЄМСТВА: ПІДХОД, ПРОЦЕДУР ПРОВЕДЕННЯ, ОЦІНКА ПЕРСПЕКТВ ТА ПРІОРТЕТІВ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ КРЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

Ірина Геннадіївна Бачкір

Анотація


Бачкір І.Г. БАНКРУТСТВО ПІДПРЄМСТВА: ПІДХОД, ПРОЦЕДУР ПРОВЕДЕННЯ, ОЦІНКА ПЕРСПЕКТВ ТА ПРІОРТЕТІВ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ КРЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

Мета. Визначення підходів до сутності поняття «банкрутство», розкриття змісту процедури проведення банкрутства та оцінка перспектив й пріоритетів підприємств при потенційних загрозах їх діяльності.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано наступні методи: аналізу та синтезу ‒ для вивчення наукових досліджень та нормативно-правових актів щодо розуміння сутності поняття «банкрутство»; статистичного аналізу ‒ для виявлення тенденцій, що підтверджують гіпотезу про зростання кількості банкрутств в умовах кризи, на основі показників прибутковості/збитковості підприємств України за 2016‒2020 рр.; табличний – для наочного представлення проаналізованих статистичних даних.

Результати дослідження. На основі аналізу трактування поняття «банкрутство» в науковій літературі виявлено два підходи до розуміння його сутності: класичний та ринковий. Визначено, що головними передумовами банкрутства є: юридичні підстави та неможливість проведення розрахунків, санації, укладення мирових угод. Встановлено, що Кодекс України з процедури банкрутства визначає вдосконалені процедури визнання боржника банкрутом. Доведено, що в період кризи кількість збиткових підприємств зростає, що підвищує ризики банкрутства та підтверджує ринковий підхід до розуміння сутності банкрутства. Виявлено пріоритети та перспективи функціонування підприємств України в середньостроковому періоді.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку дослідження сутності поняття «банкрутство» і підходів до його трактування, що дало змогу встановити превалювання ринкового підходу до його розуміння в сучасних умовах ‒ як природного механізму ринкової економіки відбору ефективних підприємств в умовах кризи. Встановлено, що проблема забезпечення стабільності доходів буде головною в управлінні українських компаній в середньостроковій перспективі, а зростання кількості банкрутів буде характерним для українського бізнес-середовища найближчі 2‒3 роки, тому пріоритетами діяльності реального сектору є скорочення кількості неплатоспроможних клієнтів та перегляд угод для оптимізації дебіторської заборгованості.

Практична значущість результатів дослідження. Результати проведеного дослідження можуть стати підґрунтям подальших наукових розвідок стосовно перспектив та пріоритетів подолання негативних наслідків кризи в контексті протидії банкрутству.

Ключові слова: банкрутство в умовах кризи, криза платоспроможності, ринковий підхід, класичний підхід.

 

Бачкир .Г. БАНКРОТСТВО ПРЕДПРЯТЯ: ПОДХОДЫ, ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНЯ, ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТВ ПРОРТЕТОВ УПРАВЛЕНЯ В УСЛОВЯХ КРЗСА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТ

Цель. Определение подходов к сущности понятия «банкротство», раскрытие содержания процедуры проведения банкротства и оценка перспектив и приоритетов предприятий при потенциальных угрозах их деятельности.

Методика исследования. Для достижения поставленной цели использованы следующие методы: анализа и синтеза ‒ для изучения научных исследований и нормативно-правовых актов относительно понимания сущности понятия «банкротство»; статистического анализа ‒ для выявления тенденций, подтверждающих гипотезу о росте количества банкротств в условиях кризиса, на основе показателей доходности/убыточности предприятий Украины за 2016‒2020 гг.; табличный ‒ для наглядного представления проанализированных статистических данных.

Результаты исследования. На основе анализа трактовки понятия «банкротство» в научной литературе обнаружено два подхода к пониманию его сущности: классический и рыночный. Определено, что главными предпосылками банкротства являются: юридические основания и невозможность проведения расчетов, санации, заключения мировых соглашений. Установлено, что Кодекс Украины по процедурам банкротства определяет усовершенствованные процедуры признания должника банкротом. Доказано, что в период кризиса количество убыточных предприятий растет, что повышает риски банкротства и подтверждает рыночный подход к пониманию сущности банкротства. Выявлено приоритеты и перспективы функционирования предприятий Украины в среднесрочном периоде.

Научная новизна результатов исследования. Получило дальнейшего развития исследование сущности понятия «банкротство» и подходов к его трактовке, что позволило установить преобладание рыночного подхода к его пониманию в современных условиях ‒ как природного механизма рыночной экономики отбора эффективных предприятий в условиях кризиса. Установлено, что проблема обеспечения стабильности доходов будет главной в управлении украинских компаний в среднесрочной перспективе, а рост количества банкротов будет характерным для украинской бизнес-среды ближайшие 2-3 года, поэтому приоритетами деятельности реального сектора являются сокращение количества неплатежеспособных клиентов и пересмотр соглашений для оптимизации дебиторской задолженности.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты проведенного исследования могут стать основой дальнейших научных исследований относительно перспектив и приоритетов преодоления негативных последствий кризиса в контексте противодействия банкротству.

Ключевые слова: банкротство в условиях кризиса, кризис платежеспособности, рыночный подход, классический подход.

 

Bachkir I.H. BANKRUPTCY OF THE ENTERPRISE: APPROACHES, PROCEDURES, ASSESSMENT OF PROSPECTS AND PRIORITIES OF MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF SOLVENCY CRISIS

Purpose. The aim of the article is defining approaches to the essence of the concept of “bankruptcy”, disclosing the content of the bankruptcy procedure and assessing the prospects and priorities of enterprises in the face of potential threats to their activities.

Methodology of research. The following methods are used to achieve this goal: analysis and synthesis ‒ to study scientific research, normative and legal regulations to understand the essence of the concept of “bankruptcy”; statistical analysis ‒ to identify trends that confirm the hypothesis of an increase in the number of bankruptcies in a crisis, based on the indicators of profitability / loss of enterprises of Ukraine for 2016-2020; tabular – for a visual presentation of the analysed statistics.

Findings. The concept of “bankruptcy” based on the analysis of the interpretation in the scientific literature revealed two approaches to understanding its essence: classical and market. It is determined that the main preconditions of bankruptcy are: legal grounds and impossibility of settlements, reorganization and conclusion of amicable agreements.

It is established that the Bankruptcy Procedure Code of Ukraine defines improved procedures for declaring a debtor bankrupt. It is proved that during the crisis the number of unprofitable enterprises increases, which increases the risks of bankruptcy and confirms the market approach to understanding the essence of bankruptcy. Priorities and prospects of functioning of Ukrainian enterprises in the medium term are revealed.

Originality. The study of the essence of the concept of “bankruptcy” and approaches to its interpretation was further developed, which allowed to establish the prevalence of a market approach to its understanding in modern conditions - as a natural mechanism of market economy selection of efficient enterprises in a crisis.

It is established that the problem of ensuring income stability will be the main one in the management of Ukrainian companies in the medium term, and the growth of bankruptcies will be typical for the Ukrainian business environment in the next 2-3 years. Therefore, the priorities of the real sector are to reduce the number of insolvent customers and revise agreements to optimize receivables.

Practical value. The results of this study may be the basis for further research on the prospects and priorities for overcoming the negative effects of the crisis in the context of combating bankruptcy.

Key words: bankruptcy in crisis conditions, solvency crisis, market approach, classical approach.


Ключові слова


Ключові слова: банкрутство в умовах кризи, криза платоспроможності, ринковий підхід, класичний підхід.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамова А. С., Духніч О. В. Основні причини банкрутства підприємств України та заходи по запобіганню їх неплатоспроможності. Молодий вчений. 2017. № 11. С. 1092-1095.

Воронкова Т. Є., Рибальченко Н. П. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання. Інтернаука. 2017. № 2(24). Т. 2. С. 39-43.

Кодекс України з процедур банкрутства. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2019. № 19. ст. 74. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text (дата звернення: 02.08.2020).

Оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність / Вищий господарський суд України. URL: http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/158/?d=65134&v=7f63b5e16a&t=6 (дата звернення: 02.08.2020).

Олександренко І. В., Іщук Л. І. Основні причини банкрутства підприємств. Економічний форум. 2015. № 2. С. 222-226.

Перерва П. Г., Кобєлєва Т. О., Товажнянський В. Л. Банкротство, санація та реструктуризація підприємства як економічні категорії антикризового управління. Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2015. № 59(1168). С. 148-152.

Повідомлення про прийняття до розгляду заяви про затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ «Дашуківські бентоніти» / Вищий господарський суд України. URL: http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/158/?d=35887&v=bab28205f1&t=2 (дата звернення: 02.08.2020).

Реєстр Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство / Судова влада України. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/og_pov/ (дата звернення: 02.08.2020).

Сейсебаєва Н. Г., Топчанюк О. В. Методи аналізу і прогнозування банкрутства підприємств. Молодий вчений. 2016. № 11(38). С. 678-681.

Скочиляс С. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства. Економічний аналіз. 2008. Вип. 3(19). С. 232-234.

Сукрушева Г. О., Папуцин В. М. Причини та наслідки банкрутства вітчизняних підприємств у сучасних умовах. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 9. С. 682-686.

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 02.08.2020).

Янковець Т. М., Чернюк Ю. В. Порівняння сучасних моделей діагностики ймовірності банкрутства підприємства: закордонний та вітчизняний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 20. С. 58-62.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024