ПОНЯТТЯ, СУТЬ ІННОВАЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ УКЛАД ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ АГРОПРОМСЛОВОГО БІЗНЕСУ В ПІДПРЄМСТВАХ УКРАЇН

Микола Кирилович Пархомець, Петро Романович Пуцентейло, Людмила Миколаївна Уніят

Анотація


Пархомець М.К., Пуцентейло П.Р., Уніят Л.М. ПОНЯТТЯ, СУТЬ ІННОВАЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ УКЛАД ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ АГРОПРОМСЛОВОГО БІЗНЕСУ В ПІДПРЄМСТВАХ УКРАЇН

Мета. Узагальнення тлумачення учених про поняття і сутність інновацій; надання авторського їх визначення; оцінка рівня розвитку агропромислового бізнесу в підприємствах України за технологічними укладами; теоретично-методичне обґрунтування засад і розробка практичних рекомендацій, спрямованих на об’єктивну необхідність активізації інноваційного розвитку та підвищення конкурентоспроможності підприємств агропромислового бізнесу в умовах глобалізації економіки.

Методика дослідження. Теоретичною і методичною основою стали базові положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених, законодавчі та нормативні акти органів державної влади України з питань інноваційного розвитку АПК. Використано такі методи дослідження: діалектичний метод пізнання – при дослідженні трансформаційних змін в процесі інноваційного розвитку економіки АПК; історичний – при вивченні еволюції інновацій і формуванні технологічних укладів розвитку економіки; теоретичного узагальнення і порівняння – для вивчення тлумачення учених поняття і сутності інновацій; монографічний – для висвітлення показників за технологічними укладами; абстрактно-логічний – при теоретичному узагальненні сутності, авторському тлумаченні поняття «інновація у агропромисловому бізнесі», висвітленні змісту наукової праці та формуванні висновків і пропозицій із даного дослідження.

Результати дослідження. Висвітлено історичний процес розвитку інновацій економік країн світу. Зроблено висновки: що інноваційна діяльність є основною функціональною характеристикою ведення підприємництва; мета підприємця – застосування нових, ресурсозберігаючих технологій задля виробництва високоякісної продукції, збільшення обсягів її реалізації, доходу і прибутку, досягнення економічного і соціального ефектів.

Виділено 7 основних технологічних укладів (ТУ) в історичному аспекті, кожен з яких відрізняється розвитком певної сукупності базисних наукомістких галузей і технологій, характеристиками організації виробництва і відповідними показниками новітніх досягнень НТП. Встановлено, що в розвинутих країнах (США, Німеччина, Англія, Франція, Японія, Китай та ін.) переважають технології 5-го укладу (період його домінування 1970–2010 рр.) і формуються технології 6-го ТУ (період – 2010–2040 рр.), промисловість України поки що характеризується переважно технологіями 3-го і 4-го укладів (їхня частка у промисловому виробництві займає близько 96%, частка промислової продукції 5-го і 6-го ТУ – 4%).

Встановлено, що в Україні обсяг виробництва продукції і вкладення капіталу на технічне переозброєння та модернізацію відбувається в основному на рівні 3-го ТУ. Тому вітчизняні промислові товари та продукти харчування не можуть витримувати конкуренцію на світовому ринку.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано авторське трактування поняття «інновація у агропромисловому бізнесі» – це нагромадження нових знань, матеріалізованих: у високоефективних, ресурсоощадних технологіях, технологічних елементах; нових сортах і гібридах рослин, породах і породних групах тварин; машинах, обладнанні, устаткуванні, робочих деталях та механізмах; нових видах добрив, хімічних засобах захисту рослин і тварин; нових прогресивних формах організації виробництва та праці, видах послуг тощо, створених у науково-дослідних установах, визнаних доцільними для застосування в практиці, що забезпечують підвищення економічної і соціальної ефективності та конкурентоспроможності агропромислового виробництва.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані науково-методичні та практичні рекомендації дають змогу розробити основні організаційно-економічні та управлінські аспекти щодо активізації вкладення капіталу на технічне переозброєння та запровадження інноваційних, ресурсоощадних технологій у складових агропромислового бізнесу України.

Ключові слова: інновація; інноваційний процес; інноваційні технології; витрати; економічний ефект; соціальний ефект; агропромисловий бізнес; технологічні уклади; якість продукції; конкурентоспроможність.

 

Пархомец Н.К., Пуцентейло П.Р.,Уният Л.Н. ПОНЯТЕ, СУТЬ ННОВАЦЙ ТЕХНОЛОГЧЕСКЕ УКЛАДЫ ННОВАЦОННОГО РАЗВТЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО БЗНЕСА НА ПРЕДПРЯТЯХ УКРАНЫ

Цель. Целью исследования является: обобщение толкования ученых о понятии и сущности инноваций; предоставление авторского их определения; оценка уровня развития агропромышленного бизнеса в предприятиях Украины по технологическим укладам; теоретико-методическое обоснование принципов и разработка практических рекомендаций, направленных на объективную необходимость активизации инновационного развития и повышения конкурентоспособности предприятий агропромышленного бизнеса в условиях глобализации экономики.

Методика исследования. Теоретической и методической основой стали базовые положения экономической теории, научные труды отечественных и зарубежных ученых, законодательные и нормативные акты органов государственной власти Украины по вопросам инновационного развития АПК. спользованы следующие методы исследования: диалектический метод познания – при исследовании трансформационных изменений в процессе инновационного развития экономики АПК; исторический – при изучении эволюции инноваций и формировании технологических укладов развития экономики; теоретического обобщения и сравнения – для изучения толкования ученых понятия и сущности инноваций; монографический – для освещения показателей по технологическим укладам; абстрактно-логический – при теоретическом обобщении сущности, авторском толковании понятия инновация в агропромышленном бизнесе, освещении содержания научной работы и формировании выводов и предложений по данному исследованию.

Результаты исследования. Освещен исторический процесс развития инноваций экономик стран мира. Сделано выводы: что инновационная деятельность является основной функциональной характеристикой ведения предпринимательства; цель предпринимателя – применение новых, ресурсосберегающих технологий для производства высококачественной продукции, увеличения объемов реализации, дохода и прибыли, достижения экономического и социального эффектов.

Выделено 7 основных технологических укладов (ТУ) в историческом аспекте, каждый из которых отличается развитием определенной совокупности базисных наукоемких отраслей и технологий, характеристиками организации производства и соответствующими показателями новейших достижений НТП. Установлено, что в развитых странах (США, Германия, Англия, Франция, Япония, Китай и др.) преобладают технологии 5-го уклада (период его доминирования 1970-2010 гг.) и формируются технологии 6-го ТУ (период – 2010-2040), промышленность Украины пока характеризуется преимущественно технологиями 3-го и 4-го укладов (их доля в промышленном производстве занимает около 96%, доля промышленной продукции 5-го и 6-го ТУ - 4%).

Установлено, что в Украине объем производства продукции и вложения капитала на техническое перевооружение и модернизацию происходит в основном на уровне 3-го ТУ. Поэтому отечественные промышленные товары и продукты питания не могут выдерживать конкуренцию на мировом рынке.

Научная новизна результатов исследования. Предложено авторское определение понятия «инновация в агропромышленном бизнесе» – это накопление новых знаний, материализованных: в высокоэффективных, ресурсосберегающих технологиях, технологических элементах; новых сортах и гибридах растений, породах и породных группах животных; машинах, оборудовании, оснащении, рабочих устройствах и механизмах; новых видах удобрений, химических средств защиты растений и животных; новых прогрессивных формах организации производства и труда, видах услуг и т.п., созданных в научно-исследовательских учреждениях, признанных целесообразными для применения в практике, обеспечивающих повышение экономической и социальной эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства.

Практическая значимость результатов исследования. Предложенные научно-методические и практические рекомендации позволяют разработать основные организационно-экономические и управленческие аспекты по активизации вложения капитала на техническое перевооружение и внедрение инновационных, ресурсосберегающих технологий в составляющих агропромышленного бизнеса Украины.

Ключевые слова: инновация; инновационный процесс; инновационные технологии; затраты; экономический эффект; социальный эффект; агропромышленный бизнес; технологические уклады; качество продукции; конкурентоспособность.

 

Parkhomets M.K., Putsenteilo P.R., Uniiat L.M. CONCEPT, THE ESSENCE OF INNOVATION AND TECHNOLOGICAL STRUCTURES OF AGRICULTURAL BUSINESS AT ENTERPRISES IN UKRAINE

Purpose. The purpose of the study is to: generalize scientists' interpretation of the concept and essence of innovation; providing their author's definition; assessment of the development level of agro-industrial business in Ukrainian enterprises by technological structures; theoretical and methodological substantiation of the principles and development of practical recommendations aimed at the objective necessity of innovative activation development and increase of competitiveness of the agro-industrial business enterprises in the conditions of economy globalization.

Methodology of research. The basic principles of economic theory, scientific works of domestic and foreign scientists, legislative and normative acts of the state authorities of Ukraine on the issues of innovative development of agro-industrial complex became the theoretical and methodical basis. The following research methods have been used: the dialectical method of cognition – in the study of transformational changes in the process of innovative development of agribusiness; historical – in the study of the evolution of innovation and the formation of technological structures for economic development; theoretical generalization and comparison – to study scientists' interpretation of the concept and nature of innovation; monographic – for coverage of indicators by technological structures; abstract and logical – in the theoretical generalization of the essence, the author's interpretation of the concept of innovation in the agro-industrial business, coverage of the content of scientific work and the formation of conclusions and proposals from this study.

Findings. The article describes the historical process of innovative development of national economies of the world. It is concluded that innovation is the main functional characteristic of doing business. The goal of the entrepreneur is to use new, resource-saving technologies to produce high quality products, increase their sales, income and profits, achieve economic and social effects.

Historically, 7 major technological structures have been identified. Each technological structure is distinguished by the development of a certain set of basic knowledge-intensive industries and technologies, characteristics of the organization of production, and is reflected by the relevant indicators of the latest achievements of scientific and technological progress. In developed countries (USA, Germany, England, France, Japan, China, etc.), technologies of the 5th form (period of its dominance 1970-2010) prevail and technologies of the 6th technological structure (period – 2010-2040) are formed). The industry of Ukraine, so far, is characterized mainly by technologies of the 3rd and 4th technological structures, their share in industrial production occupies about 96% and the share of industrial production of the 5th and 6th technological structures – 4%.

In Ukraine, both the volume of production and the investment of capital for technical re-equipment and modernization are mainly at the level of the 3rd technological structure. Therefore, domestic industrial and food products cannot be competitive in the global market.

Originality. The author's interpretation of the concept of "innovation in the agro-industrial business" is proposed. It is the accumulation of new knowledge, materialized: in high-efficiency, resource-saving technologies, technological elements; new varieties and hybrids of plants, breeds and breed groups of animals; machines, equipment, working parts and mechanisms; new types of fertilizers, chemical plant and animal protection products; new progressive forms of organization of production and labour, types of services, etc., established in research institutions recognized as expedient for use in practice, ensuring the economic and social efficiency and competitiveness of agro-industrial production.

Practical value. Scientific, methodological and practical recommendations have been proposed, which makes it possible to develop the basic organizational, economic and managerial aspects regarding activation of capital investment for technical re-equipment and introduction of innovative, resource-saving technologies in the components of agro-industrial business of Ukraine.

Key words: innovation; innovative process; innovative technologies; costs; economic effect; social effect; agro-industrial business; technological structures; product quality; competitiveness.

 


Ключові слова


Ключові слова: інновація; інноваційний процес; інноваційні технології; витрати; економічний ефект; соціальний ефект; агропромисловий бізнес; технологічні уклади; якість продукції; конкурентоспроможність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук B.C. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 394 с.

Василенко В. Технологические уклады в контексте стремления экономических систем к идеальности. Соціально-економічні проблеми і держава. 2013. Вип. 1(8). С. 65-72.

Глазьев С.Ю. России необходимо формирование нового технологического уклада. Российские вести. URL: http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=6b85f9c1-8947-46b1-9f20-78aeebd2a473 (дата звернення: 20.04.2019).

Дацій О.І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України. Київ : ННЦ ІАЕ, 2004. 428 с.

Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект : монографія / П.Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило та ін. Київ : ННЦ ІАЕ, 2010. 706 с.

Кейнс Дж.М. Экономические возможности наших внуков. Вопросы экономики. 2009. № 6. С. 60-69.

Кривов’язюк І.В. Інноваційна економіка : навчальний посібник. Київ : Кондор-Видавництво, 2016. 384 с.

Мамедов О.Ю. Тайна инновационной экономики – в ее инновационной организации! Экономический вестник Ростов. госуд. ун-та. 2009. Т. 7. С. 5-8. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/869/732/1223/journal7.2-1.pdf (дата звернення: 21.03.2019).

Мешков А.А. Основные направления исследования инновации в американской социологии. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/315/909/1216/015Meshkov.pdf (дата звернення: 19.05.2019).

Микитюк П.П., Крисько Ж.Л., Овсянюк-Бердадіна О.Ф., Скочиляс С.М. Інноваційний розвиток підприємства : навчальний посібник. Тернопіль : ПП «Принтер Інформ», 2015. 224 с.

Саблук П.Т. Інноваційна модель розвитку аграрного сектору економіки України та роль науки в її становленні. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія: Економіка та менеджмент. 2016. № 9. С. 34-42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2016_9_5 (дата звернення: 15.06.2019).

Туган-Барановский М. ?. Периодические промышленные кризисы. ?стория английских кризисов. Общая теория кризисов. СПб. : О. Попова, 1914. 466 с.

Цихан Т.В. О концепции технологических укладов и приоритетах инновационного развития Ураины. Теория и практика управления. 2005. №1. С. 33-46.

Чирва О.В. Необхідність зміни структури промислового комплексу України за технологічними укладами. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 2. Т. 1. С. 7-9.

Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследования предпринимательской прибыли, капитала, процента и цикла конъюнктуры) / пер. с нем. Москва : Прогресс, 1982. 455 с.

Ricardo David. Principles of Political Economy and Taxation. Penguin Books. 1971. 427 p.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.5-6.5

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024