ФІНАНСУВАННЯ ПОТРЕБ ОБОРОННОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Уляна Зеновіївна Ватаманюк-Зелінська, Вікторія Володимирівна Беднарчук, Аліна Олегівна Млінцова

Анотація


Ватаманюк-Зелінська У.З., Беднарчук В.В., Млінцова А.О. ФІНАНСУВАННЯ ПОТРЕБ ОБОРОННОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Мета. Комплексне дослідження фінансування видатків для потреб оборонної сфери в Україні, практичне вивчення та аналіз їх складу і динаміки задля національної безпеки та оборони держави в умовах триваючої агресії Російської Федерації.

Методика дослідження. Для реалізації визначеної мети й завдань було використано комплекс загальнонаукових методів дослідження, що дало змогу представити напрямки удосконалення процесу фінансування видатків Державного бюджету України на потреби оборонної сфери. Розглянуто наукову літературу й нормативно-законодавчі документи за темою наукового дослідження. Так, описову статистику використано в аналізі даних щодо обсягів фінансового забезпечення військових видатків із державного бюджету. Для виявлення тенденцій і закономірностей у фінансуванні видатків на потреби оборонної сфери держави використано метод порівняння, що дало змогу виявити динаміку видатків на оборону за їх функціональною ознакою. За допомогою системного підходу вдалося дослідити закономірності фінансування видатків Міністерства оборони України та виявити потреби у забезпеченні бюджетними коштами напряму інноваційних розробок та капітальних вкладень у виробництво військової техніки та фінансування військової освіти. Методи класифікації (типології) використано для систематизації чинників, що здійснюють суттєвий вплив на зміцнення обороноздатності та національної безпеки України, а відтак, на соціально-економічний розвиток держави.

Результати дослідження. Визначено основні причини зменшення фінансування видатків для потреб оборонної сфери в Україні, якими передусім є: відсутність бюджетних запитів по Міністерстві оборони України, які не зареєстровані органами Державної казначейської служби України; недосконалість нормативно-правової та законодавчої бази у сфері фінансування військових видатків щодо співвідношення їх обсягів до ВВП; відсутність у стратегічних планах розвитку оборонного комплексу України фінансової складової. Це супроводжується негативними соціально-економічними явищами та напруженою політичною ситуацією в країні, зумовленою військовими діями на Сході. Обґрунтовано основні напрями вирішення проблем у сфері фінансування видатків на оборонну сферу в Україні, що передбачають: приведення у відповідність положень окремих нормативно-законодавчих актів, які регулюють співвідношення між видатками на потреби розвитку оборонної промисловості та обсягом ВВП; встановлення прогнозованих обсягів видатків на середньо- та довгострокову перспективу, передбачаючи їх обов’язкові обсяги у фінансовій складовій документів із стратегічного планування розвитку оборонно-промислового комплексу України; збільшення капітальних трансфертів спеціального фонду Державного бюджету України для фінансування потреб оборонної сфери держави, зважаючи на потребу інноваційних розробок та капітальних вкладень у виробництво військової техніки; формування державного замовлення для промислових підприємств машинобудівної галузі, здатних виготовляти комплектуючі для потреб оборонного промислового комплексу; зменшення корупції, шляхом забезпечення більшої прозорості у діяльності органів військового управління та впровадження процедур, принципів і стандартів НАТО.

Наукова новизна результатів дослідження. Виокремлено напрямки удосконалення практичних підходів у сфері управління бюджетними коштами, що спрямовуються на фінансування оборонної сфери в Україні.

Практична значущість результатів дослідження. Результати наукового дослідження можуть знайти впровадження у діяльності органів державного управління у частині здійснення заходів оперативного управління державними видатками на сферу оборони та національну безпеку в умовах військового конфлікту.

Ключові слова: державний бюджет, видатки, бюджетний запит, функціональна класифікація видатків, військова діяльність, національна безпека.

 

Ватаманюк-Зелинская У.З., Беднарчук В.В., Млинцова А.О. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБОРОННОЙ СФЕРЫ В УКРАИНЕ

Цель. Комплексное исследование финансирования расходов для потребностей оборонной сферы в Украине, практическое изучение и анализ их состава и динамики для национальной безопасности и обороны страны в условиях продолжающейся агрессии Российской Федерации.

Методика исследования. Для реализации определенной цели и заданий был использован комплекс общенаучных методов исследования, что дало возможность представить направления усовершенствования процесса финансирования расходов Государственного бюджета Украины на потребности оборонной сферы. Было рассмотрено научную литературу и нормативно-законодательные документы по теме научного исследования. Так, описательную статистику использовано в анализе данных по объему финансового обеспечения военных расходов из государственного бюджета. Для определения тенденций и закономерностей в финансировании расходов на нужды оборонной сферы страны был использован метод сравнения, что дало возможность определять динамику расходов на оборону за их функциональным признаком. С помощью системного подхода получилось исследовать закономерности финансирования расходов Министерства обороны Украины и выявить потребности в обеспечении бюджетными средствами напрямую инновационных разработок и капитальных вложений в производство военной техники и финансирования военного образования. Методы классификации (типологии) использованы для систематизации факторов, осуществляющих значительное влияние на укрепление обороноспособности и национальной безопасности Украины, следовательно, на социально-экономическое развитие страны.

Результаты исследования. Определены основные причины уменьшения финансирования расходов для нужд оборонной сферы в Украине, которыми, прежде всего есть: отсутствие бюджетных запросов по Министерству обороны Украины, которые не зарегистрированы органами Государственной казначейской службы Украины; несовершенство нормативно-правовой и законодательной базы в сфере финансирования военных расходов касательно соотношения их объемов к ВВП; отсутствие в стратегических планах развития оборонного комплекса Украины финансовой составляющей. Это сопровождается негативными социально-экономическими явлениями и напряженной политической ситуацией в стране, обусловленной военными действиями на Востоке. Обоснованы основные направления решения проблем в сфере финансирования расходов на оборонную сферу в Украине, которые предусматривают: приведение в соответствие положений отдельных нормативно-законодательных актов, которые регулируют соотношение между расходами на потребности развития оборонной промышленности и объемом ВВП; установление прогнозируемых объемов расходов на средне- и долгосрочную перспективу, предусматривая их обязательные объемы в финансовой составляющей документов из стратегического планирования развития оборонно-промышленного комплекса Украины; увеличение капитальных трансфертов специального фонда Государственного бюджета Украины для финансирования потребностей оборонной сферы страны с учетом потребностей инновационных разработок и капитальных вложений в производство военной техники; формирование государственного заказа для промышленных предприятий машиностроительной отрасли, способных изготовлять комплектующие для потребностей промышленного комплекса; уменьшение коррупции, путем обеспечения большей прозрачности в деятельности органов военного управления и введение процедур, принципов и стандартов НАТО.

Научная новизна результатов исследования. Выделены направления усовершенствования практических подходов в сфере управления бюджетными средствами, которые направляются на финансирование оборонной сферы в Украине.

Практическое значимость результатов исследования. Результаты научного исследования могут найти внедрение в работе органов государственного управления в части осуществления мер оперативного управления государственными расходами на сферу обороны и национальную безопасность в условиях военного конфликта.

Ключевые слова: государственный бюджет, расходы, бюджетный запрос, функциональная классификация расходов, военная деятельность, национальная безопасность.

 

Vatamanyuk-Zelinska U.Z., Bednarchuk V.V., Mlintsova A.O. FINANCING THE NEEDS OF THE DEFENCE SECTOR IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is to comprehensive study of the financing of expenditures for the needs of the defence sector in Ukraine, practical study and analysis of their composition and dynamics for the national security and defence of the state in the ongoing aggression of the Russian Federation.

Methodology of research. A set of general scientific research methods was used to achieve the defined goal and objectives, which made it possible to present directions for improving the process of financing the expenditures of the State Budget of Ukraine for the needs of the defence sector. The scientific literature, normative and legislative documents on the topic of scientific research are considered. Thus, descriptive statistics were used in the analysis of data on the amount of financial support for military expenditures from the state budget. A method of comparison was used to identify trends and patterns in the financing of expenditures for the needs of the defence sector of the state. It allowed to identify the dynamics of defence expenditures on their functional basis.

With the help of a systematic approach it was possible to study the patterns of financing the expenditures of the Ministry of Defence of Ukraine and to identify the need to provide budget funds for innovative developments and capital investments in the production of military equipment and military education. Methods of classification (typology) were identified to systematize the factors that have a significant impact on strengthening the defence and national security of Ukraine, and thus on the social and economic development of our state.

Findings. The main reasons for the reduction of funding for expenditures for the needs of the defence sector in Ukraine are identified, which are primarily: the lack of budget requests from the Ministry of Defence of Ukraine, which are not registered by the State Treasury Service of Ukraine; imperfection of the legal and regulatory framework in the field of financing military expenditures in relation to their ratio to GDP; lack of financial component in the strategic plans for the development of the defence complex of Ukraine. This is accompanied by negative social and economic phenomena and a tense political situation in the country due to hostilities in the East. The main directions of solving problems in the field of financing defence expenditures in Ukraine are substantiated, which include: bringing in line with the provisions of certain regulations governing the relationship between expenditures for the needs of the defence industry and GDP; establishing the projected amounts of expenditures for the medium and long term, providing for their mandatory amounts in the financial component of the documents on the strategic planning of the development of the defence-industrial complex of Ukraine; increase in capital transfers of the special fund of the State Budget of Ukraine to finance the needs of the state defence sphere, taking into account the need for innovative developments and capital investments in the production of military equipment; formation of the state order for the industrial enterprises of machine-building branch, capable to make accessories for needs of a defence industrial complex; reducing corruption by ensuring greater transparency in the governance of military authorities and the implementation of NATO procedures, principles and standards.

Originality. The directions of improvement of practical approaches in the field of management of budgetary funds directed on financing of the defence sphere in Ukraine are singled out.

Practical value. The results of scientific research can be implemented in the activities of public administration in terms of the use of measures of operational management of public expenditures on defence and national security in a military conflict.

Key words: state budget, expenditures, budget request, functional classification of expenditures, military activity, national security.

Ключові слова


Ключові слова: державний бюджет, видатки, бюджетний запит, функціональна класифікація видатків, військова діяльність, національна безпека.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кириленко О. Сучасні тенденції видатків на оборону з Державного бюджету України. Світ фінансів. 2019. № 3(60). С. 179-188.

Романовська Ю. А., Урбанович В. А. Видатки на оборону: порівняльний аналіз ситуації в Україні та країнах НАТО. Гроші, фінанси і кредит. 2018. Вип. 28-2. С. 117-120.

Чеберяко О., Смаль А. Вплив макроекономічних показників на фінансування потреб оборони держави. Вісник Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер. “Економіка”. 2012. № 138. С. 45-49.

Конституція України : офіц. текст від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 11.10.2020).

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. Дата оновлення: 24.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 25.10.2020).

Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 50-51. Ст. 572.

Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету : наказ Міністерства фінансів України від. 14.01.2011 р. № 11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11#n30 (дата звернення: 12.10.2020).

Анохін В. М., Семеніхін І. М. Фінансове забезпечення військової частини : навч. посіб. Київ : ВІКНУ, 2007. 380 с.

Державна казначейська служба України : офіційний сайт. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua (дата звернення: 15.10.2020).

Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010. URL: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2005/75/22/KVED05_75_22_0.html (дата звернення: 15.10.2020).

МінФін. Індекси. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ (дата звернення: 16.10.2020).

Глобальні військові витрати / Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру. URL: https://www.sipri.org/media/press-release/2020/global-military-expenditure-sees-largest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-1917-billion (дата звернення: 18.10.2020).

Україна за обсягом оборонних видатків у 2019 році піднялася з 41-го на 35 місце – SIPRI : сайт АРМІЯINFORM. URL: https://armyinform.com.ua/2020/04/ukrayina-za-obsyagom-oboronnyh-vydatkiv-u-2019-roczi-pidnyalasya-z-41-go-na-35-miscze-sipri/ (дата звернення: 18.10.2020).

У проєкті бюджету на 2021 рік зменшують фінансування Міністерства оборони : Промисловий портал. Сайт #1 про розвиток та промисловість України. URL: https://uprom.info/news/vpk/u-proyekti-byudzhetu-na-2021-rik-zmenshuyut-finansuvannya-ministerstva-oborony/ (дата звернення: 20.10.2020).

Статистичний збірник Міністерства фінансів «Бюджет України  2019». URL: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik (дата звернення: 20.10.2020).

Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2020-2022 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України : указ Президента України від 25 квітня 2019 р. № 167/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003525-19#Text (дата звернення: 20.10.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.7-8.3

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024