ПРАГМАТКА УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Зіновій Федорович Бриндзя, Андрій Михайлович Кулик

Анотація


Бриндзя З.Ф., Кулик А.М. ПРАГМАТКА УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Мета. Обґрунтування доцільності стратегічного планування діяльності готельно-ресторанного бізнесу та формування моделі стратегічного управління, що дозволить активізувати потенціал суб’єктів господарювання та забезпечить їх стабільний розвиток у стратегічній перспективі

Методика дослідження. Для ідентифікації факторів впливу на діяльність суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу авторами використовувались емпіричні, статистичні й анкетні методи дослідження, що уможливило обґрунтування етапів бізнес-планування і опис їх реалізації, формування удосконаленої моделі стратегічного управління, розробку пропозицій щодо вихідних базових показників, на підставі яких доцільно приймати рішення щодо напрямів і мети розвитку бізнесу з надання послуг в даній сфері.

Результати дослідження. Проаналізовано причини дисбалансу готельно-ресторанного бізнесу та обґрунтовано необхідність стратегічного планування та управління в даній галузі. Визначено етапи планування готельно-ресторанного бізнесу із врахуванням поточних і стратегічних факторів його розвитку, що дозволить сформувати баланс між реалізованими послугами та їх потребами на ринку. Розроблено модель стратегічного управління готельно-ресторанним бізнесом, що зорієнтована на існуючий соціально-економічний рівень, досягнутий в даній сфері, ресурсний потенціал та оцінку вихідних умов і можливостей розвитку. Визначено основні проблеми функціонування готельного та ресторанного бізнесу, врахування яких дозволить досягнути позитивного результату в довгостроковій перспективі та сформувати достатній рівень конкурентоспроможності суб’єктів бізнесу.

Наукова новизна результатів дослідження. Поглиблено організаційно-методичні засади формування ефективного управління готельно-ресторанним бізнесом, які базуються на теоріях сталого, конкурентного і інноваційного розвитку, що дозволить розробляти різні сценарії розвитку бізнесу із врахуванням поточних і стратегічних факторів.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати складають вагому методичну основу удосконалення механізмів стратегічного планування та управління діяльністю суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу, а також дозволяють формувати конкурентні та функціональні стратегії їх розвитку на довгострокову перспективу. 

Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес, модель стратегічного управління, етапи планування, бізнес-план, поточні фактори, стратегічні фактори.

 

Брындзя З.Ф., Кулык А.М. ПРАГМАТКА СОВЕРШЕНСТВОВАНЯ ПЛАНРОВАНЯ УПРАВЛЕНЯ В ГОСТНЧНО-РЕСТОРАННОМ БЗНЕСЕ

Цель. Обоснование целесообразности стратегического планирования деятельности гостинично-ресторанного бизнеса и формирование модели стратегического управления, что позволит активизировать потенциал хозяйственных субъектов и обеспечит их стабильное развитие в стратегической перспективе.

Методика исследования. Для идентификации факторов влияния на деятельность субъектов гостинично-ресторанного бизнеса авторами использовались эмпирические, статистические и анкетные методы исследования, что сделало возможным обоснование этапов бизнес-планирования и описание их реализации, формирование усовершенствованной модели стратегического управления, разработку предложений, относительно выходных базовых показателей, на основании которых целесообразно принимать решение касательно направлений и цели развития бизнеса по предоставлению услуг в данной отрасли.

Результаты исследования. Проанализированы причины дисбаланса гостинично-ресторанного бизнеса и обоснована необходимость стратегического планирования и управления в данной отрасли. Определены этапы планирования гостинично-ресторанного бизнеса с учетом текущих и стратегических факторов его развития, что позволит сформировать баланс между реализованными услугами и их потребностями на рынке. Разработана модель стратегического управления гостинично-ресторанным бизнесом ориентированная на существующий социально-экономический уровень, достигнутый в данной сфере, ресурсный потенциал и оценку исходных условий и возможностей развития. Определены основные проблемы функционирования гостиничного и ресторанного бизнеса, учет которых позволит достичь позитивного результата в долгосрочной перспективе и сформировать достаточный уровень конкурентоспособности субъектов бизнеса.

Научная новизна результатов исследования. Углублены организационно-методические основы формирования эффективного управления гостинично-ресторанным бизнесом, которые базируются на теориях устойчивого, конкурентного и инновационного развития, что позволит разрабатывать разные сценарии развития бизнеса с учетом текущих и стратегических факторов.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты составляют весомую методическую основу усовершенствования механизмов стратегического планирования и управления деятельностью субъектов гостинично-ресторанного бизнеса, а также позволяют формировать конкурентные и функциональные стратегии их развития на долгосрочную перспективу.

Ключевые слова: гостинично-ресторанный бизнес, модель стратегического управления, этапы планирования, бизнес-план, текущие факторы, стратегические факторы.

 

Bryindzia Z.F., Kulyk A.M. PRAGMATICS OF IMPROVING PLANNING AND MANAGEMENT IN THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS

Purpose. The aim of the article is substantiation of expediency of strategic planning of activity of hotel and restaurant business and formation of model of strategic management that will allow to activate potential of subjects of managing and to provide their stable development in strategic perspective.

Methodology of research. The authors used empirical, statistical and questionnaire research methods to identify the factors influencing the activities of hotel and restaurant business. It allowed substantiating the stages of business planning and describing their implementation, the formation of an improved model of strategic management, development of proposals for baseline indicators. It is expedient to make decisions on the basis of indicators concerning directions and the purpose of development of business on rendering of services in this sphere.

Findings. The reasons for the imbalance of the hotel and restaurant business are analysed and the need for strategic planning and management in this area is substantiated. The stages of planning of hotel and restaurant business are defined taking into account current and strategic factors of its development that will allow to form balance between the realized services and their needs in the market.

A model of strategic management of the hotel and restaurant business has been developed, which is focused on the existing social and economic level achieved in this area, resource potential and assessment of the initial conditions and opportunities for development. The main problems of the hotel and restaurant business have been identified, taking into account which will allow to achieve a positive result in the long run and to form a sufficient level of competitiveness of business entities.

Originality. The organizational and methodological bases of formation of effective management of hotel and restaurant business which are based on theories of sustainable, competitive and innovative development that will allow to develop various scenarios of business development taking into account current and strategic factors are deepened.

Practical value. The obtained results form an important methodological basis for improving the mechanisms of strategic planning and management of hotel and restaurant business entities, as well as allow to form competitive and functional strategies for their development in the long run.

Key words: hotel and restaurant business, model of strategic management, stages of planning, business plan, current factors, strategic factors.


Ключові слова


Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес, модель стратегічного управління, етапи планування, бізнес-план, поточні фактори, стратегічні фактори.

Повний текст:

PDF

Посилання


Агафонова Л. Г., Агафонова О. Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. Київ : Знання України, 2006. 352 с.

Антошкова Н. А. Аналіз сучасного ринку ресторанних послуг в Україні. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 18-19 червня 2020 р.). Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2020. С. 203-205.

Архіпова В. В. Організація ресторанного господарства : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 280 с.

Байлик С. ?. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание. Киев : Дакор, 2008. 288 с.

Бовш Л., Гопкало Л. Концептуалізація Facility менеджменту у готельному бізнесі. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. 2020. Том 3. № 1. С. 120-129. DOI: 10.31866/2616-7468.3.1.2020.205575.

Гаталяк О. М., Ганич Н. М. Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства. Географія і туризм: європейський досвід : матеріали ювілейної VI міжнародної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри туризму. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. С. 95-100.

Зінченко В. Особливості бізнес-планування в сфері обслуговування. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. 2019. Том 2. № 2. С. 284-291.

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму / Головне управління статистики у Тернопільській області (офіційний сайт). URL: http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/T/T1.htm (дата звернення: 20.10.2020).

Мальська М. П., Гаталяк О. М., Ганич Н. М. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 304 с.

Мендела І. Я. Планування інноваційних стратегій підприємствами готельного бізнесу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2013. Вип. 9. С. 125-129.

Рега М. Г. Перспективи розвитку бізнес-планування в готельному і ресторанному господарстві. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2014. Т. 19. Вип. 2/4. С. 38-40.

Романова Г. М., Матошенко Н. С. ?сследование тенденций развития внутреннего туристского рынка. Сервис PLUS. 2012. № 3. C. 28-36.

Феленчак Ю. Б. Підходи до визначення соціального туризму в контексті формування соціальної доктрини туризму. Інноваційна економіка. 2019. № 3-4. С. 119-124.

Якименко-Терещенко Н. В. Оцінка конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного бізнесу під час складання бізнес плану. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 24. С. 299-303.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.7-8.8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024