ОРГАНІЗАЦІЙНОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Наталя Олександрівна Козяр

Анотація


Козяр Н.О. ОРГАНІЗАЦІЙНОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Мета. Розробка практичних рекомендацій щодо розвитку інфраструктурного забезпечення інвестиційної діяльності в аграрному секторі України.

Методика дослідження. Методологічною та теоретичною основою дослідження є діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення фундаментальних положень економічної науки щодо здійснення інвестиційної діяльності в аграрному секторі України. У процесі дослідження використано набір спеціальних методів економічних досліджень. За допомогою абстрактно-логічного методу сформульовано висновки дослідження. Метод теоретичного узагальнення використовувався при здійсненні критичного аналізу результатів досліджень вітчизняних учених стосовно обґрунтування розвитку інфраструктурного забезпечення в аграрному секторі України.

Результати дослідження. Доведено, що важливим інструментом активізації інвестиційної діяльності сільськогосподарських товаровиробників на рівні країни та окремих регіонів є створення об’єктів інвестиційної інфраструктури, а також сприятливого макросередовища. Основними елементами інвестиційної інфраструктури повинні стати організації, які надають послуги з інформаційного, техніко-технологічного, науково-дослідного, кадрового, консультаційного, фінансового забезпечення, а також послуги з матеріально-технічного забезпечення. Інструменти регулювання інвестиційних процесів повинні бути спрямованими на регулювання міжбюджетних відносин, узгодження інтересів учасників інвестиційної діяльності, розміщення проєктів, надання інвесторам преференцій, організацію їх реалізації.

Наукова новизна результатів дослідження. З метою активізації інвестиційних процесів у сільськогосподарських підприємствах обґрунтовано доцільність створення системи інституціональних структур, орієнтованих на підвищення інвестиційної привабливості та обслуговування безпосередньо сільськогосподарських товаровиробників. Доведено, що на регіональному рівні доцільно створити аграрний інвестиційний парк на базі закладів вищої освіти аграрного профілю та НДІ агропромислового виробництва НААН України, основною метою якого буде реалізація комплексу заходів, що сприятимуть задоволенню потреб сільськогосподарських підприємств в інвестиційних послугах.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані заходи щодо формування інституцій інфраструктурного забезпечення інвестиційного процесу в аграрному секторі України, зокрема створення агроінвестпарків, можуть бути реалізовані на регіональному рівні (Вінницькій області). За результатами діяльності аналогічних інституцій у Київській області спостерігається активність в середовищі малих та середніх господарств корпоративного сектору щодо отримання послуг по інвестуванню коштів у розширення їх виробничо-господарської діяльності.

Ключові слова: аграрний сектор, інвестиційна діяльність, інфраструктура, агроінвестпарк, інвестиція.

 

Козяр Н.А. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ УКРАИНЫ

Цель. Разработка практических рекомендаций по развитию инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности в аграрном секторе Украины.

Методика исследования. Методологической и теоретической основой исследования является диалектический метод познания и системный подход к изучению фундаментальных положений экономической науки по осуществлению инвестиционной деятельности в аграрном секторе Украины. В процессе исследования использован набор специальных методов экономических исследований. С помощью абстрактно-логического метода сформулированы выводы исследования. Метод теоретического обобщения использовался при осуществлении критического анализа результатов исследований отечественных ученых относительно обоснования развития инфраструктурного обеспечения в аграрном секторе Украины.

Результаты исследования. Доказано, что важным инструментом активизации инвестиционной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне страны и отдельных регионов является создание объектов инвестиционной инфраструктуры, а также благоприятной макросреды. Основными элементами инвестиционной инфраструктуры должны стать организации, оказывающие услуги по информационному, технико-технологическому, научно-исследовательскому, кадровому, консультационному, финансовому обеспечению, а также услуги по материально-техническому обеспечению. Инструменты регулирования инвестиционных процессов должны быть направлены на регулирование межбюджетных отношений, согласования интересов участников инвестиционной деятельности, размещения проектов, предоставление инвесторам преференций, организацию их реализации.

Научная новизна результатов исследования. С целью активизации инвестиционных процессов в сельскохозяйственных предприятиях обосновано целесообразность создания системы институциональных структур, ориентированных на повышение инвестиционной привлекательности и обслуживание непосредственно сельскохозяйственных товаропроизводителей. Доказано, что на региональном уровне целесообразно создать аграрный инвестиционный парк на базе заведений высшего образования аграрного профиля и НИИ агропромышленного производства НААН Украины, основной целью которого будет реализация комплекса мероприятий, способствующих удовлетворению потребностей сельскохозяйственных предприятий в инвестиционных услугах.

Практическая значимость результатов исследования. Предложенные мероприятия по формированию институтов инфраструктурного обеспечения инвестиционного процесса в аграрном секторе Украины, в частности создание агроинвестпарков, могут быть реализованы на региональном уровне (Винницкой области). По результатам деятельности аналогичных институтов в Киевской области наблюдается активность в среде малых и средних хозяйств корпоративного сектора на получение услуг по инвестированию средств в расширение их производственно-хозяйственной деятельности.

Ключевые слова: аграрный сектор, инвестиционная деятельность, инфраструктура, агроинвестпарк, инвестиция.

 

Koziar N.O. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF FUNCTIONING OF THE INFRASTRUCTURE OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Purpose. The aim of the article is the development of practical recommendations for the development of infrastructure for investment activities in the agricultural sector of Ukraine.

Methodology of research. The methodological and theoretical basis of the study is a dialectical method of cognition and a systematic approach to the study of the fundamental provisions of economics in relation to the implementation of investment activities in the agricultural sector of Ukraine. A set of special methods of economic research is used in the research process. The conclusions of the research are formulated with the help of abstract and logical method. The method of theoretical generalization is used in the critical analysis of research results of domestic scientists on the substantiation of the development of infrastructure in the agricultural sector of Ukraine.

Findings. It has been proved that an important tool for intensifying the investment activity of agricultural producers at the level of the country and individual regions is the creation of investment infrastructure, as well as a favourable macro-environment. The main elements of the investment infrastructure should be organizations that provide information, technical and technological, research, personnel, consulting, financial support, as well as logistics services. Tools for regulating investment processes should be aimed at regulating inter-budgetary relations, coordinating the interests of participants in investment activities, placement of projects, providing investors with preferences, organizing their implementation.

Originality. The expediency of creating a system of institutional structures focused on increasing the investment attractiveness and service of agricultural producers directly is substantiated in order to intensify investment processes in agricultural enterprises. It is proved that at the regional level it is advisable to create an agricultural investment park on the basis of agricultural higher education institutions and research institutes of agro-industrial production of NAAS of Ukraine, the main purpose of which will be a set of measures to meet the needs of agricultural enterprises in investment services.

Practical value. The proposed measures for the formation of institutions for infrastructure support of the investment process in the agricultural sector of Ukraine, in particular the creation of agro-investment parks, can be implemented at the regional level (Vynnytsia region). According to the results of the activities of similar institutions in the Kyiv region, there is activity among small and medium-sized farms in the corporate sector to obtain services for investing funds in expanding their production and economic activities.

Key words: agricultural sector, investment activity, infrastructure, agro-investment park, investment.


Ключові слова


Ключові слова: аграрний сектор, інвестиційна діяльність, інфраструктура, агроінвестпарк, інвестиція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стариченко М. А. Інноваційно-інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств. Вісник аграрної науки. 2015. № 4. С. 73-75.

Комарова І. Л. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств Черкащини. Економіка АПК. 2015. № 4. С. 51-56.

Миколаєнко Л. А. Інвестиції в аграрний сектор України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2013. Вип. 181(5). С. 66-72.

Соломатіна Т. В. Інвестиційне забезпечення стратегічного розвитку фінансового потенціалу аграрного сектору економіки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. Вип. 40. С. 153-160.

Ланченко Є. О. Інвестиційне забезпечення створення робочих місць в аграрній сфері. Економічний вісник університету. 2020. Вип. 45. С. 21-32.

Чеканська Л. А. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрних формувань регіону. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 11(4). С. 82-86.

Мацибора Т. В. Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2019. № 2. С. 66-72.

Митяй О. В. Інвестиційне забезпечення розвитку підприємств агропромислового комплексу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2015. Вип. 12(2). С. 87-91.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.7-8.19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024