МЕТОДЧНІ ОСНОВ ВЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕК АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРЄМСТВА

Надія Вікторівна Дулеба

Анотація


Дулеба Н.В. МЕТОДЧНІ ОСНОВ ВЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕК АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРЄМСТВА

Мета. Поглиблення теоретичних основ і розробка методичних рекомендацій щодо визначення рівня економічної безпеки автотранспортного підприємства та попередження загроз втрати ним економічної безпеки.

Методика дослідження. Методологічною основою статті є загальні положення економічної теорії, праці вчених економістів з питань економічної ефективності виробництва і економічної безпеки підприємств.

Для аналізу стану та основних тенденцій економічної безпеки підприємства використано: метод кореляційно-регресійного аналізу - для визначення невідомих параметрів у матричному вигляді та вектора невідомих параметрів; методи економіко-математичного моделювання - для розрахунку невідомих параметрів багатофакторної регресії.

Результати дослідження. Розроблено методичні основи визначення рівня економічної безпеки автотранспортного підприємства, що складаються з трьох блоків: оцінка поточного стану господарської діяльності, вибір факторів впливу на економічну безпеку та визначення рівня економічної безпеки автотранспортного підприємства, кожен з яких містить набір дій, виконання яких забезпечує перехід до наступного блоку.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано теоретичні положення та розроблено блок-схему визначення рівня економічної безпеки автотранспортного підприємства, що базується на порівнянні чистих операційних доходів та операційних витрат автотранспортного підприємства. При перевищенні чистих операційних доходів над сукупними операційними витратами господарська діяльність автотранспортного підприємства стає прибутковою. Але для того, щоб говорити про економічну безпеку його операційної діяльності, підприємству потрібен певний рівень доходу, який буде забезпечувати покриття непередбачуваних витрат, пов’язаних із впливом внутрішніх та зовнішніх факторів – «запас міцності».

Практична значущість результатів дослідження. Одержані результати дозволяють визначити рівень економічної безпеки автотранспортних підприємств та слугують підґрунтям для подальших досліджень впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на їхню діяльність та механізму забезпечення успіху цих підприємств у довгостроковій перспективі.

Ключові слова: економічна безпека, автотранспортне підприємство, запас міцності, рівні економічної безпеки, перехідна зона, вектор невідомих параметрів.

 

Дулеба Н.В. МЕТОДЧЕСКЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНЯ УРОВНЯ ЭКОНОМЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРЯТЯ

Цель. Углубление теоретических основ и разработка методических рекомендаций по определению уровня экономической безопасности автотранспортного предприятия и предупреждения угроз потери им экономической безопасности.

Методика исследования. Методологической основой статьи есть общие положения экономической теории, труды ученых экономистов по вопросам экономической эффективности производства и экономической безопасности предприятий.

Для анализа состояния и основных тенденций экономической безопасности предприятия использованы: метод корреляционно-регрессионного анализа - для определения неизвестных параметров в матричном виде и вектора неизвестных параметров; методы экономико-математического моделирования - для расчета неизвестных параметров многофакторной регрессии.

Результаты исследования. Разработаны методические основы определения уровня экономической безопасности автотранспортного предприятия, которые состоят из трех блоков: оценка текущего состояния хозяйственной деятельности, выбор факторов влияния на экономическую безопасность и определение уровня экономической безопасности автотранспортного предприятия, каждый из которых содержит набор действий, выполнение которых обеспечивает переход к следующему блоку.

Научная новизна результатов исследования. Обоснованы теоретические положения и разработана блок-схема определения уровня экономической безопасности автотранспортного предприятия, которое базируется на сравнении чистых операционных доходов и операционных расходов автотранспортного предприятия. При превышении чистых операционных доходов над совокупными операционными затратами хозяйственная деятельность автотранспортного предприятия становится прибыльной. Но для того, чтобы говорить об экономической безопасности его операционной деятельности, предприятию нужен определенный уровень дохода, который будет обеспечивать покрытие непредвиденных расходов, связанных с влиянием внутренних и внешних факторов - «запас прочности».

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты позволяют определить уровень экономической безопасности автотранспортных предприятий и служат основой для дальнейших исследований влияния внутренних и внешних факторов на их деятельность и механизма обеспечения успеха этих предприятий в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: экономическая безопасность, автотранспортное предприятие, запас прочности, уровень экономической безопасности, переходная зона, вектор неизвестных параметров.

 

Duleba N.V. METHODICAL BASES OF DEFINITION OF LEVEL OF ECONOMIC SAFETY OF THE MOTOR TRANSPORT ENTERPRISE

Purpose. The aim of the article is deepening of theoretical bases and development of methodical recommendations on definition of level of economic safety of the motor transport enterprise and the prevention of threats of loss of economic safety by it.

Methodology of research. The methodological basis of the article is the general provisions of economic theory, the work of economists on economic efficiency of production and economic security of enterprises.

The following methods are used to analyse the state and main trends of economic security of the enterprise: the method of correlation and regression analysis - to determine the unknown parameters in matrix form and the vector of unknown parameters; methods of economic and mathematical modelling - for calculation of unknown parameters of multifactor regression.

Findings. Methodical bases of definition of level of economic safety of the motor transport enterprise consisting of three blocks are developed: an estimation of a current condition of economic activity, a choice of factors of influence on economic safety and determining the level of economic security of the transport enterprise, each of which contains a set of actions, the implementation of which ensures the transition to the next block.

Originality. Theoretical provisions are substantiated and the block diagram of definition of level of economic safety of the motor transport enterprise which is based on comparison of net operating incomes and operating expenses of the motor transport enterprise is developed. When the net operating income exceeds the total operating costs, the economic activity of the trucking company becomes profitable. But in order to talk about the economic security of its operating activities, the company needs a certain level of income that will cover the unforeseen costs associated with the influence of internal and external factors – “safety margin”.

Practical value. The obtained results allow determining the level of economic security of motor transport enterprises and serving as a basis for further studies of the impact of internal and external factors on their activities and the mechanism for ensuring the success of these enterprises in the long term.

Key words: economic security, motor transport enterprise, safety margin, levels of economic security, transition zone, vector of unknown parameters.


Ключові слова


Ключові слова: економічна безпека, автотранспортне підприємство, запас міцності, рівні економічної безпеки, перехідна зона, вектор невідомих параметрів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамов В. А., Лудченко А.А., Бойко А. Ф., Козак Л. С. Резервы снижения транспортных издержек в сельском строительстве. Киев : Урожай, 1988. 176 с.

Анисимов А. П. Экономика, планирование и анализ деятельности автотранспортных предприятий : учеб. для студ. техникумов. Москва : Транспорт, 1998. 245 с.

Ареф’єва О. В., Кузенко Т. Б. Планування економічної безпеки підприємств. Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. 170 с.

Дулеба Н. В. Методичні основи оцінки стану господарської діяльності автотранспортного підприємства як складової його економічної безпеки. Інноваційна економіка. 2013. № 10. С. 16-21.

Ларка Л. С., Маркіна А. О., Мещерякова А. С. Економічна безпека як індикатор якості економічного управління підприємством. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. 2018. № 19(1295). С. 72-79.

Лук’яненко І. Г., Краснікова Л. І. Економетрика : підручник. Київ : Товариство “Знання”, КОО, 1998. 494 с.

Маркіна І. А., Потапюк І. П. Загрози економічній безпеці підприємства: теоретичний аспект. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: економічні науки. Маріуполь, 2017. Вип. 33. С. 130-137.

Терехов Л. Л. Экономико-математические методы. Москва : “Статистика”, 1968. 300 с.

Туревский ?. С. Экономика и управление автотранспортным предприятием : учеб. пособие. Москва : Высшая школа, 2005. 222 с.

Ярова Ю. О., Артеменко Л. П. Структура економічної безпеки підприємства в умовах кризи. Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". 2016. № 13. С. 257-263.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.7-8.21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024