МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИРОБНИЦТВО АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Микола Володимирович Кравченко

Анотація


Кравченко М.В. МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИРОБНИЦТВО АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Мета. Обґрунтування теоретико-методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо формування й впровадження інноваційних технологій у виробництво підприємств аграрного сектору.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема методи: діалектики та наукової абстракції – при визначенні сутності інноваційної моделі розвитку аграрного сектору економіки; економіко-статистичний – при проведенні аналізу сучасного стану впровадження інноваційних технологій в аграрному секторі України; монографічний – використано при викладенні результатів дослідження.

Результати дослідження. Висвітлено теоретичні засади формування інноваційних механізмів та їх впровадження в аграрний сектор. Сформовано теоретико-методологічні підходи щодо управління інноваційними технологіями у виробництві підприємств аграрного сектору. Обґрунтовано організаційно-економічні заходи щодо впровадження інноваційних технологій у виробництво підприємств аграрного сектору.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено механізм впровадження інноваційних технологій в аграрне виробництво в умовах несприятливого інвестиційного середовища в Україні, що на відміну від існуючих механізмів передбачає інтеграцію державних інструментів підтримки та регулювання галузі та реалізацію державних й регіональних програм за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. У роботі запропоновано виділити виробничо-технологічні, організаційно-управлінські, селекційно генетичні, економічні та соціально-екологічні механізми інтеграції інновації в різні підсистеми аграрного сектору. Виробничо-технологічний механізм виділено пріоритетним у наданні державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Практична значущість результатів дослідження. Наукові розробки дозволять сформувати в Україні ефективно функціонуючий агропромисловий комплекс з оптимальним фінансуванням на основі впровадження інноваційних технологій у виробництво підприємств аграрного сектору.

Ключові слова: інноваційність, методичні підходи, аграрний сектор, переваги,  технології, виробництво.

 

Кравченко Н.В. МЕХАНИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВО АГРАРНОГО СЕКТОРА

Цель. Обоснование теоретико-методических основ и разработка практических рекомендаций по формированию и внедрению инновационных технологий в производство предприятий аграрного сектора.

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы исследования, в частности методы: диалектики и научной абстракции – при определении сущности инновационной модели развития аграрного сектора экономики; экономико-статистический – при проведении анализа современного состояния внедрения инновационных технологий в аграрном секторе Украины; монографический – использовано при изложении результатов исследования.

Результаты исследования. Освещены теоретические основы формирования инновационных механизмов и их внедрение в аграрный сектор. Сформированы теоретико-методологические подходы к управлению инновационными технологиями в производстве предприятий аграрного сектора. Обоснованы организационно-экономические меры по внедрению инновационных технологий в производство предприятий аграрного сектора.

Научная новизна результатов исследования. Усовершенствован механизм внедрения инновационных технологий в аграрное производство в условиях неблагоприятной инвестиционной среды в Украине, что в отличие от существующих механизмов предусматривает интеграцию государственных инструментов поддержки и регулирования отрасли и реализацию государственных и региональных программ за счет средств государственного и местных бюджетов. В работе предложено выделить производственно-технологические, организационно-управленческие, селекционно-генетические, экономические и социально-экологические механизмы интеграции инновации в различные подсистемы аграрного сектора. Производственно-технологический механизм выделено приоритетным в предоставлении государственной поддержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Практическая значимость результатов исследования. Практическое значение исследования заключается в том, что научные разработки позволят сформировать в Украине эффективно функционирующий агропромышленный комплекс с оптимальным финансированием на основе внедрения инновационных технологий в производство предприятий аграрного сектора.

Ключевые слова: инновационность, методические подходы, аграрный сектор, преимущества, технологии, производство.


Kravchenko M.V. MECHANISMS FOR INTRODUCING INNOVATIVE TECHNOLOGIES INTO THE PRODUCTION OF THE AGRICULTURAL SECTOR

Purpose. The aim of the article is substantiation of theoretical and methodological principles and development of practical recommendations for the formation and implementation of innovative technologies in the production of agricultural enterprises.

Methodology of research. General-scientific and special research methods are used in the process of research, in particular methods: dialectics and scientific abstraction – in determining the essence of the innovative model of development of the agricultural sector of the economy; economic and statistical – when analysing the current state of implementation of innovative technologies in the agricultural sector of Ukraine; monographic – used in presenting the results of the study.

Findings. Theoretical bases of formation of innovative mechanisms and their introduction in agrarian sector are covered. Theoretical and methodological approaches to the management of innovative technologies in the production of agricultural enterprises have been formed. Organizational and economic measures for the introduction of innovative technologies in the production of agricultural enterprises are substantiated.

Originality. The mechanism of introduction of innovative technologies in agricultural production in the conditions of unfavourable investment environment in Ukraine is improved, which in contrast to the existing mechanisms provides integration of state instruments of support and regulation of the industry and implementation of state and regional programs at the expense of state and local budgets. In the paper it is offered to allocate production-technological, organizational-administrative, selection genetic, economic and social-ecological mechanisms of integration of innovation in various subsystems of agricultural sector. The production and technological mechanism is a priority in providing state support for the development of animal husbandry and processing of agricultural products.

Practical value. Scientific developments will allow to form in Ukraine an effectively functioning agro-industrial complex with optimal financing based on the introduction of innovative technologies in the production of agricultural enterprises.

Key words: innovation, methodical approaches, agricultural sector, advantages, technologies, production.


Ключові слова


Ключові слова: інноваційність, методичні підходи, аграрний сектор, переваги, технології, виробництво.

Повний текст:

PDF

Посилання


Акмаєв А. І., Коваленко Н. В. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації. Культура народов Причерноморья. 2007. Вип. 99. С. 7-10.

Александрова О. В. Економічна стійкість сільськогосподарського виробництва як основний чинник його конкурентоспроможності. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. 2012. № 2. Т. 3. С. 13-21.

Алексеенко Н. В. Устойчивое развитие предприятия как фактор экономического роста. Економіка і організація управління: зб. наук. пр. 2008. № 3. С. 59-65.

Бугай В. З., Омельченко В. М. Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства. Держава та регіони. 2008. № 1. С. 34-39.

Впровадження інвестиційних проектів. Інформаційно-аналітичний портал АПК України: веб-сайт. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/investoram/monitoring-stanu-apk/investiciyi/vprovadzhennya-investicijnih-proektiv (дата звернення: 28.10.2020).

Мельник С. І. Основні напрямки формування конкурентних переваг аграрних підприємств України в ринкових умовах : монографія. Луганськ : Ноулідж, 2010. 368 с.

Продуктивність праці в підприємствах, які здійснювали сільськогосподарську діяльність. Державна служба статистики України. веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/sg/pp_sgp/Arch_pp_sgp_u.htm (дата звернення: 28.10.2020).

Саблук, П. Т. Інноваційна модель розвитку аграрного сектору економіки України та роль науки в її становленні. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, 2011. № 2. С. 200-208.

Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP). THE WORLD BANK. веб-сайт. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?view=chart (дата звернення: 28.10.2020).

Agricultural raw materials exports (% of merchandise exports). THE WORLD BANK. веб-сайт. URL: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.AGRI.ZS.UN?view=chart (дата звернення: 28.10.2020).

Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate). THE WORLD BANK. веб-сайт. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?view=chart (дата звернення: 28.10.2020).

Financial instruments and innovations in business environment: European countries and Ukraine / Khalatur S., Stachowiak Z., Zhylenko K., Honcharenko O., Khalatur O. Investment Management and Financial Innovations. 2019. № 16(3), P. 275-291.

Multiple system of innovation investment decisions adoption with synergetic approach usage / Khalatur S., Khaminich S., Budko O., Dubovych O., Karamushka O. Entrepreneurship and Sustainability. 2020. Num. 4. Vol. 7. P. 2745-2763.

Vasylieva N. Ukrainian Agricultural Contribution to the World Food Security: Economic Problems and Prospects. Montenegrin Journal of Economics. 2018. № 14(4). P. 215-224.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.7-8.22

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024