ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ірина Василівна Гончаренко, Аліна Вікторівна Богославська, Лариса Миколаївна Федоришина

Анотація


Гончаренко І.В., Богославська А.В., Федоришина Л.М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Мета. Розкриття організаційно-економічного потенціалу інноваційного підприємництва у стратегічному розвитку регіональної економіки.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використовувались наступні методи дослідження: теоретичного синтезу, аналізу, абстрактно-логічний – для розкриття взаємозв’язку підприємництва, інновацій та стратегічного розвитку регіонів в контексті досягнення цілей сталого розвитку; інтерпретації та порівняння – для визначення перспектив підвищення інноваційної активності підприємств регіону; табличний та графічний – для наочного представлення рейтингу України за ГІІ, динаміки підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та витрат на виконання наукових досліджень і розробок.

Результати дослідження. Встановлено, що на інноваційне підприємництво, що забезпечує якісні структурні зміни в економіці на користь наукомістких видів економічної діяльності, покладаються надії щодо переходу України від низькотехнологічної ресурсної до високотехнологічної інноваційної економіки. Обґрунтовано, що Україна, на жаль, поступається сусіднім державам за інноваційними показниками, займаючи 30 місце серед 39 Європейських країн. Йде нарощування відставання національної економіки від європейських держав. Проаналізовано основні показники інноваційного потенціалу регіонів, які відповідають тенденціям рейтингу України за глобальним індексом інновацій. Визначено доцільність формування та розвитку підприємницьких регіональних інноваційних систем.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку обґрунтування доцільності розвитку підприємницьких регіональних інноваційних систем, особливістю яких є мобільність та здатність оперативно й адекватно реагувати на зміну зовнішніх умов функціонування.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовані за результатами дослідження пропозиції можуть бути використані органами влади, закладами освіти та підприємницькими структурами для розбудови регіональних інноваційних систем.

Ключові слова: потенціал, інновації, підприємництво, конкуренція, стратегія, регіони.

 

Honcharenko I.V., Bohoslavsка A.V., Fedoryshyna L.M. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN REGIONAL ECONOMY

Purpose. The purpose of the article is to present the organizational and economic potential of innovative entrepreneurship in the strategic development of the regional economy.

Methodology of the research. The following research methods are used to achieve such purpose: theoretical synthesis, analysis, abstract and logical - to reveal the relationship of entrepreneurship, innovation and strategic development of regions in the context of achieving sustainable development goals; interpretation and comparison - to determine the prospects for increasing the innovative activity of enterprises in the region; tabular and graphical - for a visual presentation of Ukraine's ranking of GII, the dynamics of training highly qualified scientific personnel and the cost of research and development.

Findings. It has been established that dreams about the transition of Ukraine from a low-tech resource to a high-tech innovative economy are pinned on innovative entrepreneurship, which ensures qualitative structural changes in the economy in favour of knowledge-intensive types of economic activity. It is substantiated that, unfortunately, Ukraine is inferior to neighbouring states in terms of innovative indicators, taking 30th place among 39 European countries. There is a growing gap between the national economy and European countries. The main indicators of the innovative potential of the regions, which correspond to the trends, of the rating of Ukraine according to the global index of innovations are analysed. The expediency of the formation and development of entrepreneurial regional innovation systems has been determined.

Originality. The substantiation of the feasibility of the development of entrepreneurial regional innovation systems, the feature of which is mobility and the ability to quickly and adequately respond to changes in external conditions of functioning, was further developed.

Practical value. Proposals substantiated in the research can be used by authorities, educational institutions and business structures for the development of regional innovation systems.

Key words: potential, innovation, entrepreneurship, competition, strategy, regions.


Ключові слова


Ключові слова: потенціал, інновації, підприємництво, конкуренція, стратегія, регіони.

Повний текст:

PDF

Посилання


Schumpeter J. A. Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. McGraw-Hill, New York, USA, 1939. 1128 р.

Kardosa Mihaela The Relationship between Entrepreneurship, Innovation and Sustainable Development. Research on European Union Countries. Emerging Markets Queries in Finance and Business. 2012. Vol. 3. P. 1030-1035. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112002699 (дата звернення: 15.01.2021).

Резолюція "Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року". URL: http://sdg.org.ua/ua/resources-2/344-2030-2015 (дата звернення: 15.01.2021).

Войнаренко М. П., Осауленко О. Г., Скоробагата Л. В. Економічний потенціал підприємства: обліково-статистичний та інформаційно-технологічний контекст : монографія. Київ : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2010. 223 с.

Ansoff I. Strategies for Diversification. Harvard Business Review. 1957. Vol. 35. Issue 5. Р. 113-124.

Porter M. E. What is Strategy. Harvard Business Reviews. 1996. Vol. 74. No. 6. P. 61-78.

Porter M. E. The Five Competitive Forces that Shape Strategy. Harvard Business Reviews. 2008. Vol. 86. No. 1. P. 78-93.

Thompson Arthur A., Strickland Jr. A. J. Strategic Management: Concepts and Cases. 13th ed. New York, McGraw-Hill МІ Irwin, 2003. 450 р.

Драчук Ю. З., Трушкіна Н. В. Пропозиції щодо підвищення ефективності розвитку інноваційного підприємництва в Україні. Економіка. Управління. Інновації. 2015. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_3_8 (дата звернення: 18.01.2021).

Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів Українивід 10 липня 2019 р. № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#n12 (дата звернення: 18.01.2021).

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 19.01.2021).

GLOBAL INNOVATION INDEX 2020. Who Will Finance Innovation? URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (дата звернення: 19.01.2021).

GLOBAL INNOVATION INDEX 2020. UKRAINE. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020/ua.pdf (дата звернення: 19.01.2021).

Наука, технології та інновації / Головне управління статистики у Миколаївській області. URL: http://www.mk.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.01.2021).

Річний звіт ДП «Український інститут інтелектуальної власності». URL: https://ukrpatent.org/uk/articles/rzvit (дата звернення: 20.01.2021).

Cooke P. Integrating Global Knowledge Flows for Generative Growth in Scotland: Life Sciences as a Knowledge Economy Exemplar. In: Inward Investment, Entrepreneurship and Knowledge Flows in Scotland-International Comparisons. Paris : OECD, 2003. P. 73-96.

Florida Richard The New Urban Crisis: How Our Cities Are Increasing Inequality, Deepening Segregation, and Failing the Middle Class-and What We Can Do About It. Basic Books, 2017. 276 p.

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві до 2023 року. URL: https://mkrada.gov.ua/documents/35237.html (дата звернення: 20.01.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024