ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Ірина Олександрівна Крюкова

Анотація


Крюкова І.О. ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Мета. Аналіз сучасних тенденцій інвестиційного забезпечення вітчизняної аграрної сфери у контексті діючої європейської практики та обґрунтування перспективних напрямів розвитку інвестиційної діяльності у сільському господарстві України.

Методика дослідження. При написанні статті було використано сукупність загальнонаукових та специфічних методів економічних досліджень, зокрема, методи теоретичних узагальнень: аналіз, абстрактно-логічний метод (при обґрунтуванні сучасних тенденції інвестиційного забезпечення аграрної сфери економіки України та країн ЄС); економіко-статистичні методи (при оцінці динаміки інвестицій у вітчизняний аграрний сектор); методи порівняння та наукового синтезу (при обґрунтуванні пріоритетних форм і напрямів розвитку інвестиційної діяльності сільського господарства України з урахуванням провідного досвіду європейської практики); методи графічного відображення одержаних результатів досліджень.

Результати дослідження. Визначено, що рівень інвестиційного забезпечення та інвестиційної активності національного аграрного сектору, в порівнянні з європейською практикою, залишається низьким; значними відмінностями характеризуються також ключові напрями здійснення інвестицій у сільському господарстві України та в межах агросфери країн ЄС. Проаналізовано основні тенденції інвестиційного забезпечення агробізнесу європейських країн, виявлено особливості фінансування інвестиційних проєктів та тенденції зміщення географічної структури аграрних інвестицій в бік країн Північної Африки та Азії. Проаналізовано окремі аспекти європейської політики інвестування в аграрний сектор економіки України. Досліджено фінансову та географічну структуру джерел інвестиційних потоків вітчизняного сільського господарства.

Наукова новизна результатів дослідження. Поєднано пріоритети інвестиційної діяльності аграрного сектору національної економіки з ключовими сучасними тенденціями інвестиційного забезпечення сільського господарства країн ЄС задля реалізації можливостей пошуку спільних інвестиційних напрямів і проєктів, а також фінансових інструментів їх реалізації.

Практична значущість результатів дослідження. Виявлені в результаті проведених досліджень тенденції та особливості інвестиційного забезпечення аграрного сектору економіки України в контексті сучасної європейської практики дозволили обґрунтувати пріоритетні напрями подальшого розвитку інвестиційної діяльності та можливі варіанти її фінансового забезпечення у вітчизняній аграрній галузі у найближчій перспективі.

Ключові слова: інвестиційні потоки, інвестиційна діяльність, аграрний сектор, агробізнес, фінансове забезпечення, країни ЄС, стратегічний розвиток.

 

Kryukova I.O. PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF MODERN EUROPEAN TRENDS

Purpose. The aim of the article is the analysis of current trends in investment support of the domestic agricultural sector in the context of current European practice and justification of promising areas of investment activity in agriculture of Ukraine.

Methodology of research. A set of general scientific and specific methods of economic research is used when writing the article, in particular, methods of theoretical generalizations: analysis, abstract and logical method (substantiating modern trends in investment support of the agricultural sector of Ukraine and the EU); economic and statistical methods (when assessing the dynamics of investment in the domestic agricultural sector); methods of comparison and scientific synthesis (in substantiation of priority forms and directions of development of investment activity of agriculture of Ukraine taking into account the leading experience of the European practice); methods of graphic display of the received results of researches.

Findings. It is determined that the level of investment security and investment activity of the national agricultural sector, in comparison with European practice, remains low. Significant differences are also characterized by key areas of investment in agriculture in Ukraine and within the EU agricultural sector. The main tendencies of investment support of agribusiness of European countries are analysed, features of financing of investment projects and tendencies of shift of geographical structure of agrarian investments towards the countries of North Africa and Asia are revealed. Some aspects of the European policy of investment in the agricultural sector of the Ukrainian economy are analysed. The financial and geographical structure of sources of investment flows of domestic agriculture is studied.

Originality. The priorities of investment activity of the agrarian sector of the national economy are combined with the key modern tendencies of investment provision of agriculture of the EU countries for realization of possibilities of search of joint investment directions and projects, and also financial instruments of their realization.

Practical value. The trends and features of investment support of the agricultural sector of Ukraine in the context of modern European practice revealed as a result of research allowed to substantiate the priority areas of further development of investment activities and possible options for its financial support in the domestic agricultural sector in the near future.

Key words: investment flows, investment activity, agrarian sector, agribusiness, financial provision, EU countries, strategic development.


Ключові слова


Ключові слова: інвестиційні потоки, інвестиційна діяльність, аграрний сектор, агробізнес, фінансове забезпечення, країни ЄС, стратегічний розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Безпята І. В. Інвестиційне забезпечення аграрного сектора економіки : монографія. Миколаїв : МНАУ, 2016. 337 с.

Кальченко С. В., Попова Т. В., Свиноус Н. І. Організаційно-економічні засади гармонізації економічних інтересів держави та фермерських господарств в інвестиційній сфері. Агросвіт. 2020. № 3. С. 9-15.

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у 2019 р. / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 05.02.2021).

Красноруцький О. О., Зайцев Ю. О. Адаптивні механізми в системах управління конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств. Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету. 2016. Т. 50. № 1. С. 37-46.

Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспектив. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2014. 516 с.

Мармуль Л. О., Петренко В. С. Стратегічне позиціонування підприємств з іноземними інвестиціями в аграрній сфері економіки. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. № 4(40). С. 43-48.

Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Теоретико-методологічне і нормативно-правове забезпечення трансформації аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання, науковий супровід та ефективність запровадження. Економіка АПК. 2015. № 7. С. 5-24.

Михайлов А. М. Фінансові інструменти формування інвестиційних ресурсів в аграрному секторі національної економіки в умовах глобалізаційних викликів. Економіка АПК. 2019. № 3. С. 52-57.

Перелік державних інвестиційних проектів / Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=854a0a66-60cc-4897-81df-acd4e098a1a0&tag=PerelikDerzhavnikhInvestitsiinikhProektiv (дата звернення: 01.02.2021).

Прямі іноземні інвестиції в економіці України. 2019 : стат. зб. / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 01.02.2021).

Рижикова Н. І. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств та об’єднань агропромислового виробництва: стратегії, механізми та інструментарій : монографія. Харків : «Смугаста типографія», 2017. 400 с.

Розвиток фондового ринку України / Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/ (дата звернення: 01.02.2021).

Саблук П. Т., Хомин І. П. Розвиток аграрного сектору України: фінансовий аспект. Економіка АПК. 2020. № 8. С. 45-51.

Agricultural, forestry and fishery statistics. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. 230 p.

Building a smart and green Europe in the COVID-19 era. European investment report. 2020/2021. URL: https://www.eib.org/attachments/efs/economic_investment_report_2020_2021_en.pdf (дата звернення: 01.02.2021).

Economy rankings: official site of the World Bank. URL: https://www.worldbank.org/en/home (дата звернення: 01.02.2021).

European Commission : official web-site. Url: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027 (дата звернення: 01.02.2021).

European Investment Bank : official web-site. Url: https://www.eib.org/en/index.htm (дата звернення: 01.02.2021).

Eurostat : official web-site. Url: https://ec.europa.eu/eurostat/home (дата звернення: 01.02.2021).

Miller C., Ono T., Petruljeskov M. Agricultural investment funds for development. Descriptive analysis and lessons learned from fund management, performance and private-public collaboration. Fao. Rome, Italy. 2018. 137 p.

McEldowney J. EU agricultural research and innovation. European Parliamentary Research Service. 2019. URL: https://www.europarl.europa.eu/regdata/etudes/brie/2019/630358/ eprs_bri(2019)630358_en.pdf (дата звернення: 01.02.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024