РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Уляна Зеновіївна Ватаманюк-Зелінська, Олена Тарасівна Огірко

Анотація


Ватаманюк-Зелінська У.З., Огірко О.Т. РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Мета. Визначення сутності державного кредиту, а також аналіз ролі державного кредиту у економічному розвитку України.

Методика дослідження. Для реалізації визначеної мети й завдань було використано комплекс загальнонаукових методів дослідження, завдяки яким було узагальнено наукову літературу за темою наукового дослідження. Так, методи узагальнення було використано для обґрунтування поняття «державний кредит». Системний підхід дозволив дослідити сутність поняття ознаки і особливості поняття «державний кредит». Методи аналізу та синтезу використано для визначення динаміки державних запозичень, зокрема облігацій внутрішньої державної позики, а також для оцінки позитивного та негативного значення державного кредиту для економік України.

Результати дослідження. Досліджено особливості та сутність державного кредиту. Виходячи з того, що сучасна фінансова політика України визначає об’єктивну необхідність використання державних запозичень, в умовах ринкової економіки інститут державного кредиту набуває все більш важливого значення у складі фінансової системи країни. Проаналізовано динаміку обсягів державних запозичень, зокрема динаміку обсягів облігацій внутрішньої державної позики. Встановлено, що протягом досліджуваного періоду по цій формі залучення коштів обсяги були найбільшими, що пов’язано з масштабним оновленням банківської системи України; переважна кількість державних запозичень були короткотерміновими і здійснювалися на термін від одного до трьох років; скороченню державних запозичень в іноземній валюті сприяло погіршення інвестиційного клімату в країні, зумовлене поширенням пандемії коронавірусу. Окреслено доцільність використання державного кредиту та негативний вплив від цього на економіку України.

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено рекомендації щодо раціонального використання державних кредитних ресурсів для максимально ефективного їх залучення.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути використані для розробки програми оптимального та раціонального використання державних запозичень з максимальною користю.

Ключові слова: державний кредит, запозичення, облігації внутрішньої державної позики, дохідність.

 

Vatamanyuk-Zelinska U.Z., Ohirko O.T. THE ROLE OF PUBLIC CREDIT IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Purpose. The main aim of the article is defining the essence of public credit, as well as analysis of the role of public credit in the economic development of Ukraine.

Methodology of research. A set of general scientific research methods is used to achieve the defined goal and objectives, thanks to which the scientific literature on the topic of scientific research is generalized. Thus, generalization methods are used to substantiate the concept of “public credit”. The system approach allowed to investigate the essence of the concept of the sign and features of the concept of “public credit”. Methods of analysis and synthesis are used to determine the dynamics of government borrowing, including domestic government bonds, as well as to assess the positive and negative significance of public credit for the economies of Ukraine.

Findings. Peculiarities and essence of state credit are investigated. Based on the fact that the modern financial policy of Ukraine determines the objective need to use government borrowing, in a market economy, the institution of public credit is becoming increasingly important in the financial system of the country. The dynamics of government borrowing volumes, in particular, the dynamics of domestic government bond volumes are analysed. It is established that during the period under study in this form of raising funds were the largest, which is due to large-scale renewal of the banking system of Ukraine; the vast majority of government borrowings were short-term and carried out for a period of one to three years. The reduction of government borrowing in foreign currency was facilitated by the deterioration of the investment climate in the country due to the spread of the coronavirus pandemic. The expediency of using a state loan and the negative impact of this on the economy of Ukraine are outlined.

Originality. Recommendations for the rational use of public credit resources for their most effective use are developed in the article.

Practical value. The results of the study can be used to develop a program of optimal and rational use of government borrowing with maximum benefit.

Key words: state credit, borrowing, domestic government bonds, yield.

 


Ключові слова


Ключові слова: державний кредит, запозичення, облігації внутрішньої державної позики, дохідність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Островська Н. С., Швець О. Ю. Роль державного кредиту у фінансовій системі держави. Причорноморські економічні студії. Гроші, фінанси і кредит. 2016. Випуск 10. URL: http://bses.in.ua/journals/2016/10-2016/51.pdf (дата звернення: 02.12.2020).

Лубкей Н. Державний кредит як система кредитних відносин за участю держави. Актуальні питання теорії грошей, фінансів і кредиту. Світ фінансів. 2008 р. Вип. 4(17). URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/26504/1/%D0%9B%D0%A3%D0%91%D0%9A%D0%95%D0%99.pdf (дата звернення: 02.12.2020).

Федосов В. М. Теорія фінансів. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 576 с.

Кириленко О. П. Проблеми оптимізації структури державного боргу. Вісник Тернопільського національного університету. 2007. Вип. 5. С. 115-119.

Кремень О. І. Кремень В. М. Фінанси : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 416 с.

Державний кредит : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. Тернопіль : ТНЕУ, 2012. 140 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/15231/ 1/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82.pdf (дата звернення: 02.12.2020).

Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial (дата звернення: 02.12.2020).

Артемьєва А. А., Тарасевич Н. В. Державний кредит в Україні: оцінка сучасного стану на внутрішньому ринку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Вип.3. URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1410/Tarasevych.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 02.12.2020).

Дохідність ОВДП на первинному ринку. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial (дата звернення: 02.12.2020).

Сидоренко А. М. Теоретико - методичні основи формування державного кредиту та державного боргу України. URL: http://www.pdaa.edu.ua/np/pdf5/12.pdf (дата звернення: 02.12.2020).

Перепелиця О. М. Значення державного кредиту як елемента фінансової системи держави. Теорія і практика правознавства. 2015. Вип. 2(8). URL: https://core.ac.uk/download/pdf/230566534.pdf (дата звернення: 02.12.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024