КРИТИКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРТОСТІ ТА ЦІНИ У СВІТЛІ АКТУАЛІЗАЦІЇ МАРКСИСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ

Микола Анатолійович Горлачук

Анотація


Горлачук М.А. КРИТИКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРТОСТІ ТА ЦІНИ У СВІТЛІ АКТУАЛІЗАЦІЇ МАРКСИСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ

Мета. Систематизація методологічних прийомів та теоретичне обґрунтування сутності вартості та ціни на основі критичного розгляду наукових досліджень марксистської теорії трудової вартості.

Методика дослідження. Теоретико-методологічну базу дослідження становлять наукові положення, що знайшли відображення у працях українських і зарубіжних вчених. Зокрема, при вирішенні поставлених у роботі завдань використано абстрактно-логічний метод з метою класифікації методологічного інструментарію форм вартості, діагностики сучасного стану наукових досліджень, присвячених теорії вартості та ціни; індукції та дедукції – для виявлення взаємозв’язків в процесі типологізації різнопорядкових категорій; гносеологічний та діалектичний методи – для виявлення найбільш поширених проблем наукової оцінки трудової теорії вартості.

Результати дослідження. Здійснено аналіз існуючих методологічних підходів дослідження фундаментальних положень трудової теорії вартості, а також категорій «вартість» та «ціна». На основі цього виокремлено і проаналізовано типові помилки, а також труднощі трактування вартості як категорії марксистської економічної теорії. Досліджено чинники, котрі зумовили виникнення теорії ціни на основі заперечення вартості. Розглянуто головні ознаки вартісного емпіризму, висвітлено методологічні прийоми, що призводять до виникнення ірраціональних конструкцій вартості та ціни.

Наукова новизна результатів дослідження. Здійснено оцінку теорій ціноутворення залежно від визнання вартості чи ціни ключовою категорію теоретичної моделі. На основі аналізу наукових розвідок систематизовано основні концепції та методологічні підходи стосовно пояснення вартості, а також виявлено причини натуралістичного, кількісного, ідеалістичного та інших аспектів розуміння вартості або ж повного нехтування нею. Доведено наукову нікчемність використання категорії «внутрішня вартість» як методологічного інструменту для трактування марксистської теорії вартості.

Практична значущість результатів дослідження. Науково обґрунтовано сутність вартості і ціни на основі критичного розгляду відповідних концепцій, запропонованих вітчизняними і зарубіжними науковцями. Вирішення фундаментальних проблем вартості та ціни сприятиме розробці ефективної політики ціноутворення в практичних цілях економічного розвитку.

Ключові слова: методологія, марксистська теорія, капітал, вартість, цінність, ціна, ціноутворення, трудова теорія вартості, теорія ціни, креація вартості, нооекономіка.

 

Horlachuk M.A. CRITIQUE OF METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE STUDY OF VALUE AND PRICE IN THE LIGHT OF THE ACTUALIZATION OF MARXIST THEORY

Purpose. The aim of the article is systematization of methodological methods and theoretical substantiation of the essence of value and price on the basis of critical consideration of scientific research of the Marxist theory of labour value.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study is scientific positions that are reflected in the works of Ukrainian and foreign scientists. In particular, the abstract and logical method is used in solving the tasks set in the work in order to classify the methodological tools of value forms, to diagnose the current state of scientific research on the theory of value and price; inductions and deductions – to identify relationships in the process of typology of different categories; epistemological and dialectical methods – to identify the most common problems of scientific evaluation of labour theory of value.

Findings. An analysis of the existing methodological approaches is to the study of the fundamental provisions of the labour theory of value, as well as the categories of “cost” and “price”. Based on this, typical errors are identified and analysed, as well as the difficulties of interpreting value as a category of Marxist economic theory. The factors that led to the emergence of price theory based on the negation of value are studied. The main features of value empiricism are considered, the methodological methods that lead to the emergence of irrational constructions of value and price are highlighted.

Originality. The evaluation of pricing theories depending on the recognition of value or price as a key category of the theoretical model was made. Based on the analysis of scientific research, the basic concepts and methodological approaches to explaining value are systematized, as well as the reasons for naturalistic, quantitative, idealistic and other aspects of understanding value or complete neglect of it. The scientific insignificance of using the category “intrinsic value” as a methodological tool for interpreting the Marxist theory of value is proved.

Practical value. The essence of value and price is scientifically substantiated on the basis of critical consideration of the corresponding concepts offered by domestic and foreign scientists. Solving the fundamental problems of value and price will contribute to the development of an effective pricing policy for the practical purposes of economic development.

Key words: methodology, Marxist theory, capital, cost, value, price, pricing, labour value theory, price theory, value creation, nooeconomics.


Ключові слова


Ключові слова: методологія, марксистська теорія, капітал, вартість, цінність, ціна, ціноутворення, трудова теорія вартості, теорія ціни, креація вартості, нооекономіка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Осипов Ю. Теория хозяйства. Начала высшей экономии : в 3 т. (при участии Е. Е. Смирновой). Москва : ТЕИС, 1997. Т. 2. 792 с.

Економічна теорія : навч. посіб. / за ред.: В. О. Білика, П. Т. Саблука. 4-е вид., перероб. та доп. Київ : ННЦ ІАЕ, 2004. 560 с.

Marshall A. Principles of Economics : An Introductory Volume. 8th ed. London : Macmillan and Co, 1920. 871 p.

Шкварчук Л. О. Ціноутворення : підручник. Київ : Кондор, 2006. 460 с.

Артемова Т. И. Стоимость и цена: логико-исторический процесс формообразования : монография. Киев : Основа, 2006. 448 с.

Насікан Н. І., Біла І. С. Теорія вартості: ретроспективний аналіз і сучасні погляди. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 4(130). С. 45-52.

Мочерний С. В., Мочерна Я. С. Політична економія : навч. посіб. 2-ге вид., випр. і доп. Київ : Знання, 2007. С. 33.

Кейнс Дж. М. Избранные произведения / пер. с англ. предисл., коммент., сост. А. Г. Худокормов. Москва : Экономика, 1993. С. 450.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / пер. с англ. проф. Н. Н. Любимова. Москва : Гелиос АРВ, 2012. С. 274.

Nowak-Posadzy K. Jaką teorią jest Marksowska teoria wartości opartej na pracy? Praktyka Teoretyczna. 2015. Numer 1(15). S. 26.

Бузгалин А. В., Колганов А. И. Трудовая теория стоимости: реактуализация. URL: http://www.alternativy.ru/ru/node/780 (дата звернення: 05.01.2021).

Рикардо Д. Сочинения : в 5 т. Москва : Политиздат, 1955. Т. 1 : Начала политической экономии и налогового обложения. С. 35.

MEGA2 II/6: Das Kapital. Kritik der Politischen Ökonomie. Erster Band, Hamburg 1872. Berlin : Dietz Verlag, 1987. S. 12.

Marx Karl, Engels Friedrich Werke. Band 13, 1. Aufl. Berlin : Dietz Verlag, 1961. 797 S.

Burchardt Michael. Marxistische Wirtschaftstheorie: mit einem Anhang zu Leben und Werk von Karl Marx. München; Wien : Oldenburg, 1997. S. 8-19.

Копнин В. П. Проблемы диалектики как логики и теории познания. Москва : Наука, 1982. С. 23.

Müller Wolfgang. Habermas und die Anwendbarkeit der Arbeitswerttheorie. In: Sozialistische Politik. 1969. 1. Jg. Nr. 1. S. 39.

Васина Л. «Ценность» versus «стоимость» – «за» и «против». Альтернативы. 2015. № 2. С. 122-154. URL: http://www.alternativy.ru/ru/webfm_send/403 (дата звернення: 09.01.2021).

Marx Karl, Engels Friedrich. Werke. Band 20, 6. Aufl., unveränderter Nachdruck der 1. Aufl. 1962. Berlin : Dietz Verlag, 1975. S. 291.

Усоский В. Н. Сравнительный анализ сущности стоимости и ценности в экономике. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2009. Вип. 3(15). С. 47-57.

Marx Karl. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I : Der Produktionsprocess des Kapitals, 2. verbess. Aufl. Hamburg : Verlag von Otto Meissner, 1872. S. 11.

Собко О. М. Інтелектуальний капітал і креація вартості підприємства : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 444 с.

Ehrenfels Christian. System der Werttheorie. Allgemeine Werttheorie, Psychologie des Begehrens. Erster Band. Leipzig : O.R. Reisland, 1897. 270 p.

Marx Karl. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. 38. Auf. Berlin : Dietz, 2007. S. 74.

Маркс К. Капітал. Критика політичної економії : в 3 т. Київ : Політвидав України, 1982. Т.1-Т.3. 934 c.

Гальчинський А. С. Політична нооекономіка: начала оновленої парадигми економічних знань. Київ : Либідь, 2013. С. 443.

Marx Karl. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band. 31. Auf. Berlin : Dietz, 2003. S. 184-190.

Renner Karl. Das Weltbild der Moderne. Wien : Büchergilde Gutenberg, 1954. 453 s.

Курс политической экономии : учеб. пособие для экон. вузов и фак. в 2 т. / под ред. Н. А. Цаголова. Изд. 3-е, перераб. и доп. Москва : Экономика, 1974. Т. 2 : Социализм. С. 147.

Политическая экономия социализма : учеб. пособ. / под ред.: А. Ф. Румянцева, Е. Ф. Борисова, Д. В. Валового и др. Москва : Экономика, 1970. С. 235.

Политическая экономия : учебник / под ред.: К. В. Островитянинова, Д. Т. Шепилова, Л. А. Леонтьева и др. Москва : Госполитиздат, 1954. С. 399.

MEGA2 II/10: Das Kapital. Kritik der Politischen Ökonomie. Erster Band, Hamburg 1890. Berlin : Dietz Verlag, 1991. S. 87.

Розенберг Д. И. Комментарии к «Капиталу» К. Маркса. Москва : Экономика, 1984. С. 86.

Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее. I-часть : монография / под. ред. В. М. Гейца, В. Н. Тарасевича. Киев : ЦУЛ, 2014. С. 328.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.6

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024