FUNCTIONS AND PRINCIPLES OF STANDARDIZATION OF INNOVATIVE LABOUR FOR IT INDUSTRY PROJECTS

Ivanna Mykolaivna Pererva

Анотація


Перерва І.М. ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ НОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАЦІ ДЛЯ ПРОЄКТІВ ІТ-ГАЛУЗІ

Мета. Дослідження сучасних тенденцій щодо нормування праці в ІТ-галузі; визначення функцій нормування інноваційної праці ІТ-фахівців за трьома рівнями господарювання ‒ макро-, мезо- (рівень ІТ-галузі) та мікро- (рівень підприємства ІТ-галузі); обґрунтування принципів нормування інноваційної праці в ІТ-галузі.

Методика дослідження. Для обґрунтування функцій, особливостей, принципів нормування інноваційної праці в ІТ-галузі було використано метод логічного узагальнення та кабінетних досліджень, а для наочного відображення викладених результатів - графічний метод.

Результати дослідження. Для досягнення поставленої мети розглянуто сучасні тенденції та досліджено основні проблеми, пов’язані з ІТ-галуззю. На основі узагальнення теоретичних положень з нормування інноваційної праці фахівців ІТ-галузі на макро-, мезо-, мікроекономічних рівнях визначено основні функції нормування інноваційної праці на цих рівнях. Обґрунтовано принципи нормування інноваційної праці в ІТ-галузі на основі їх об’єднання у три групи відносно: особливостей нормування інноваційної праці, особливостей праці фахівців ІТ-галузі та принципів нормування праці з виокремленням загальних та специфічних.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано перелік загальних та специфічних принципів нормування інноваційної праці в ІТ-галузі, який, на відміну від існуючих, враховує особливості нормування інноваційної праці фахівців в ІТ-галузі, що дозволяє визначити роль інноваційної праці в розвитку інноваційної моделі зайнятості та зміні структури даної моделі на ринку праці.

Практична значущість результатів дослідження. Раціоналізація трудових процесів, які базуються на інноваційній праці, може бути забезпечена в разі використання ефективного управлінського інструменту, яким є нормування. Узагальнені теоретичні положення стосовно функцій нормування інноваційної праці на різних рівнях, обґрунтовані принципи нормування інноваційної праці в ІТ-галузі сприятимуть підвищенню обґрунтованості норм та нормативів витрат часу для працівників ІТ-галузі та активізації інноваційної праці працівників в ІТ-галузі.

Ключові слова: інновації, інноваційна праця, ІТ-галузь, нормування інноваційної праці, функції та принципи нормування праці.

 

Pererva I.M. FUNCTIONS AND PRINCIPLES OF STANDARDIZATION OF INNOVATIVE LABOUR FOR IT INDUSTRY PROJECTS

Purpose. The aim of the article is the research of modern trends in labour rationing in the IT industry; determination of the functions of standardization of innovative labour of IT specialists at three levels of management ‒ macro-, meso- (the level of the IT industry) and micro- (the level of the enterprise of the IT industry); substantiation of the principles of standardization of innovative work in the IT industry.

Methodology of research. The method of logical generalization and office research was used to substantiate the functions, features, principles of standardization of innovative work in the IT industry, and the graphic method was used to visualize the presented results.

Results. Current trends are considered and the main problems associated with the IT industry are explored to achieve this goal. Based on the generalization of theoretical provisions on the rationing of innovative work of IT professionals at the macro, meso, micro-economic levels, the main functions of rationing of innovative work at these levels are determined. The principles of rationing of innovative work in the IT industry are substantiated on the basis of their combination into three groups: features of rationing of innovative work, features of work of IT specialists and principles of labour rationing with separation of general and specific.

Originality. The list of general and specific principles of rationing of innovative work in the IT industry is substantiated, which, unlike the existing ones, takes into account the peculiarities of rationing of innovative work of IT specialists, which allows to determine the role of innovative work in the development of an innovative model of employment and changing the structure of this model in the labour market.

Practical value. Rationalization of labour processes based on innovative work can be ensured in the case of using an effective management tool, which is rationing. Generalized theoretical provisions on the functions of standardization of innovative work at different levels, sound principles of standardization of innovative work in the IT industry will help increase the validity of norms and standards of time for IT workers and enhance innovative work of employees in the IT industry.

Key words: innovations, innovative work, IT industry, rationing of innovative work, functions and principles of labour rationing.


Ключові слова


Key words: innovations, innovative work, IT industry, rationing of innovative work, functions and principles of labour rationing.

Повний текст:

PDF

Посилання


Волошин В. І., Шехлович А. М. Фінансово-економічні інструменти стимулювання розвитку ІТ-сфери України. URL: http://niss.gov.ua/public/File/1/AZ_Voloshyn_Shehlovych_2017.pdf (дата звернення: 08.12.2020).

Генкин Б. М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях. Москва : Моск. ред. изд-ва НОРМА, 2007. 464 с.

Волдачек Л. Стратегия управления инновациями на предприятии. Москва : Экономика, 1989. 254 с.

Перерва І. М. Нормування інноваційної праці в ІТ-галузі : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.07. Харків, 2019. 20 с.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції, зареєстрований під номером 10094-1 від 14.03.2019 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65684 (дата звернення: 27.08.2020).

Коц Г. П., Гаврилова А. А. Аналіз активності ІТ-кластерів за регіонами-лідерами ІТ-галузі України. Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 31 трав.-1 черв. 2018 р.). Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. С. 304-305.

Тимошенко Н. Ю., Ронський Б. Ю. Проблеми та перспективи розвитку ІТ-індустрії в Україні. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 17. С. 384-388.

Більовська А. О. Конкурентоздатність ІТ-галузі та ІТ-аутсорсингу в Україні. Ефективна економіка. 2015. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4161 (дата звернення: 01.06.2020).

Катренко А. В., Пастернак О. В. Системні аспекти інвестування в галузі інформаційних технологій. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. 2014. № 805. С. 402-411.

Довгань Л. Є., Малик І. П. Тенденції та проблеми розвитку сфери інформаційних технологій в Україні: кадрові аспекти. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2017. № 14. С. 437-443.

Шестакова А. В. Тенденції та проблеми розвитку ІТ-галузі: кадровий аспект. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 19. С. 255-260.

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi (дата звернення: 25.08.2020).

The Global Industry Classification Standard. URL: https://www.msci.com/gics (дата звернення: 25.08.2020).

Eurostat's Metadata Server. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/ index.cfm?TargetUrl=DSP_NOM_DTL_VIEW&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=RU&IntPcKey=&IntKey=18514214&StrLayoutCode=HIERARCHIC&IntCurrentPage=1 (дата звернення: 25.08.2020).

Евтух А. Т. Нормирование как системный подход к познанию и управлению в экономике. Экономический анализ: теория и практика. 2003. № 11(14). С. 45-50.

Синяєва Л. В. Роль трудових норм і нормативів в організації праці та її оплати в ринковій економіці. Економіка і організація управління. 2014. № 3 (19)–4(20). С. 249-256.

Чхутиашвили Н. В. Нормирование труда как фактор обеспечения экономической безопасности в условиях формирования инновационной экономики России. Социально-экономическое развитие организаций и регионов Беларуси: эффективность и инновации : Материалы докладов Междунар. науч.-практ. конф. (Витебск, 25-26 октября 2017). Витебск : Витебский государственный технологический университет, 2017. С. 331-333.

Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / Акулов М. Г., Драбаніч А. В., Євась Т. В. та ін. Київ : Центр навчальної літератури, 2012. 328 с.

Кучеренко С. Ю., Леваєва Л. Ю. Особливості організації та нормування праці в Україні. Економіка та управління. 2019. Вип. 40. С. 96-101.

Жулина Е. Г. Нормирование труда как инструмент управления качеством трудовой жизни. Российское предпринимательство. 2009. Том 10. № 7. С. 47-51.

Синянская Е. Р. Методы нормирования труда как инструмент планового калькулирования себестоимости продукции. Вестник УГТУ-УПИ. Сер.: Экономика и управление. 2010. № 1. С. 136-146.

Прилуцкая Т. А., Ога И. Л. Состояние нормирования труда предприятия как фактор инновационного развития. Проблемы устойчивого развития российских регионов : Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Тюмень, 12 мая 2016 г.). Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2016. С. 207-210.

Сидорова А. А., Гладышева В. С., Шевченко С. А. Принципы нормирования труда в деятельности предприятия. Зеленый листок. 2019. С. 39-43.

Синицкая О. А., Юхо А. В., Пряжникова Т. А. Основные принципы и методы нормирования труда при разработке организационных структур, установлении экономически обоснованной, эффективной численности работников организации. Перспективы развития транспортного комплекса. 2018. № 10. С. 246-251.

Ерошина Р. Н., Подвербных О. Е. Нормирование научно-исследовательского труда в инновационной сфере: основные проблемы и пути решения. Управление человеческими ресурсами – основа развития инновационной экономики : материалы VII Междунар. науч.–практ. конф. (Красноярск, 23-25 марта 2017 г.). Красноярск, 2017. С. 337-341.

Крайній В. О. Вдосконалення системи нормування праці в сучасних умовах. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. Вип. 1. С. 92-96.

Рухляда И. В. Организация труда и формирование квалификационных требований к специалистам в сфере информационных технологий : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Москва, 2011. 27 с.

Укрупненные нормы времени на разработку программных средств вычислительной техники. Укрупненные нормы времени на изготовление и сопровождение программных средств вычислительной техники. URL: http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/ data02/tex12261.htm (дата звернення: 28.06.2020).

Сидоров Н. А., Баценко Д. В., Василенко Ю. Н. Методы и средства оценки стоимости программного обеспечения. Проблеми системного підходу в економіці. 2004. № 7. С. 113-118.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.7

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024