МІЖГАЛУЗЕВИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ

Тетяна Володимирівна Марченко, Андрій Ярославович Тимчук

Анотація


Марченко Т.В., Тимчук А.Я. МІЖГАЛУЗЕВИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ

Мета. Дослідження конкурентоспроможності України в торгівлі високотехнологічними товарами на основі даних про вартісні обсяги українського експорту за окремими товарними групами.

Методика дослідження. Основою для здійсненого дослідження стали дані про міжнародну торгівлю України, отримані за допомогою відповідних запитів у веб-порталі Світового інтегрованого торговельного рішення, який є базою даних Світового банку. Застосовано класифікаційний метод для виокремлення високотехнологічних галузей економіки, які є релевантними для здійснюваного аналізу. Використано статистичний метод для обчислення відносних величин структури та динаміки експорту України. Застосовано метод порівняльних переваг для оцінки рівня конкурентоспроможності за різними галузями промисловості. Для подання результатів дослідження використано графічний і табличний методи.

Результати дослідження. Виявлено спеціалізацію України у виробництві продукції хімічної промисловості, особливо – неорганічних хімікатів. Кілька товарних груп із галузі машинобудування також користуються перевагою, у той час як результати інших, більш наукомістких секторів України, є дуже далекими від світових стандартів. Обґрунтовано необхідність державної підтримки наукомістких галузей промисловості, що мають найбільші перспективи до розширення попиту на їхню продукцію в майбутньому, зокрема: виробництва комп’ютерної техніки, медичних інструментів та фармацевтичної промисловості.

Наукова новизна результатів дослідження. Надано кількісну оцінку рівня конкурентоспроможності кожній окремій галузі високотехнологічного експорту України. Продемонстровано, що серед вітчизняних галузей лише виробництво неорганічних хімікатів володіє порівняльними перевагами на міжнародному товарному ринку та вказано на ступінь відставання всіх інших галузей від середньосвітових показників.

Практична значущість результатів дослідження. Методика аналізу, проведеного в межах даної статті, може бути використана органами державної влади для моніторингу стану конкурентоспроможності галузей промисловості України. На базі отриманих результатів можуть вноситися оперативні зміни в державну політику стимулювання розвитку високотехнологічних галузей.

Ключові слова: високі технології, високотехнологічні галузі, конкурентоспроможність експорту, міжнародна торгівля, порівняльні переваги, торгівля високотехнологічними товарами.

 

Marchenko T.V., Tymchuk A.Ya. CROSS-INDUSTRY ANALYSIS OF UKRAINE’S COMPETITIVENESS IN THE WORLD HIGH-TECH GOODS MARKET

Purpose. The aim of the article is to study of Ukraine's trade competitiveness in high-tech goods based on data on the value of Ukrainian exports by separate product groups.

Methodology of research. The study was based on Ukraine’s international trade data, obtained through queries in the World Integrated Trade Solution web portal, which is a World Bank database. The classification method is used to identify high-tech industries that are relevant to the analysis. The statistical method is used to calculate the relative values of the structure and dynamics of Ukraine's exports. The method of comparative advantages is used to assess the level of competitiveness in different industries. Graphic and tabular methods are used to present the results of the study.

Findings. Ukraine's specialization in the production of chemical products, in particular inorganic chemicals, is revealed. Several product groups in the industry of mechanical engineering also possess an advantage, while the results of other, more knowledge-intensive sectors of Ukraine are very far from world standards. The need for state support of knowledge-intensive industries that have the greatest prospects for expanding demand for their products in the future, such as the production of computer equipment and medical instruments and the pharmaceutical industry, is justified.

Originality. A quantitative assessment of the level of competitiveness of each industry of Ukraine’s high-tech exports is given. It is demonstrated that among the domestic industries only the production of inorganic chemicals has comparative advantages in the international commodity market, and the degree of lag of all other industries from the world average indicators is calculated.

Practical value. The methodology of the analysis, conducted within the framework of this article, can be used by public authorities to monitor the state of competitiveness of Ukrainian industries. Based on the obtained results, operational changes to the state policy of stimulating high-tech industries can be made.

Key words: high technologies, high-tech industries, export competitiveness, international trade, comparative advantages, trade in high-tech goods.

 


Ключові слова


Ключові слова: високі технології, високотехнологічні галузі, конкурентоспроможність експорту, міжнародна торгівля, порівняльні переваги, торгівля високотехнологічними товарами.

Повний текст:

PDF

Посилання


Полякова А. Н. Особливості формування асортименту наукоємної продукції в Україні. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Економічні науки. 2018. № 19. С. 89-92.

Тимошенко І. В. Сучасні тенденції світового ринку високих технологій. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. № 2(25). С. 69-76. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.25-10.

Турко Д. О. Тенденції розвитку високотехнологічного виробництва в Україні. Причорноморські економічні студії. 2018. № 35. С. 33-40.

Цимбал Л. І., Предко Ю. В. Глобальна конкуренція на ринку високотехнологічних товарів: сучасний стан та перспективи розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. № 23(2). С. 116-121.

Чайкова О. І., Криклива Т. П. Особливості та розвиток високотехнологічної галузі України. Вісник НТУ «ХПІ». 2016. № 43. С. 99-103.

Шелест Є. О., Бабій І. В., Баксалова О. М. Формування експортного потенціалу підприємств України на світовому ринку технологій. Вісник Хмельницького національного університету. 2017. № 2(2). С. 155-162.

World Integrated Trade Solution / The World Bank official website. URL: https://wits.worldbank.org (дата звернення: 04.11.2020).

Cherkas N. I. International competitiveness of Eastern European countries: importance of trade orientation and eurointegration. Economic Processes Management. 2017. Vol. 1. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/55480/1/Cherkas_International_competitiveness.pdf (дата звернення: 02.11.2020).

Han C., Thomas S. R., Yang M., Ieromonachou P., Zhang H. Evalutaing R&D investment efficiency in China’s high-tech industry. Journal of High Technology Management Research. 2017. Vol. 28. Issue 1. P. 93-109. DOI: https://doi.org/10.1016/j.hitech.2017.04.007.

He W., Lin Z., Hao R. Analysis of regional competitiveness in the high-tech industry. Current Science. 2018. Vol. 114. Issue 4. P. 854-860. DOI: https://doi.org/10.18520/cs/v114/i04/854-860.

ISIC Rev. 3 Technology intensity definition / OECD Directorate of Science, Technology and Industry. Economic Analysis and Statistics Division. 2011. 6 p. URL: http://www.oecd.org/science/inno/48350231.pdf (дата звернення: 24.10.2020).

Jia L., Liu Y. Double measurement of foreign trade comparative advantage in Sino-US high-tech industry under intra-product specialization. DEStech Transactions on Economics Business and Management. 2016. DOI: https://doi.org/10.12783/dtem/icem2016/4055.

Lee H. Diffusion patterns in convergence among high-technology industries: a co-occurrence-based analysis of newspaper article data. Sustainability. 2016. Vol. 8. Issue 10. DOI: https://doi.org/10.3390/su8101029.

Matyushenko I. Assessment of the development of foreign trade in high-tech production of Ukraine under the association with the EU. Business, Management and Education. 2020. Vol. 18. Issue 1. P. 157-182. DOI: https://doi.org/10.3846/bme.2020.11578.

Standard Industrial Classification (SIC) Manual / United States Department of Labor. URL: https://www.osha.gov/data/sic-manual (дата звернення: 05.11.2020).

Wang Y., Li L. Analysis of competitiveness of high-tech industry in Nanjing based on Porter Diamond Model. 2020 International Conference on Materials, Control, Automation and Electrical Engineering. Р. 761-770. DOI: https://doi.org/10.12783/dtetr/mcaee2020/35096.

Wolf M., Terrell D. The high-tech industry, what is it and why it matters to our economic future. Beyond the Numbers. 2016. Vol. 5. No. 8. URL: https://www.bls.gov/opub/btn/volume-5/pdf/the-high-tech-industry-what-is-it-and-why-it-matters-to-our-economic-future.pdf (дата звернення: 26.10.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024