ЧННК ВПЛВУ НА ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ССТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРЄМСТВ СФЕР ІНЖНІРНГОВХ ПОСЛУГ

Людмила Анатоліївна Траченко

Анотація


Траченко Л.А. ЧННК ВПЛВУ НА ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ССТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРЄМСТВ СФЕР ІНЖНІРНГОВХ ПОСЛУГ

Мета. Обґрунтування чинників, які впливають на формування та функціонування систем управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг.

Методика дослідження. Методи аналізу й синтезу, систематизації, теоретичного узагальнення та експериментальний використано для дослідження питань формування систем управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг енергетичного спрямування у контексті вимог стандарту ISO 9001:2015; графічний – для наочного подання чинників, які впливають на формування та функціонування систем управління якістю підприємств сфери інжинірингу.

Результати дослідження. Встановлено, що формування та впровадження систем управління якістю в контексті вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 на підприємствах сфери інжинірингових послуг є ефективним засобом поліпшення якості виконання робіт (послуг), забезпечення конкурентоспроможності та розвитку діяльності компаній, досягнення ключових цілей бізнесу. Доведено, що важливим аспектом при формуванні та впровадженні СУЯ підприємств сфери інжинірингу є їхня інтеграція в систему управління компаній. Обґрунтовано вплив внутрішніх та зовнішніх чинників на формування та функціонування систем управління якістю інжинірингових підприємств як засобу зменшення ризиків, поліпшення діяльності компаній та задоволеності потреб їхніх зацікавлених сторін.

Наукова новизна результатів дослідження. Набуло подальшого розвитку обґрунтування впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на формування й функціонування СУЯ інжинірингових підприємств та на їхню систему управління.

Практична значущість результатів дослідження. Аналіз впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на формування та функціонування систем управління якістю у контексті вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 підприємств сфери інжинірингових послуг дає можливість зменшувати рівень невизначеності та ризики у процесах діяльності компаній, підвищувати якість виконання робіт (послуг) та зберігати конкурентні позиції.

Ключові слова: інжинірингові послуги; системи управління якістю; міжнародний стандарт ISO 9001:2015; внутрішні та зовнішні чинники впливу.

 

Траченко Л.А. ФАКТОРЫ ВЛЯНЯ НА ФОРМРОВАНЕ ФУНКЦОНРОВАНЕ ССТЕМ УПРАВЛЕНЯ КАЧЕСТВОМ ПРЕДПРЯТЙ СФЕРЫ НЖНРНГОВЫХ УСЛУГ

Цель. Обоснование факторов, влияющих на формирование и функционирование систем управления качеством предприятий сферы инжиниринговых услуг.

Методика исследования. Методы анализа и синтеза, систематизации, теоретического обобщения и экспериментальный использованы для исследования вопросов формирования систем управления качеством предприятий сферы инжиниринга энергетического направления в контексте требований стандарта ISO 9001:2015; графический – для наглядного представления факторов, влияющих на формирование и функционирование систем управления качеством предприятий сферы инжиниринга.

Результаты исследования. Установлено, что формирование и внедрение систем управления качеством в контексте требований международного стандарта ISO 9001:2015 на предприятиях сферы инжиниринговых услуг является эффективным средством улучшения качества выполнения работ (услуг), обеспечения конкурентоспособности и развития деятельности компаний, достижения ключевых целей бизнеса. Доказано, что важным аспектом при формировании и внедрении систем управления качеством предприятий сферы инжиниринга является их интеграция в систему управления компаний. Обосновано влияние внутренних и внешних факторов на формирование и функционирование систем управления качеством инжиниринговых предприятий как средства уменьшения рисков, улучшения деятельности компаний и удовлетворения потребностей ее заинтересованных сторон.

Научная новизна результатов исследования. Получило дальнейшее развитие обоснование влияния внутренних и внешних факторов на формирование и функционирование СУК инжиниринговых предприятий и на их систему управления.

Практическая значимость результатов исследования. Анализ влияния внутренних и внешних факторов на формирование и функционирование систем управления качеством в контексте требований международного стандарта ISO 9001:2015 предприятий сферы инжиниринговых услуг дает возможность уменьшать уровень неопределенности и риски в процессах деятельности компаний, повышать качество выполнения работ (услуг) и сохранять конкурентные позиции.

Ключевые слова: инжиниринговые услуги; системы управления качеством; международный стандарт ISO 9001:2015; внутренние и внешние факторы влияния.

 

Trachenko L.A. FACTORS OF INFLUENCE ON THE FORMATION AND FUNCTIONING OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS OF ENTERPRISES IN THE FIELD OF ENGINEERING SERVICES

Purpose. The aim of the article is substantiation of the factors influencing the formation and functioning of quality management systems of enterprises in the field of engineering services.

Methodology of research. The methods of analysis and synthesis, systematization, theoretical generalization and experimental have been used to investigate the issues of formation of quality management systems of enterprises of the field of engineering services of energy direction in the context of the requirements of ISO 9001: 2015; graphic – for visual presentation of factors that influence the formation and functioning of quality management systems of enterprises in the field of engineering.

Findings. It is established that the formation and implementation of quality management systems in the context of the requirements of the international standard ISO 9001: 2015 at enterprises of the field of engineering services is an effective means of improving the quality of work (services), ensuring the competitiveness and development of companies, achievement of key business goals. It is proved that an important aspect in the formation and implementation of QMS of engineering enterprises is their integration into the company management system. The influence of internal and external factors on the formation and functioning of quality management systems of engineering enterprises as a means of reducing risks, improving the performance of companies and meeting the needs of their stakeholders is substantiated.

Originality. The substantiation of the influence of internal and external factors on the formation and functioning of the QMS of engineering enterprises and on their management system has been further developed.

Practical value. The analysis of the influence of internal and external factors on the formation and functioning of quality management systems in the context of requirements of the international standard ISO 9001: 2015 of enterprises in the field of engineering services makes it possible to reduce the level of uncertainty and risks in the processes of the companies' activities, to improve the quality of work (services) and to maintain competitive positions.

Key words: engineering services; quality management systems; international standard ISO 9001: 2015; internal and external factors of influence.

 


Ключові слова


Ключові слова: інжинірингові послуги; системи управління якістю; міжнародний стандарт ISO 9001:2015; внутрішні та зовнішні чинники впливу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Байнев В. Ф., Дадеркина Е. А. Научно-технический прогресс и устойчивое развитие: теория и практика полезностной (потребительно-стоимостной) оценки эффективности новой техники : монография / под общ. ред. проф. В. Ф. Байнева. Минск : ?ООО «Право и экономика». 2008. 189 с.

Городиська Н. А. Чинники формування та розвитку інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 767. С. 9-16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_767_4 (дата звернення: 19.07.2019).

Індекс корупції СРІ-2018. Transperancy International Ukraine. Прес-реліз. 29.01.2019. URL: http://https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2018/ (дата звернення: 19.07.2019).

Кондратьев В. Даешь инжиниринг! Методология организации проектного бизнеса : уч. пособ. Москва : Эксмо, 2007. 446 с.

Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту : підручник. Київ : Академвидав, 2003. 416 с.

Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. 3-е вид. доп. і перероб. Львів : Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «Інтелект» Інституту післядипломної освіти), Інтелект-Захід, 2007. 384 с.

Лобанов А. А. Организация инжиниринговых услуг с применением логистики : автореф. дисс. … канд. экон. наук: спец. 08.00.05. Москва, 2009. 24 с.

Люкшин А. М. Договор оказания инжиниринговых услуг. Бизнес, Менеджмент и Право. 2010. № 2(22). С. 130-138.

Мишин С. А. ?нжиниринг, Россия 2012. Актуальные рекомендации. URL: http://mishin-s.ru/ (дата звернення: 19.07.2019).

Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент організацій : навч. посіб. Київ : Кондор, 2005. 860 с.

Родіонов О. В., Пекін Д. О. Значення ділової репутації для економічної безпеки підприємства. Збірник наукових праць ЧДТУ. 2011. Випуск 27. Ч. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ (дата звернення: 19.07.2019).

Ставнюк В. В., Підлісна Я. В. Проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення. Проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення: конференція (м. Київ, 27 вересня 2017) / відп. ред. В. С. Шовкалюк. Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2017. C. 148-152.

Траченко Л. А. Системи управління якістю підприємств сфери інжинірингу : монографія. Одеса : ОНЕУ, 2019. 380 с.

Щербакова К. В. Зміцнення ділової репутації промислового підприємства : дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Луганськ, 2012. 220 c.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.5-6.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024