ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Наталія Ізидорівна Сарай

Анотація


Сарай Н.І. ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Мета. Розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо визначення змісту інновації та інноваційної діяльності підприємства, обґрунтування основних принципів функціонування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства та визначення напрямків системного підходу до формування даного механізму.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених щодо оптимізації управління інноваційним розвитком на торговельному підприємстві. Для досягнення поставленої мети було використано такі загальнонаукові методи дослідження: системно-структурного й термінологічного аналізу – для впорядкування понятійно-термінологічного апарату щодо економічного змісту категорій «нововведення», «інновація», «інноваційна діяльність»; групування, порівняння і теоретичного узагальнення – для вивчення наукових праць з проблематики управління інноваційним розвитком на торговельному підприємстві; індукції та дедукції – для вивчення класифікаційних ознак групування принципів функціонування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення і формулювання висновків.

Результати дослідження. Обґрунтовано необхідність оптимізації управління інноваційним розвитком на торговельному підприємстві. Встановлено, що інноваційна діяльність – це вид діяльності суб’єктів господарювання, спрямований на появу нових або вдосконалених рішень, оформлених в інноваціях. Визначено основні засади створення інновації: аналіз потреб ринку; аналіз господарської діяльності підприємства; інтелектуальна діяльність зі створення нового продукту. Досліджено основні принципи, що лежать в основі організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства: принципи системності, комплексності, орієнтації на інноваційний шлях розвитку, балансу інтересів суб’єктів інноваційного процесу, підтримки рівноваги між споживанням та відтворенням природних ресурсів.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано траєкторію формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства, що передбачає його трансформацію з метою адаптації до зміни ринкового середовища, визначено напрямки системного підходу до формування даного механізму як відкритої, адаптивної, динамічної системи ймовірнісного характеру.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження стосовно основних засад створення інновації, зокрема: аналізу потреб ринку; аналізу господарської діяльності підприємства; інтелектуальної діяльності зі створення нового продукту можуть бути рекомендовані до впровадження на підприємствах гуртової та роздрібної торгівлі України.

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, торгівля, принцип, потенціал.

 

Sarai N.I. OPTIMIZATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT MECHANISM AT A TRADE ENTERPRISE

Purpose. The aim of the article is the development of theoretical, methodological provisions and practical recommendations for determining the content of innovation and innovation activities of the enterprise, substantiation of the basic principles of organizational and economic mechanism for managing innovative development of the enterprise and determining the directions of a systematic approach to this mechanism.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study is the provisions of modern economic theory, scientific works of domestic and foreign scientists on the optimization of management of innovative development at a commercial enterprise. The following general scientific research methods are used to achieve this goal: system-structural and terminological analysis – to streamline the conceptual and terminological apparatus on the economic content of the categories “innovations”, “innovative activity”, “innovation”; grouping, comparison and theoretical generalization – to study scientific papers on the management of innovative development in a commercial enterprise; induction and deduction – to study the classification features of grouping the principles of functioning of the organizational and economic mechanism of management of innovative development of the enterprise; abstract and logical – for theoretical generalization and formulation of conclusions.

Findings. The necessity of optimization of management of innovative development at the trade enterprise is substantiated. It is established that innovative activity is a type of activity of business entities aimed at the emergence of new or improved solutions, designed in innovation. The main principles of innovation creation are determined: market needs analysis; analysis of economic activity of the enterprise; intellectual activity to create a new product. The basic principles underlying the organizational and economic mechanism of management of innovative development of the enterprise are studied: principles of system, complexity, orientation on innovative way of development, balance of interests of subjects of innovation process, maintenance of balance between consumption and reproduction of natural resources.

Originality. The trajectory of formation of organizational and economic mechanism of management of innovative development of the enterprise is substantiated, providing its transformation for the purpose of adaptation to change of the market environment; directions of the system approach to formation of this mechanism as open, adaptive, dynamic system of probabilistic character are defined.

Practical value.  The results of the study on the basic principles of innovation, in particular: analysis of market needs; analysis of economic activity of the enterprise; intellectual activity to create a new product is proposed for implementation at wholesale and retail enterprises of Ukraine.

Key words: innovation, innovative activity, innovative development, trade, principle, potential.

 


Ключові слова


Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, торгівля, принцип, потенціал.

Повний текст:

PDF

Посилання


Забродська Л.М. Інноваційні пріоритети науково-технологічного розвитку: міжнародний та регіональний аспекти. Theory and methods of educational management. 2015. № 2(16). URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_18/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9B%D0%9C-%D0%B2%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB.pdf (дата звернення: 19.06.2020).

Олійник Л. В. Управління інноваційним розвитком підприємства на основі формування інноваційних програм. Економіка і організація управління. 2017. № 3(27). С. 51-59.

Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : учеб. пособие. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 400 с.

Колодяжна І. В. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності торговельних підприємств України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Випуск 5. С. 53-56.

Ілляшенко С. М., Біловодська О. А. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств : монографія.Суми : Університетська книга, 2010. 281 с.

Шовкун І. А. Моделі інноваційного розвитку: міжнародний досвід та уроки для України. Проблеми науки. 2002. № 8. С. 26-34.

Рыбальченко И. А. Стратегия партнерства в достижении новых знаний, образования и технологий. Проблемы науки. 2002. № 3. С. 21-30.

Кокурин Д. И. Финансовые источники инновационной деятельности отечественных предприятий. Финансы. 2001. № 1. С. 19-21.

Мова Н.В., Хаустов В.К. Инновационная деятельность в Украине и направления её развития. Економіка України. 2001. № 6. С. 29-34.

Ільченко Н. Б. Інновації в оптовій торгівлі. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матеріали ІХ Міжнар. бізнес-форуму (Київ, 17 березня 2016 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. Київ : КНТЕУ, 2016. С.71-73.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024