ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ (ПОСЛУГ): ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Віталій Іванович Охота

Анотація


Охота В.І. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ (ПОСЛУГ): ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Мета. Систематизація інноваційних підходів стосовно формування конкурентних туристичних продуктів (послуг), передбачених зарубіжним та вітчизняним досвідом.

Методика дослідження. Для реалізації вищезазначеної мети використано наступні методи: системного підходу – для встановлення повного комплексну інноваційних рішень; узагальнення та уніфікації, які дають змогу встановити найбільш оптимальні та прийнятні підходи формування конкурентних туристичних продуктів (послуг).

Результати дослідження. На основі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо формування конкурентних туристичних продуктів (послуг) проведено систематизацію інноваційних підходів у цій сфері: підхід, пов’язаний із формуванням туристичних продуктів (послуг) залежно від їх зв’язку з певними цінностями, можливостями вирішення проблем як внутрішнього характеру (на рівні туристичних операторів), так і зовнішнього характеру (суспільно значущих); підхід, що базується на орієнтирі продуктів (послуг) на міжнародні туристичні культурні маршрути; інституційний інноваційний підхід, пов’язаний із орієнтиром на залучення інституцій, об’єктів різної інфраструктури щодо створення та забезпечення конкурентних туристичних продуктів (послуг); підхід щодо створення продуктів (послуг) в туристичній галузі, що базується на віртуалізації подорожі (віртуалізований підхід); віртуалізований підхід, що базується на візуалізації та віртуалізації подорожі (віртуалізований візуалізований підхід). Визначено, що наведена універсальна систематизація може бути адаптована до сучасних умов розвитку в даній сфері, зокрема, викликів та загроз епідеміологічного характеру, що виникли на початку 2020 р. в світі. Доведено, що запропонований в дослідженні віртуалізований візуалізований підхід може бути реалізовано стосовно широкого спектру видів туризму, але його впровадження потребує розвитку нових знань, навичок, потужного потенціалу стосовно залучення нових споживачів, які орієнтовані на придбання подорожей у віддаленому режимі.

Наукова новизна результатів дослідження. Вперше визначено перспективні напрямки розвитку конкурентних позицій суб’єктів туристичної діяльності, галузі туризму, що базуються на врахуванні сучасних реалій поширення загроз епідеміологічного характеру; сформульовано можливі особливості управління створенням та організацією впровадження туристичних продуктів (послуг), розроблених в контексті віртуалізованого візуалізованого підходу.

Практична значущість результатів дослідження. Результати проведеного дослідження можуть бути використані вітчизняними суб’єктами туризму стосовно пошуку й реалізації інноваційних підходів формування продуктів (послуг) в умовах впливу поширення загроз епідеміологічного характеру.

Ключові слова: інноваційні підходи, туристичні продукти (послуги), конкурентні позиції, загрози епідеміологічного характеру, віртуалізований візуалізований підхід, віддалений режим, цінності, міжнародні туристичні культурні маршрути.

 

Okhota V.I. INNOVATIVE APPROACHES TO THE FORMATION OF COMPETITIVE TOURISM PRODUCTS (SERVICES): FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE

Purpose. The aim of the article is systematization of innovative approaches to the formation of competitive tourism products (services), provided by foreign and domestic experience.

Methodology of research. The following methods are used to achieve the above goal: a systematic approach – to establish a complete set of innovative solutions; generalizations and unifications that allow to establish the most optimal and acceptable approaches to the formation of competitive tourism products (services).

Findings. Based on the study of domestic and foreign experience in the formation of competitive tourism products (services) systematization of innovative approaches in this area: the approach associated with the formation of tourism products (services) depending on their connection with certain values, opportunities to solve problems as internal nature (at the level of tour operators) and external (socially significant); an approach based on the orientation of products (services) on international tourist cultural routes; institutional innovative approach related to the focus on the involvement of institutions, objects of different infrastructure for the creation and provision of competitive tourism products (services); approach to the creation of products (services) in the tourism industry, based on the virtualization of travel (virtualized approach); virtualized approach based on visualization and virtualization of travel (virtualized visualized approach).

It is determined that the given universal systematization can be adapted to modern conditions of development in this sphere, in particular, challenges and threats of epidemiological character which have arisen in the beginning of 2020 in the world.

It is proved that the virtualized visualized approach proposed in the study can be implemented for a wide range of types of tourism, but its implementation requires the development of new knowledge, skills, strong potential to attract new consumers who are focused on purchasing travel remotely.

Originality. For the first time, promising areas for the development of competitive positions of tourism entities, tourism industries, based on the current realities of the spread of epidemiological threats; possible features of management of creation and the organization of introduction of tourist products (services) developed in the context of the virtualized visualized approach are formulated.

Practical value. The results of the study can be used by domestic tourism entities to find and implement innovative approaches to the formation of products (services) in terms of the impact of the spread of epidemiological threats.

Key words: innovative approaches, tourist products (services), competitive positions, threats of epidemiological character, virtualized visualized approach, remote mode, values, international tourist cultural routes.

 


Ключові слова


Ключові слова: інноваційні підходи, туристичні продукти (послуги), конкурентні позиції, загрози епідеміологічного характеру, віртуалізований візуалізований підхід, віддалений режим, цінності, міжнародні туристичні культурні маршрути.

Повний текст:

PDF

Посилання


Мазуркевич І. О., Дзюба Т. А. Інноваційні підходи в діяльності туристичного бізнесу. Вісник Східноукраїнського Національного університету імені Володимира Даля. 2016. № 3(227). С. 50-56.

Романенко О. О., Яворська О. Г. Особливості інновацій в туризмі та індустрії гостинності. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 5-9.

Федоренко О. «Шлях святого Якова»: на Вінниччині створять новий культурний маршрут. URL: https://suspilne.media/97506-slah-svatogo-akova-na-vinniccini-stvorat-novij-kulturnij-marsrut/ (дата звернення: 30.01.2021).

Berti E. How to create a Cultural Route: project phases and criteria. In: Cultural Routes - From idea to project. Cultural Routes Management: from theory to practice. Step-by-step guide to the Council of Europe Cultural Routes. 2015. P. 35-42. URL: https://rm.coe.int/gestion-des-itineraires-culturels-de-la-theorie-a-la-pratique/168098b061 (дата звернення: 30.01.2021).

Berti E. Defining the Cultural Routes of the Council of Europe. In: Cultural Routes Management: from theory to practice. Step-by-step guide to the Council of Europe Cultural Routes. 2015. P. 14-22 URL: https://rm.coe.int/gestion-des-itineraires-culturels-de-la-theorie-a-la-pratique/168098b061 (дата звернення: 30.01.2021).

Gajdosik T., Gajdosikova Z., Marаkovа V., Bor'sekova K. Innovations and networking fostering tourist destination development in Slovakia. Quaestiones Geographicae. 2017. Vol. 36. P. 103-115.

Graf М., Popesku J. Cultural Routes as Innovative Tourism Products and Possibilities of their Development. International Journal of Cultural and Digital Tourism. 2016. Vol. 3. Num. 1. P. 24-44.

Hoarau-Heemstra Н., Eide D. Values and concern: Drivers of innovation in experience-based tourism. Tourism and Hospitality Research. 2019. Vol. 19(1). P. 15-26.

Madjoub W. New tourism and new tourism strategies for Cultural Routes. In: Cultural Routes Management: from theory to practice. Step-by-step guide to the Council of Europe Cultural Routes. 2015. P. 115-124 URL: https://rm.coe.int/gestion-des-itineraires-culturels-de-la-theorie-a-la-pratique/168098b061 (дата звернення: 30.01.2021).

Marakova V., Medvedova M. Innovation in tourism destinations. Forum Scientiae Oeconomia. 2016. Vol. 4(1). P. 33-43.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024