ТУРИЗМ ЯК СФЕРА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ: СУТНІСТЬ І НАУКОВІ ПІДХОДИ

Юлія Богданівна Феленчак, Орислава Іванівна Графська, Оксана Григорівна Підвальна

Анотація


Феленчак Ю.Б., Графська О.І., Підвальна О.Г. ТУРИЗМ ЯК СФЕРА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ: СУТНІСТЬ І НАУКОВІ ПІДХОДИ

Мета. Аналіз наукових підходів до трактування туризму як сфери соціалізації людини та обґрунтування його сутності з позицій соціальної економіки і політики.

Методика дослідження. Для досягнення мети дослідження використано наступні методи: аналіз наукової літератури - для вивчення підходів до розуміння суті та структури поняття «туризм», його соціального змісту; узагальнення та синтез - для обґрунтування концептуальних засад дослідження туризму як сфери соціалізації людини.

Результати дослідження. Проаналізовано наукові підходи як у зарубіжній, так і українській науці щодо визначення поняття «туризм» із точки зору соціальної економіки і політики. За результатами аналізу сформульовано концептуальну модель трактування поняття «туризм» як функціональної єдності економічного, споживчого, соціального та культурного підходів з урахуванням соціальної доступності туристичних послуг різним категоріям споживачів. Встановлено, що характерною рисою сучасного туризму є чітко виражена соціальна спрямованість, що позиціонує туризм як особливу соціальну сферу економіки. Активний розвиток туризму здатний нівелювати диспропорції соціального-економічного розвитку, сприяти підвищенню продуктивності традиційних видів господарювання, збереженню культурної спадщини та автентичності регіонів.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено теоретико-методологічні засади дослідження туризму з позицій соціальної економіки. Набули подальшого розвитку наукові підходи до визначення поняття «туризм».

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути використані як у практиці державного управління розвитком туризму, стратегічному плануванні, так і освітньо-науковій сфері, зокрема можуть стати основою для подальших досліджень соціалізації туризму.

Ключові слова: туризм, соціалізація економіки, соціалізація туризму, визначення, наукові підходи, соціальна доступність.

 

Felenchak Yu.B., Grafska O.I., Pidvalna O.H. TOURISM AS A SPHERE OF HUMAN SOCIALIZATION: ESSENCE AND SCIENTIFIC APPROACHES

Purpose. The purpose of the article is to analyze scientific approaches to the interpretation of tourism as a sphere of human socialization and substantiation of its essence from the standpoint of social economy and politics.

Methodology of research. The following research methods are used to achieve such purpose: scientific literature analysis is used to study approaches to understanding the essence and structure of the concept of "tourism", its social nature; generalization and synthesis are used to substantiate the conceptual foundations of tourism research as a sphere of human socialization.

Findings. Scientific approaches in both foreign and Ukrainian science to the definition of "tourism" in terms of social economy and politics are analyzed. Based on the results of the analysis, a conceptual model of "tourism" concept interpretation as a functional unity of economic, consumer, social and cultural approaches taking into account the social accessibility of tourist services to different categories of consumers is formulated. It is established that a characteristic feature of modern tourism is a clear social orientation, which positions tourism as a special social sphere of the economy. Active development of tourism is able to eliminate the disparities of social and economic development, contribute to increasing the productivity of traditional farming, preservation of cultural heritage and authenticity of the regions.

Originality. Theoretical and methodological principles of tourism research from the standpoint of social economy have been improved. Scientific approaches to the definition of "tourism" have been further developed.

Practical value. The results of the study can be used in the practice of public management of tourism development, strategic planning, and educational and scientific sphere, in particular, can be the basis for further research on the socialization of tourism.

Key words: tourism, socialization of the economy, socialization of tourism, definition, scientific approaches, social accessibility.


Ключові слова


Ключові слова: туризм, соціалізація економіки, соціалізація туризму, визначення, наукові підходи, соціальна доступність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Голод А. П. Соціальна безпека туризму в регіоні: сутність та методика оцінювання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Вип. 9-1. Ч. 3. С. 144-147.

Голод А. П., Федоришина Л. М. Соціальні проблеми організації міжнародного в’їзного туризму в Україні. Сталий розвиток економіки. 2019. № 1(42). С. 115-121.

Горбань Г. П. Эволюция теоретических подходов к определению понятия «туризм». Экономика и управление. 2006. № 2-3. URL: http://kafmen.ru/library/compilations_vak/eiu/2006/2_3/p_47_50.pdf (дата звернення: 15.02.2021).

Дусенко С. В. Социология туризма: социально-культурный аспект. Сервис PLUS. 2011. № 4. С. 18-26.

Квартальнов В. А. Туризм: история и современность. Москва : Финансы и статистика, 2002. Т. 1. 320 с.

Кифяк В. Ф. Організація туризму. Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. 344 с.

Козловський Є. В. Соціокультурні аспекти розвитку туризму в умовах глобалізації. Географія та туризм. 2012. Вип. 20. С. 59-66.

Колосінська М. І. Підходи до класифікації видів та форм туризму. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 9. С. 146-150.

Котенко Т. М. Соціальний вимір розвитку рекреації та туризму. Київ, 2016. 240 с.

Кузик С. Географія туризму : навч. посібник. Київ : Знання, 2011. 271 с.

Любивий Я. В. Туристська діяльність як чинник глобальної синергії культур. Пазенок В. С. Філософія туризму : навч. посібник. Київ : Кондор, 2004. С. 108-125.

Мальська М. П., Худо В. В., Цибух В. І. Основи туристичного бізнесу : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 272 с.

Сокол Т. Поняттєво-категоріальний апарат спеціальних дисциплін професійної підготовки менеджерів туристичної індустрії. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2009. Вип. 1. С. 126-132.

Хунцикер В. Туризм как наука. URL: https://www.peoples.ru/science/professor/walter_hunziker/ (дата звернення: 10.02.2021).

Шуплат О. М. Формування поняття «туризм» у сучасній економічній науці. Ефективна економіка. 2015. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4659 (дата звернення: 10.02.2021).

Bernecker P. Methods and Media of Tourist Publicity. Vienna : Austrian National Tourist Office, 1961. 125 p.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024