УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ

Олена Анатоліївна Шуст, Ігор Миколайович Паска, Юлія Сергіївна Гринчук

Анотація


Шуст О.А., Паска І.М., Гринчук Ю.С. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ

Мета. Розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо державного стимулювання процесу інвестування господарств корпоративного сектору аграрної економіки в підвищення родючості сільськогосподарських угідь в умовах трансформаційних процесів земельних відносин.

Методика дослідження. При проведенні дослідження його методологічною та теоретичною основою є діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення фундаментальних положень економічної науки щодо здійснення інвестиційної діяльності в аграрному секторі України. У процесі дослідження використано набір спеціальних методів економічних досліджень. За допомогою абстрактно-логічного методу сформульовано висновки дослідження. Метод теоретичного узагальнення використовувався при здійсненні критичного аналізу результатів досліджень вітчизняних учених стосовно обґрунтування заходів економічного стимулювання підвищення родючості сільськогосподарських угідь.

Результати дослідження. Обґрунтовано економічні важелі державного регулювання природокористування при виробництві сільськогосподарської продукції, що передбачає використання комплексне поєднання системи платежів за раціональне використання сільськогосподарських угідь та штрафних санкцій за зниження показників родючості ґрунту.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано науковий підхід щодо відтворення земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах, який ґрунтується на комплексі організаційно-економічних інструментів соціально-відповідального ведення діяльності, зокрема: розробка програм цільового використання сільськогосподарських угідь та забезпечення їх відповідним фінансуванням, розрахунок земельного податку з урахуванням забруднення земель важкими металами, пестицидами та інших змін якості ґрунтів, що сприятиме підвищенню родючості сільськогосподарських угідь.

Практична значущість результатів дослідження. Реалізація запропонованих заходів економічного стимулювання буде сприяти підвищенню раціонального землекористування сільськогосподарськими товаровиробниками та підвищення якісних показників ґрунту. Використання запропонованих заходів можливе лише за умови налагодженої системи агрохімічної оцінки стану земель сільськогосподарського призначення.

Ключові слова: родючість, капітальні інвестиції, сільськогосподарські угіддя, держава, сільськогосподарські товаровиробники.

 

Shust O.A., Paska I.M., Hrynchuk Yu.S. IMPROVING MEASURES OF STATE STIMULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN INCREASING SOIL FERTILITY

Purpose. The aim of the article is the development of scientifically substantiated proposals on state stimulation of the process of investment of farms of the corporate sector of the agrarian economy in increasing the fertility of agricultural lands in the conditions of transformation processes of land relations.

Methodology of research. In conducting the study, its methodological and theoretical basis is the dialectical method of cognition and a systematic approach to the study of the fundamental provisions of economics for investment activities in the agricultural sector of Ukraine. A set of special methods of economic research was used in the research process. The conclusions of the research are formulated with the help of abstract and logical method. The method of theoretical generalization was used in the critical analysis of the results of research by domestic scientists on the substantiation of economic incentives to increase the fertility of agricultural land.

Results. The economic levers of the state regulation of nature use in the production of agricultural products are substantiated, which provides for the use of a comprehensive combination of payments for the rational use of agricultural land and penalties for reducing soil fertility.

Originality. A scientific approach to the reproduction of land resources in agricultural enterprises is proposed, which is based on a set of organizational and economic tools for socially responsible activities, in particular: development of programs for targeted use of agricultural land and providing them with appropriate funding, calculation of land tax and other changes in soil quality, which will increase the fertility of agricultural land.

Practical value. The implementation of the proposed economic stimulus measures will help increase the rational land use of agricultural producers and improve soil quality. The use of the proposed measures is possible only with a well-established system of agrochemical assessment of agricultural land.

Key words: fertility, capital investments, agricultural lands, state, agricultural commodity producers.


Ключові слова


Ключові слова: родючість, капітальні інвестиції, сільськогосподарські угіддя, держава, сільськогосподарські товаровиробники.

Повний текст:

PDF

Посилання


Даниленко А., Сокольська Т., Шуст О. Формування ринку землі в Україні – реалії і перспективи розвитку. Схід. 2017. № 6. С. 10-16.

Про оренду землі : Закон України від 01.01.2019 № 161-XIV. URL: https://zakon.help/law/161-XIV/edition01.01.2019/ (дата звернення: 02.01.2021).

Вапнування ґрунтів – шлях до родючості. Агро Перспектива : інформаційно-аналітичний журнал. 2019. № 6. URL: http://www.agroperspectiva.com/ru/free_article/336 (дата звернення: 02.01.2021).

Свиноус І. В., Гаврик О. Ю., Биба В. А. Організаційно-економічні засади стимулювання відтворення родючості сільськогосподарських угідь, як складової технологічного оновлення виробництва в сільськогосподарських підприємствах. Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2019. № 2(40). С. 149-156.

Балюк С. А. Ґрунтові ресурси України: стан і заходи їх поліпшення. Вісник аграрної науки. 2010. № 6. С. 6-7.

Гнаткович О. Д. Економічне стимулювання раціонального використання і охорони земель. Інноваційна економіка. 2013. № 1. С. 128-130.

Важинський Ф. А. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.13. С. 123-128.

Коробська А. О. Еколого-економічна оцінка використання земель сільськогосподарського призначення. Формування ринкових відносин в Україні. 2017. № 11. С. 93-97.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024