ПАРАДГМА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТЧНОЇ МОДЕЛІ РЕЙТНГУВАННЯ ОСВІТНІХ ІНСТТУЦІЙ

Мар’ян Миколайович Тріпак

Анотація


Тріпак М.М. ПАРАДГМА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТЧНОЇ МОДЕЛІ РЕЙТНГУВАННЯ ОСВІТНІХ ІНСТТУЦІЙ

Мета. Розробка математичної моделі, за допомогою якої можна визначити рейтинг кращих закладів освіти в регіоні і систематизувати на відповідні кластери освітні установи, враховуючи їх галузеву значимість, форму власності, ефективність державного фінансування та обсяг власних надходжень, які ефективно використовують інноваційно-науковий потенціал.

Методи дослідження. Методологічною та теоретичною базою дослідження стали теорії та погляди, представлені в працях науковців. Результати дослідження отримані за допомогою як загальнонаукових, так і спеціальних методів наукового пізнання. Загальнотеоретичний контекст дослідження розглянуто на основі діалектичного методу; метод аналізу та синтезу використано при виявленні загальноглобальних проблем інституцій у вищій освіті світового класу. Аргументація теоретичних положень, які характеризують закономірності функціонування науково-виробничо-освітнього закладу в глобальному просторі, сформована на системному аналізі, законах логіки, методі наукової абстракції. Математичний інструментарій було застосовано для встановлення обсягів основних засобів, сумарного обсягу видатків та доходів загального і спеціального фондів бюджетної установи.

Результати дослідження. Розроблено економіко-математичну модель та спрощену постановку оптимізаційної задачі. Проведено математичне моделювання, що дало змогу сконструювати модель як систему математичних співвідношень, що описують певні технологічні, економічні чи інші процеси.

Наукова новизна результатів дослідження. У статті виокремлено і обґрунтовано модель, що дає змогу, на відміну від існуючих, сформувати кластери освітніх установ за допомогою економіко-математичного моделювання, враховуючи їх галузеву значимість, форму власності, ефективність державного фінансування та обсяг власних надходжень, які ефективно використовують інноваційно-науковий потенціал.

Практична значущість результатів дослідження. Результати кластеризації на основі обґрунтованої моделі освітніх установ дадуть змогу отримати додаткове фінансування закладам вищої освіти.

Ключові слова: бюджетні установи, інституції, математична модель, рейтинг, загальний і спеціальний фонди, бюджетні асигнування, основні засоби.

 

Tripak M.M. PARADIGM OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODEL OF RATING OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Purpose. The aim of the article is the development of a mathematical model that can be used to determine the ranking of the best educational institutions in the region and systematize educational institutions into appropriate clusters, taking into account their industry significance, ownership, efficiency of public funding and own revenues that effectively use innovation and research potential.

Methods of research. The methodological and theoretical basis of the study was the theories and views presented in the works of scientists. The results of the study were obtained using both general and special methods of scientific knowledge. The general theoretical context of the research is considered on the basis of the dialectical method; the method of analysis and synthesis was used in identifying global problems of institutions in world-class higher education. Argumentation of theoretical provisions that characterize the patterns of functioning of research, production and educational institutions in the global space, formed on the system analysis, the laws of logic, the method of scientific abstraction. Mathematical tools were used to determine the amount of fixed assets, total expenditures and revenues of general and special funds of the budgetary institution.

Findings. An economic and mathematical model and a simplified formulation of the optimization problem have been developed. Mathematical modelling was performed, which made it possible to construct a model as a system of mathematical relations describing certain technological, economic or other processes.

Originality. The article singles out and substantiates the model that allows, unlike existing ones, to form clusters of educational institutions with the help of economic and mathematical modelling, taking into account their sectoral significance, form of ownership, efficiency of public funding and own revenues that effectively use innovation and research potential.

Practical value. The results of clustering based on a substantiated model of educational institutions will allow to obtain additional funding for higher education institutions.

Key words: budgetary institutions, institutions, mathematical model, rating, general and special funds, budgetary allocations, fixed assets.


Ключові слова


Ключові слова: бюджетні установи, інституції, математична модель, рейтинг, загальний і спеціальний фонди, бюджетні асигнування, основні засоби.

Повний текст:

PDF

Посилання


Татарінов І. Є., Герасимов О. В. Світова практика формування рейтингів університетів: визначення найбільш об’єктивних критеріїв та індикаторів оцінювання. Український соціум. 2013. № 1(44). С. 100-116.

Гусак Л. П., Гулівата І. О. Математичне моделювання як засіб здійснення професійної спрямованості навчання математики на економічних спеціальностях ВНЗ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2016. Вип. 1(38). С. 105-107.

Дутка Г. Я. Фундаменталізація математичної освіти майбутніх економістів : монографія. Київ : УБС НБУ, 2008. 478 с.

Нічуговська Л. І. Адаптивна концепція математичної освіти студентів ВНЗ і конкурентоспроможність випускників: методологія, теорія, практика : монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. 153 с.

Рум’янцева К. Є. Міждисциплінарна спрямованість курсу вищої математики в економічній освіті. Фізико-математична освіта : науковий журнал. 2017. Вип. 1(11). С. 97-100.

Ткач Ю. М. Професійна спрямованість навчання вищої математики у системі економічної освіти. Дидактика математики: проблеми і дослідження. 2011. Вип. 35. С. 93-97.

Фомкіна О. Г. Удосконалення методики навчання математики в економічному вузі: шляхи, форми і засоби, перспективи : монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. 122 с.

Желавський О. Сучасні аспекти методики викладання вищої математики студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2011. Вип. 22. С. 48-51.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024