ACCOUNTING POLICY AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF INFORMATION SUPPORT OF INNOVATION ACTIVITY MANAGEMENT

Oksana Volodymyrivna Palchuk, Oleksandr Mykolaiovych Gai

Анотація


Пальчук О.В., Гай О.М. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Мета. Дослідження особливостей інноваційної діяльності та її облікового відображення; визначення їх впливу на формування облікової політики з метою побудови ефективної обліково-інформаційної системи управління інноваційною діяльністю підприємства.

Методика дослідження. Реалізація мети здійснювалася за допомогою: гносеологічного методу, який надав можливість уточнити сутність облікової політики за різними напрямками інноваційного процесу; системно-структурного методу, що дозволив класифікувати об’єкти інноваційної діяльності та її обліку. Загальнонаукові методи (індукція, дедукція, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення) використано для розвитку поняття обліково-інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю.

Результати дослідження. Встановлено, що особлива складність та різнонаправленість інноваційної діяльності є причиною існування багатоваріантності та зумовлює актуальність облікової політики в формуванні інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю. Запропоновано основні етапи процедури формування обліково-інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю та з’ясовано роль облікової політики при цьому. На підставі аналізу особливостей інноваційної діяльності сформовано вимоги до системи облікового відображення, які слід враховувати при формуванні облікової політики з метою формування інформаційного ресурсу інноваційної діяльності.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано місце облікової політики в процесі формування інформаційних ресурсів інноваційної діяльності. Охарактеризовано зміст, етапи та особливості формування облікової політики з врахуванням специфіки інноваційної діяльності. Відмінною рисою запропонованого підходу є побудова обліково – інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю з врахуванням класифікації об’єктів інноваційної діяльності за трьома напрямками: фінансування інноваційної діяльності; створення (придбання) інноваційного продукту; комерціалізація результатів інноваційної діяльності. Даний підхід сприятиме упорядкуванню методики обліку та покращенню прозорості звітності.

Практична значущість результатів дослідження. Визначення особливостей облікового забезпечення та облікової політики інноваційної діяльності дозволяє формувати моделі облікового відображення процесів інноваційної діяльності на рахунках бухгалтерського обліку, визначати алгоритми формування показників фінансової звітності, методику ведення внутрішньогосподарського обліку для їх використання в управлінні інноваційною сферою з врахуванням галузевих особливостей, специфіки бізнесу та інноваційної діяльності конкретних підприємств.

Ключові слова: інноваційна діяльність, об’єкти інноваційної діяльності, інформаційне забезпечення, інформаційні ресурси, об’єкти обліку інноваційної діяльності, облікова політика.

 

Palchuk O.V., Gai O.M. ACCOUNTING POLICY AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF INFORMATION SUPPORT OF INNOVATION ACTIVITY MANAGEMENT

Purpose. Research of features of innovative activity and its accounting reflection; determining their impact on the formation of accounting policies in order to build an effective accounting and information system of innovative activity management of the enterprise.

Methodology of research. Realization of the purpose was carried out by means of the epistemological method which gave the chance to specify the essence of accounting policy on various directions of the innovation process; system-structural method, which allowed to classify the objects of innovation activity and its accounting. General scientific methods (induction, deduction, analysis, synthesis, abstraction, generalization) were used to develop the concept of accounting and information support for innovation activity management.

Findings. It is established that the special complexity and diversity of innovation is the reason for the existence of diversity and determines the relevance of accounting policies in the formation of information support for innovation activity management. The main stages of the procedure of formation of accounting and information support of innovation activity management are proposed and the role of accounting policy, in this case, is clarified. Based on the analysis of the peculiarities of innovation, the requirements for the accounting system are formed, which should be taken into account when forming the accounting policy in order to form the information resource of innovation activity.

Originality. The place of accounting policy in the process of formation of information resources of innovation activity is substantiated. The content, stages, and features of the formation of accounting policy taking into account the specifics of innovation activity are described. A distinctive feature of the proposed approach is the construction of accounting and information support for innovation activity management, taking into account the classification of objects of innovation in three areas: financing of innovation; creation (acquisition) of an innovative product; commercialization of innovation activity results. This approach will help streamline accounting methods and improve reporting transparency.

Practical value. Determining the features of accounting support and accounting policy of innovation allows forming models of accounting reflection of innovation processes in accounting accounts, to determine algorithms for forming financial reporting indicators, and methods of internal accounting for their use in innovation management, taking into account industry specifics, business specifics and innovation activities of specific enterprises.

Key words: innovation activity, objects of innovation activity, information support, information resources, objects of accounting of innovation activity, accounting policy.


Ключові слова


Key words: innovation activity, objects of innovation activity, information support, information resources, objects of accounting of innovation activity, accounting policy.

Повний текст:

PDF

Посилання


Лисак В. Ю. Аналіз сутності інноваційних процесів та організації інноваційної діяльності підприємств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. Вип. 19. С. 66-69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_19_15 (дата звернення: 21.01.2021).

Полозова Т. В., Кривцун Д. Ю. Інноваційна діяльність підприємства та економічна сутність інноваційного процесу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 12. С. 108-113. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_12_27 (дата звернення: 21.01.2021).

Жук В. М. Концептуальні підходи вирішення поверхневих та глибинних проблем обліку інноваційної діяльності. Облік і фінанси АПК. 2011. № 1. С. 36-39. URL: http://magazine.faaf.org.ua/konceptualni-pidhodi-virishennya-poverhnevih-ta-glibinnih-problem-obliku-innovaciynoi-diyalnosti-1214.html (дата звернення: 22.01.2021).

Крупка Я. Д., Питель С. В., Мельничук І. В. Облік, оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності : навч. посіб. 3-тє вид., переробл. і доповн. Тернопіль : Крок, 2017. 264 с.

Черешнюк О. М. Облік та аналіз інноваційної діяльності на прикладі цукрової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.09. Тернопіль, 2015. 20 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/754 (дата звернення: 23.01.2021).

Мельничук І. В. Облік і аналіз інновацій у сфері випуску та збуту продукції текстильної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.09. Тернопіль, 2011. 21 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/handle/316497/1557 (дата звернення: 23.01.2021).

Столярчук Н. М. Об’єкти обліку і внутрішнього аудиту інноваційної діяльності. Економіка АПК. 2018. № 7. С. 55-63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2018_7_8 (дата звернення: 25.01.2021).

Ясишена В. В. Принципи облікової політики нематеріальних активів. Інноваційна економіка. 2019. № 3-4. С. 156-162.

Єфіменко Т. І. Активи інноваційного походження: вдосконалення облікової політики підприємства. Інноваційна економіка. 2014. № 2. С. 167-172. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_2_27 (дата звернення: 25.01.2021).

Облікова політика : навч. посіб. / Давидов Г. М. та ін. ; за заг. ред. Г. М. Давидова. 2-ге вид., перероб. і доп. Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. 362 с. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7357 (дата звернення: 25.01.2021).

Гришко Н. В., Скубак Ю. А. Бухгалтерська модель обліку інноваційних витрат промислових підприємств. Сталий розвиток економіки. 2013. № 1. С. 242-248.

Кучеренко Т. Є., Ратушна О. П., Мельник Л. Ю. Облік фінансування інноваційної діяльності підприємства. Облік і фінанси. 2019. № 1(83). С. 35-43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2019_1_7 (дата звернення: 25.01.2021).

Валуєв Б., Кантаєва О. Деякі питання обліку інноваційних витрат і джерел їх покриття: концептуальний аспект. Бухгалтерський облік і аудит. 2009. № 12. С. 28-35.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.23

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024