ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ ОДНОСЕКТОРНОЇ ЕКОНОМІКИ З УРАХУВАННЯМ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТІВ ЗАБРУДНЕННЯ

Василь Степанович Григорків, Марія Василівна Григорків

Анотація


Григорків В.С., Григорків М.В. ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ ОДНОСЕКТОРНОЇ ЕКОНОМІКИ З УРАХУВАННЯМ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТІВ ЗАБРУДНЕННЯ

Мета. Розробка динамічних моделей економіки з урахуванням утилізації продуктів забруднення виробничого та невиробничого характеру і контролю над забрудненням довкілля неутилізованими рештками продуктів забруднення.

Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи: метод теоретичного узагальнення – для обґрунтування теоретичних основ та концептуальних підходів до розкриття сутності процесів еколого-економічної взаємодії, системний підхід – для дослідження економіки як цілісної еколого-економічної системи, метод математичного моделювання – для формалізації диференціальних моделей еколого-економічної динаміки односекторної економіки, методи аналізу та узагальнення – для дослідження питань параметризації та модифікації моделей, а також їх практичного застосування.

Результати дослідження. Розроблено диференціальні моделі еколого-економічної динаміки односекторної економіки, у якій здійснюється виробництво основної агрегованої продукції, утилізація виробничих відходів і продуктів забруднення невиробничої сфери, а також контролюються процеси забруднення довкілля. Відтворена моделями динаміка економічних систем описується у просторах соціально-економічних і екологічних змінних, до яких належать ліквідні заощадження власників виробництв і зайнятих у цих виробництвах робітників, ціна на основну агреговану продукцію, тариф на утилізацію викидів забруднення та обсяг неутилізованої виробниками та природою частини продуктів забруднення. Моделі допускають розширення та модифікації, які враховують їх прикладну спрямованість та можливість практичного застосування.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано моделі, які формалізують еколого-економічну динаміку в умовах соціально-економічної кластеризації суспільства та дають змогу збалансувати екологічний та соціальний аспекти досліджуваної економіки.

Практична значущість результатів дослідження. Розроблені моделі можуть бути використані в якості інструментарію для проведення якісного та кількісного аналізу траєкторій розвитку екологічної економіки як на регіональному рівні, так і на макрорівні, її окремих станів, які можуть бути стійкими чи нестійкими, низькопродуктивними чи високопродуктивними, що дозволяє оцінювати рівень екологізації економіки та її відповідність екологічним стандартам і формувати ґрунтовну експертно-аналітичну базу для підтримки прийняття відповідних управлінських рішень.

Ключові слова: односекторна економіка, еколого-економічна динаміка, утилізація, забруднення довкілля, модель, моделювання.

 

Hryhorkiv V.S., Hryhorkiv M.V. DYNAMIC MODELS OF ONE-SECTOR ECONOMY TAKING INTO ACCOUNT THE UTILIZATION OF POLLUTION PRODUCTS

Purpose. The aim of the article is to develop dynamic models of the economy taking into account the utilization of industrial and non-industrial pollution products and the control of environmental pollution by unused residues of pollution products.

Methodology of research. The following general scientific methods were used in the research process: method of theoretical generalization – for substantiation of theoretical bases and conceptual approaches to revealing the essence of processes of ecological and economic interaction, system approach – for research of economy as integral ecological and economic system, method of mathematical modelling – for formalization of differential models economic dynamics of a single-sector economy, methods of analysis and generalization – to study the parameters of parameterization and modification of models, as well as their practical application.

Findings. The result of the work is the developed differential models of ecological and economic dynamics of a one-sector economy, in which the production of basic aggregate products, utilization of industrial waste and pollution products of the non-productive sphere are carried out, and environmental pollution processes are controlled. The dynamics of economic systems reproduced by the models is described in the spaces of social and economic and environmental variables, which include liquid savings of production owners and workers employed in these industries, the price of basic aggregate products, the tariff for pollution emissions and the volume of pollution products unutilized by producers and nature. The models allow extensions and modifications that take into account their applied orientation and the possibility of practical application.

Originality. The proposed models formalize ecological and economic dynamics in the conditions of social and economic clustering of society and allow balancing the ecological and social aspects of the economy under study.

Practical value. The developed models can be used as a tool for a qualitative and a quantitative analyses of the trajectories of ecological economy both at the regional level and at the macro level, its separate states that can be steady or unstable, low-productive or highly productive which allows to estimate a level of greening the economy and its conformity to ecological standards, etc. and to form thorough expert-analytical base to support appropriate management decisions.

Key words: One-sector economy, ecological and economic dynamics, utilization, environmental pollution, model, modelling.


Ключові слова


Ключові слова: односекторна економіка, еколого-економічна динаміка, утилізація, забруднення довкілля, модель, моделювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Форрестер Дж. Мировая динамика. Москва : Наука, 1978. 168 с.

Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л., Рандерс Й. За пределами роста : уч. пос. Москва : Прогресс, Пангея, 1994. 304 с.

Леонтьев В. В., Форд Д. Межотраслевой анализ влияния структуры экономики на окружающую среду. Экономика и математические методы. Москва, 1972. Т. 8. № 3. С. 370-400.

Mesarovich M., Pestel E. Mankind at the Turning Point. New York, 1974. 230 p.

Моисеев Н. И. Универсум. Информация. Общество. Москва : Устойчивый мир, 2001. 200 с.

Моисеев Н. Н. Экология человечества глазами математика: (Человек, природа и будущее цивилизации). Москва : Мол. гвардия, 1988. 254 с.

Петров А. А., Поспелов И. Г., Шананин А. А. Опыт математического моделирования экономики. Москва : Энергоатомиздат, 1996. 544 с.

Ляшенко І. М. Економіко-математичні методи та моделі сталого розвитку. Київ : Вища школа, 1999. 236 с.

Ляшенко И. Н., Михалевич М. В., Утеулиев Н. У. Методы эколого-экономического моделирования. Нукус : Билим, 1994. 236 с.

Онищенко А. М. Моделювання еколого-економічної взаємодії в процесі виконання рішень Кіотського протоколу : монографія. Полтава : Полтавський літератор, 2011. 398 с.

Буяк Л. М. Математичні моделі загальної економічної динаміки з урахуванням соціально-економічної кластеризації : монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. 392 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.24

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024