ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ВАНТАЖІВ У КОНТЕЙНЕРАХ

Олена Миколаївна Коробкова

Анотація


Коробкова О.М. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ВАНТАЖІВ У КОНТЕЙНЕРАХ

Мета. Теоретичне обґрунтування доцільності обов’язкового формування та застосування попередніх рішень щодо класифікації та походження при здійсненні митного контролю вантажів у контейнерах.

Методика дослідження. Теоретико-методологічну базу дослідження формують праці зарубіжних і вітчизняних учених та практиків із питань митного контролю і реалізації державної митної справи. Методи теоретичного узагальнення, аналізу й синтезу, наукової абстракції застосовано для з’ясування сутності та ролі митного контролю; спостереження та формалізації – для моніторингу ефективності системи митного контролю при переміщенні вантажів у контейнерах через митний кордон України.

Результати дослідження. Проаналізовано основні нормативно-правові акти України стосовно порядку виконання митних процедур, пов’язаних з організацією митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон. Встановлено, що одним із ключових зобов’язань України за Економічною частиною Угоди про асоціацію з ЄС є приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту, а це вимагає впровадження NCTS, що дасть змогу прискорити та удосконалити митні процедури щодо товарів у контейнерах, які переміщуються через українсько-європейський кордон, зменшити витрати на транскордонну торгівлю товарами з країнами Європи, а також більш ефективно протидіяти спробам порушення митних правил. Визначено переваги приєднання України до Конвенції. Розкрито можливості прийняття митними органами попередніх рішень щодо класифікації та походження товарів, які переміщуються через митний кордон України.

Наукова новизна результатів дослідження. Набули подальшого розвитку обґрунтування доцільності формування та застосування попередніх рішень як обов’язкових, що сприятиме удосконаленню митного контролю при переміщенні вантажів у контейнерах через митний кордон України, за рахунок виключення операцій визначення коду за УКТ ЗЕД та країни походження товарів після перетину митного кордону.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути запропоновані в діяльності посадових осіб митних органів з метою підвищення ефективності здійснення митного контролю та скорочення терміну здійснення митних формальностей щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України.

Ключові слова: митний контроль, попередні рішення, митні формальності, митне оформлення, митні процедури, спільний транзит.

 

Korobkova O.M. THEORETICAL BASES OF IMPLEMENTATION OF CUSTOMS PROCEDURES AT MOVEMENT OF CARGOES IN CONTAINERS

Purpose. The aim of the article is the theoretical substantiation of expediency of obligatory formation and application of preliminary decisions on classification and origin during customs control of cargoes in containers.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study is formed by the works of foreign and domestic scientists and practitioners on customs control and implementation of state customs. Methods of theoretical generalization, analysis and synthesis, scientific abstraction are used to clarify the nature and role of customs control; observation and formalization – to monitor the effectiveness of the customs control system when moving goods in containers across the customs border of Ukraine.

Findings. The main normative and legal acts of Ukraine concerning the procedure of execution of customs procedures related to the organization of customs control at checkpoints across the state border are analysed. It is established that one of the key obligations of Ukraine under the Economic Part of the Association Agreement with the EU is to accede to the Convention on a common transit procedure, which requires the introduction of NCTS, which will speed up and improve customs procedures for goods in containers moving through Ukrainian European border, reduce the cost of cross-border trade in goods with European countries, and more effectively counter attempts to violate customs regulations. The advantages of Ukraine's accession to the Convention have been identified. Possibilities of making preliminary decisions by the customs authorities on the classification and origin of goods moving across the customs border of Ukraine are revealed.

Originality. Substantiation of expediency of formation and application of previous decisions as obligatory has been further developed, which will help to improve customs control when moving cargo in containers across the customs border of Ukraine, by excluding operations to determine the UCG FEA (Ukrainian classification of goods of foreign economic activity) code and country of origin after crossing the customs border.

Practical value. The results of the study can be proposed in the activities of customs officials in order to increase the efficiency of customs control and reduce the time of customs formalities for goods moving across the customs border of Ukraine.

Key words: customs control, preliminary decisions, customs formalities, customs clearance, customs procedures, joint transit.


Ключові слова


Ключові слова: митний контроль, попередні рішення, митні формальності, митне оформлення, митні процедури, спільний транзит.

Повний текст:

PDF

Посилання


Митний контроль та митне оформлення в морських пунктах пропуску: проблемні аспекти та напрями удосконалення : кол. моногр. / за заг. ред. Т. В. Рудої, А. В. Артеменка. Хмельницький, 2020. 236 с. (Серія «Податкова та митна справа в Україні». Том 156).

Комчатних О. В. Інноваційний розвиток транспортної системи України. Управління проектами, системний аналіз і логістика. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 16. С. 41-46.

Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/4495-17/ed20210101#Text (дата звернення: 10.02.2021).

Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними: постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 451. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/451-2012-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.02.2021).

Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту : Наказ Міністерства фінансів України від 12.02.2021 № 86. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-21#Text (дата звернення: 15.02.2021).

Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 450. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/450-2012-%D0%BF (дата звернення: 12.02.2021).

Конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція) від 18.05.1973 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643#Text (дата звернення: 12.02.2021).

Митна енциклопедія : у 2 т. / Бережнюк І. Г. та ін. Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. Т. 2. 536 c.

Комаров О. В. Механізми адміністрування митних ризиків в системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності : дис. … канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 ; Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2017. 198 с.

Пашко П. В. Умови та чинники забезпечення митної безпеки. Митна справа. 2010. № 1(67). С. 5-16.

Таможенный кодекс ЕС от 2008 года № 450. URL: http://kompmp.rada.gov.ua/kompmp/control/uk/doccatalog/list?currDir=47240 (дата звернення: 12.02.2021).

ISO Guide 73:2009. Risk management – Vocabulary – Guidelines for use in standards. URL: http://www.iso.org (дата звернення: 10.02.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.25

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024