МАРКЕТНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ – ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРЄМСТВА

Микола Ярославович Городецький

Анотація


Городецький М.Я. МАРКЕТНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ – ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРЄМСТВА

Мета. Дослідження теоретичних та практичних рекомендацій щодо маркетингових досліджень для формування інструментів управління конкурентоспроможністю підприємства.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, застосований у процесі дослідження проблем управління маркетинговими дослідженнями підприємства. При вирішенні поставлених завдань для досягнення мети використовувались наступні методи: абстрактно-логічний ‒ при уточненні тлумачень категоріального інструментарію обраної теми дослідження; метод аналізу та синтезу і метод наукової абстракції – для визначення поняття «маркетингове дослідження»; структурно-функціональний метод та метод аналізу і порівняння – для сутності та призначення маркетингових досліджень; метод системного аналізу, історичний та логічний підхід – для представлення еволюції маркетингових досліджень.

Результати дослідження. Запропоновано механізм формування конкурентного позиціонування для підприємства, в основу якого покладений процес управління маркетинговими дослідженнями. Механізм базується на систематичній дослідницькій діяльності, яка відповідає на запитання що формує сприятливу думку споживачів та обумовлює її вибір перед конкурентами.

Наукова новизна результатів дослідження. Для оптимізації процесу управління маркетинговими дослідженнями для підприємства запропоновано бенчмаркінговий підхід, що дозволяє йому зорієнтуватись у складному та мінливому ринковому середовищі та на ринку обслуговування споживачів і виявити доцільні напрями створення конкурентних переваг, а також побачити вільні чи завантажені конкурентами ніші для ведення бізнесу.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності підприємств автосервісу для проведення більш інформованих маркетингових досліджень.

Ключові слова: маркетингові дослідження; конкурентоспроможність; процес управління; споживачі; ринкове середовище; маркетингова інформація; інструменти управління.

 

Городецкий Н.Я. МАРКЕТНГОВЫЕ ССЛЕДОВАНЯ НСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРЯТЯ

Цель. сследование теоретических и практических рекомендаций относительно маркетинговых исследований для формирования инструментов управления конкурентоспособностью предприятия.

Методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод познания, примененный в процессе исследования проблем управления маркетинговыми исследованиями предприятия. При решении поставленных задач для достижения цели использовались следующие методы: абстрактно-логический ‒ при уточнении толкований категориального инструментария темы исследования; метод анализа и синтеза и метод научной абстракции ‒ для определения понятия «маркетинговое исследование»; структурно-функциональный метод и метод анализа и сравнения ‒ для сущности и назначения маркетинговых исследований; метод системного анализа, исторический и логический подход ‒ для представления эволюции маркетинговых исследований.

Результаты исследования. Предложен механизм формирования конкурентного позиционирования для предприятия, в основу которого положен процесс управления маркетинговыми исследованиями. Механизм базируется на систематической исследовательской деятельности, которая отвечает на вопрос, что формирует благоприятное мнение потребителей и обусловливает ее выбор перед конкурентами.

Научная новизна результатов исследования. Для оптимизации процесса управления маркетинговыми исследованиями для предприятия предложен бенчмаркинговый подход, который позволяет ему сориентироваться в сложной и меняющейся рыночной среде и на рынке обслуживания потребителей и выявить целесообразные направления создания конкурентных преимуществ, а также увидеть свободные или загруженные конкурентами ниши для ведения бизнеса.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности предприятий для проведения более информативных маркетинговых исследований.

Ключевые слова: маркетинговые исследования; конкурентоспособность; процесс управления; потребители; рыночная среда; маркетинговая информация; инструменты управления.

 

Horodetskyi M.Ya. MARKETING RESEARCHES ARE THE TOOLS FOR COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Purpose. The aim of the study is the research of theoretical and practical recommendations on marketing researches for formation of tools for competitiveness management of the enterprise.

Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of cognition, applied in the process of researching the problems of managing marketing research of the enterprise. The following methods are used in solving the tasks to achieve the goals: abstract and logical (to clarify the interpretations of the categorical tools of the research topic), the analysis and synthesis method and the method of scientific abstraction – to define the concept of “marketing research”; structural and functional method and the method of analysis and comparison – for the nature and purpose of marketing research; system analysis method, historical and logical approach – to represent the evolution of marketing researches.

Findings. The author has proposed a mechanism for the formation of competitive positioning for an enterprise, which is based on the process of marketing research management. The mechanism is based on a systematic research activity that answers the question of what forms a favourable opinion of consumers and determines its choice over competitors.

Originality. A benchmarking approach is proposed to optimize the process of managing marketing research for the enterprise. It allows the company to navigate in a complex and changing market environment and in the market for customer service and identify appropriate directions for creating competitive advantages.

Practical value. The results of the study can be used in the practical activities of car service enterprises to conduct more informed marketing researches.

Key words: marketing researches; competitiveness; management process; consumers; market environment; marketing information; management tools.

 


Ключові слова


Ключові слова: маркетингові дослідження; конкурентоспроможність; процес управління; споживачі; ринкове середовище; маркетингова інформація; інструменти управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Решетілова Т. Б., Довгань С. В. Маркетингові дослідження : підручник. Дніпропетровськ : НГУ, 2015. 357 с.

Діагностика стану підприємства : теорія і практика / за заг. ред. А. Е. Воронкової. 2-ге вид., перероб. і доп. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2008. 520 с.

Гончарук Т. І. Конкуренція і конкурентоспроможність: зміст і розвиток у перехідній економіці. Суми : ВВП «Мрія – 1» ЛТД, УАБС, 2003. 60 с.

Завадський Й. С. Економічний словник. Київ : Кондор, 2007. 358 с.

Єрмаков О. Ю. Розвиток оптових ринків в Україні як умова ефективного функціонування аграрних виробників. Вісник аграрної науки Причорномор’я: науково-теоретичний фаховий журнал. 2010. № 1(52). Т. 1. С. 60-70.

Нагірна Л. В. До аналізу конкурентоспроможності підприємств та понять, що визначають ступінь її реалізації. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2010. № 4. С. 136-141.

Осовська Г. В. Формування стратегії конкуренції підприємств. Агросвіт. 2010. № 21. С. 32-35.

Буценко Л. В. Методологічний підхід до оцінки конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств. Вісник аграрної науки Причорномор’я: науково-теоретичний фаховий журнал. 2012. № 2 (66). С. 132-138.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.5-6.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024