ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Ольга Антонівна Корнелюк, Юлія Ігорівна Завадська, Роман Вячеславович Чапко

Анотація


Корнелюк О.А., Завадська Ю.І., Чапко Р.В. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Мета. Дослідження особливостей розвитку основних сучасних форм реалізації транскордонного співробітництва в країнах Європейського Союзу.

Методика дослідження. В ході написання статті застосовано загальноприйняті в економічній науці методи: монографічний, теоретичного та порівняльного аналізу – для розкриття концептуальних засад транскордонного співробітництва; аналізу та синтезу, системно-структурний, абстрактно-логічний, статистичних групувань – для визначення та аналізу форм реалізації транскордонного співробітництва в Європейському Союзі.

Результати дослідження. Проаналізовано основні теоретичні підходи до визначення сутності транскордонного співробітництва, його місця та ролі у процесі економічного розвитку регіонів та країн-учасниць. Систематизовано основні форми реалізації транскордонного співробітництва, розглянуто результати здійснення транскордонної співпраці на прикладі функціонування окремих єврорегіонів та реалізації транскордонних проєктів. Визначено, що в умовах глобалізації й посилення інтеграційних процесів між державами зростає необхідність розширювати й поглиблювати міжнародні зв’язки між органами місцевого самоврядування. Проведено аналіз особливостей розвитку транскордонного співробітництва в умовах протистояння світовій пандемії COVID-19.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку дослідження форм реалізації транскордонного співробітництва в країнах Європейського союзу, зокрема особливостей їх зміни в контексті необхідності адаптації до нових умов, викликаних пандемією COVID-19.

Практична значущість результатів дослідження. Результати проведеного дослідження можуть бути використані у навчальному процесі, зокрема під час підготовки фахівців з управління проєктами, управління та адміністрування, а також в процесі здійснення практичної діяльності органами державної влади та місцевого самоврядування міських поселень, міст та регіонів, що є складовими транскордонних регіонів.

Ключові слова: транскордонне співробітництво, форми транскордонного співробітництва, єврорегіон, транскордонний проєкт.

 

Korneliuk O.A., Zavadska Yu.I., Chapko R.V. FORMS OF IMPLEMENTATION OF CROSS-BORDER COOPERATION IN THE EUROPEAN UNION

Purpose. The purpose of the article is to study the features of the main modern forms of cross-border cooperation in the European Union, in particular, organizational forms of cross-border cooperation, historical background, and stages of cross-border cooperation, to analyse the functioning of Euro-regions at the present stage, including financial instruments, and especially the implementation of these processes in a pandemic COVID-19.

Methodology of research. The study uses generally accepted methods in economics: a monographic, theoretical, and comparative analysis – to reveal the conceptual foundations of cross-border cooperation; analysis and synthesis, system-structural, abstract and logical, statistical groupings – to determine and analyse the forms of cross-border cooperation in the European Union.

Findings. The main theoretical approaches to defining the essence of cross-border cooperation, its place, and its role in the process of economic development of the regions and participating countries are analysed. The main forms of implementation of cross-border cooperation are systematized, the results of cross-border cooperation are considered on the example of the functioning of separate Euro-regions and realization of cross-border projects. It is determined that in the conditions of globalization and strengthening of integration processes between the states the need to expand and deepen international relations between local self-government bodies grows. An analysis of the peculiarities of the development of cross-border cooperation in the face of the global pandemic COVID-19 was conducted.

Originality. For the first time, it was established that the peculiarities of the implementation of forms of cross-border cooperation taking into account the new conditions caused by the COVID-19 pandemic, which will allow the development of an adaptive mechanism of organizational and economic support of this process.

Practical value. The results of the conducted study can be used in the educational process, in particular, in the training of specialists in project management, management and administration, as well as in the implementation of practical activities of public authorities and local governments of urban settlements, cities, and regions that are cross-border regions.

Key words: cross-border cooperation, forms of cross-border cooperation, Euro-region, cross-border project.


Ключові слова


Ключові слова: транскордонне співробітництво, форми транскордонного співробітництва, єврорегіон, транскордонний проєкт.

Повний текст:

PDF

Посилання


Транскордонне співробітництво в системі регіонального розвитку України : наук. розробка / за заг. ред. В. В. Толкованова, А. О. Краснейчук. Київ : НАДУ, 2015. 44 с.

Корнелюк О. А. Стратегічні напрями активізації транскордонного співробітництва міських поселень в умовах євроінтеграції. Інтелект XXI. 2019. № 3. С. 9-15.

Мікула Н. А. Єврорегіони: досвід та перспективи. Львів : ІРД НАН України, 2003. 222 с.

Павліха Н. В., Корнелюк О. А. Активізація транскордонного співробітництва міських поселень : монографія / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 212 с.

Регіональна політика та механізми її реалізації / за ред. М. І. Долішнього. Київ : Наук. думка, 2003. 504 с.

Гоблик В. В. Інституційно-організаційні форми співпраці в межах транскордонних регіонів європейського союзу. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 11-14.

Durà A., Camonita F., Berzi M., Noferini A. Euroregions, Excellence and Innovation across EU borders. A Catalogue of Good Practices. Barcelona, Department of Geography, UAB, 2018. 254 p.

Programa IACOBUS. URL: https://iacobus.gnpaect.eu/es/programa-iacobus (дата звернення: 15.02.2021).

Transfermuga. URL: http://www.transfermuga.eu/en/ (дата звернення: 19.01.2021).

Eurocreamed. URL: http://www.eurocreamed.eu/creamed/fr/index (дата звернення: 25.01.2021).

Чепеленко А. А. Сучасні підходи до організації міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування. Теорія та практика державного управління. 2020. Вип. 3(70). С. 154-161.

Панфілова Д. А. Цифровізація бізнесу в умовах пандемії: розквіт e-commerce. Цифрові трансформації України 2020: виклики та реалії : зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПрН України № 1 за матеріалами круглого столу (18 вересня 2020 р.) Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. С. 125-130.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024