УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ В УМОВАХ КІБЕРЗАГРОЗ І ПОСТПАНДЕМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

Анастасія Сергіївна Шкиря

Анотація


Демчишак Н.Б., Шкиря А.С. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ В УМОВАХ КІБЕРЗАГРОЗ І ПОСТПАНДЕМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

Мета. Обґрунтування підходів вітчизняних та зарубіжних вчених до управління ризиками у фінансовому секторі України в умовах кіберзагроз та необхідності забезпечення національної безпеки і постпандемічного відновлення економіки.

Методика дослідження. У статті використано загальнонаукові та спеціальні методи наукових пошуків, зокрема: індукції, дедукції, наукового абстрагування – для розкриття суті понять «кіберзагроза», «кібербезпека» та «діджиталізація»; статистичний і графічний методи – для оцінки поточної ситуації в сфері кіберзахисту у світі та національного індексу кібербезпеки; методи аналізу і синтезу – при обгрунтуванні висновків за результатами дослідження.

Результати дослідження. Розглянуто дефініції кіберризику, підходи до їх тлумачення та класифікацію. Аргументовано важливість забезпечення кібербезпеки в умовах цифровізації національної економіки. Проаналізовано положення Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Досліджено світову статистику частоти та збитків внаслідок здійснення кібератак та ідентифіковано кіберзагрози, які завдали найбільших збитків в Україні. Проведено аналіз позицій України у Національному індексі кібербезпеки 2020. Обгрунтовано напрями запобігання кіберзагрозам, які можуть бути корисними для українських компаній.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано авторське визначення поняття «кіберризик», у якому акцентується особлива увага на наслідках кіберзагроз. Обґрунтовано важливість управління кіберризиками у умовах невідворотності діджиталізації у фінансовому секторі України. Запропоновано підходи в частині запобігання кібератакам, реалізаціях яких необхідна для успішної цифрової трансформації України.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження будуть сприяти формуванню ефективної системи управління ризиками у фінансовому секторі України в умовах діджиталізації фінансового простору та постпандемічного відновлення національної економіки.

Ключові слова: національна безпека, кіберризик, кіберзагроза, кіберзахист, діджиталізація, постпандемічне відновлення, фінтех.

 

Demchyshak N.B., Shkyria A.S. RISK MANAGEMENT IN THE FINANCIAL SECTOR OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF CYBER THREATS AND POST-PANDEMIC ECONOMIC RECOVERY

Purpose. The aim of the article is substantiation of approaches of domestic and foreign scientists to risk management in the financial sector of Ukraine in the context of cyber threats and the need to ensure national security and post-pandemic economic recovery.

Methodology of research. General scientific and special methods of scientific research are used in the article, in particular: induction, deduction, scientific abstraction - to reveal the essence of the concepts of "cyber threat", “cyber security" and "digitalization"; statistical and graphical methods - to assess the current situation in the field of cyber defence in the world and the national cyber security index; methods of analysis and synthesis - in substantiating the conclusions of the research.

Finding. Definitions of cyber risk, approaches to its interpretation and classification were considered. The importance of cyber security in the digitalization of the national economy was argued. The Strategy of Ukrainian Financial Sector Development until 2025 is analysed. The world statistics of frequency and losses due to cyber-attacks are studied and the cyber threats that caused the greatest losses in Ukraine are identified. The analysis of Ukraine’s positions in the National Cyber Security Index 2020 is carried out. The directions of cyber threat prevention that can be useful for Ukrainian companies are substantiated.

Originality. The author’s definition of the term "cyber risk" is proposed, in which special attention in focused on the effects of cyber threats. The importance of cyber risk management in the conditions of inevitability of digitalization in the financial sector of Ukraine is substantiated. Approaches to the prevention of cyber-attacks, the implementation of which is necessary for the successful digital transformation of Ukraine, are proposed.

Practical value. The results of the research will contribute to the formation of an effective risk management system in the financial sector of Ukraine in terms of digitalization of the financial space and post-pandemic recovery of the national economy.

Key words: national security, cyber risk, cyber threat, cyber defence, digitalization, post-pandemic recovery, fintech.


Ключові слова


Ключові слова: національна безпека, кіберризик, кіберзагроза, кіберзахист, діджиталізація, постпандемічне відновлення, фінтех.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алєксєєв М. М. Аналіз методологічних підходів щодо застосування технологій управління ризиками у сфері кібербезпеки. Протиборство у кібернетичному просторі. 2019. №1(34). С. 109-114.

Братюк В. П. Сутність кібер-злочинів та страховий захист від кібер-ризиків в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 9. С. 421-427.

Бурячок В. Л., Толубко В. Б., Хорошко В. О. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект : підручник. Київ : ДУТ, 2015. 288 с.

Віннікова І. І., Марчук С. В. Кібер-ризики як один із видів сучасних ризиків у діяльності малого та середнього бізнесу та управління ними. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 5(16). С. 110-114.

Власюк О. С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики : Вибр. наук. праці. Київ : НІСД, 2016. 528 с.

Волосович С., Клапків Л. Детермінанти виникнення та реалізації кібер-ризиків. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 3. С. 101-115.

Гаряга Л. О. Ризики фінансової безпеки в умовах цифровізації економіки. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. 2020. С. 47-48. DOI: 10.36074/21.08.2020.v1.18. URL: https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v1.18 (дата звернення: 12.04.2021).

Гребенюк Н. О. Фінансова безпека банків: система розпізнавання загроз та усунення ризиків. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2016. № 91. С. 53-64.

Демчишак Н. Б., Біленька В. А. Розвиток технологічних платформ як інструмент реалізації інноваційного потенціалу в Україні. Економіка та суспільство. 2018. № 16. С. 731-738.

Кібер-ризики: як розуміти та управляти. URL: https://10guards.com/ua/articles/cyber-risks/ (дата звернення: 12.04.2021).

Про набрання чинності стандартами з управління інформаційною безпекою в банківській системі України : Постанова Правління НБУ від 28 жовтня 2010 року № 474. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0474500-10#Text (дата звернення: 12.04.2021).

Про національну безпеку : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 12.04.2021).

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 05.10.2017 № 2163-VI (зі змінами). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 (дата звернення: 12.04.2021).

Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/Strategija_/financovogo_sectoru_ua.pdf (дата звернення: 12.04.2021).

Україна обирає цифрові та безконтактні оплати як найбільш зручні й безпечні ‒ експерти Mastercard. URL: https://newsroom.mastercard.com/eu/uk/news briefs/online_contactless_payments/ (дата звернення: 12.04.2021).

Якушев В. Кібербезпека-2018: чого чекати бізнесу? URL: https://mind.ua/openmind/20180414-kiberbezpeka-2018-chogo-chekati-biznesu (дата звернення: 12.04.2021).

Canalys: Cybersecurity investment grows in 2020, but organizations face record data breaches. 2020. URL: https://www.canalys.com/newsroom/cybersecurity-investment-2020 (дата звернення: 12.04.2021).

Mark Reeves. Top 5 Security Practices for Financial Institutions to Defeat Online Identity Attacks. URL: https://www.entrust.com/top-5-security-practices-financial-institutions-defeat-online-identity-attacks/ (дата звернення: 12.04.2021).

NCSI. URL: https://ncsi.ega.ee/ncsi-index/ (дата звернення: 12.04.2021).

Pidkhomnyi O., Demchyshak N., Dropa Ya. Confidence as the national economy pricing factor: the case of Ukraine. Espacios. 2019. № 40(20). P. 21-22. URL: http://www.revistaespacios.com/a19v40n20/19402021.html (дата звернення: 12.04.2021).

Pidkhomnyi O., Demchyshak N., Dropa Ya. Population financial activity in the formation of indicators for public confidence level and shadow economy risks: the case of Ukraine. Espacios. 2019. № 40(38). P. 16-17. URL: https://www.revistaespacios.com/a19v40n38/19403816.html (дата звернення: 12.04.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.3

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024