ЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА ІНКЛЮЗІЯ» В КОНТЕКСТІ ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Максим Володимирович Войчук

Анотація


Войчук М.В. ЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА ІНКЛЮЗІЯ» В КОНТЕКСТІ ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Мета. Визначення теоретичних підходів та концептуальних засад до поняття інклюзивності в економіці задля формування нових методологічних підходів до дослідження економічних процесів на мезо- та мікрорівнях в контексті імплементації парадигми сталого розвитку.

Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися загальноприйняті в економічній науці методи, зокрема: монографічний та системно-структурний (для визначення змісту поняття економічна інклюзія в контексті циклічного розвитку економіки).

Результати дослідження. Проведено аналіз та систематизацію теоретичних підходів до визначення категорії «інклюзія» в економіці. Встановлено, що процес інклюзії в економіці є інструментом розширення участі людей у створенні, розподілі та споживанні економічних благ. Обґрунтовано необхідність розрізнення понять «інклюзивне зростання» та «інклюзивний розвиток» на основі теорії економічних циклів. Визначено, що економічна інклюзія є інструментом досягнення пріоритетів сталого розвитку економіки. Доведено, що використання інклюзії як операційного інструменту парадигми сталого розвитку спрямоване на забезпечення довготривалих й стійких результатів економічного розвитку на мікро- та мезорівнях.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано необхідність поглиблення наукового дискурсу економічної інклюзії, що потребує локалізації та застосування принципів низхідного управління. Вперше запропоновано здійснення чіткого розмежування процесів інклюзивного зростання та інклюзивного розвитку, що на відміну від існуючих підходів розширює теоретико-методологічний базис дослідження процесів економічної інклюзії на різних рівнях економіки.

Практична значущість результатів дослідження. Практична значущість отриманих результатів полягає в можливості інтеграції інклюзивних підходів до стратегій розвитку й формування практичного інструментарію інклюзивного розвитку й підтримки інклюзивного зростання суб’єктів господарювання мікро- та мезорівнів органами влади та представниками бізнес-структур.

Ключові слова: інклюзивність, сталий розвиток, інклюзивне зростання, інклюзивний розвиток.

 

Voichuk M.V. ETYMOLOGY CONCEPT OF THE “ECONOMIC INCLUSION” IN THE CONTEXT OF CYCLIC DEVELOPMENT OF ECONOMY

Purpose. The aim of the article is defining theoretical approaches and conceptual bases to the concept of inclusiveness in the economy in order to form new methodological approaches to the study of economic processes at the meso and micro levels.

Methodology of research. The methods generally accepted in economics were used in the course of the research, in particular: monographic, system and structural (to determine the meaning of the concept of economic inclusion in the context of cyclical economic development).

Findings. The analysis and systematization of theoretical approaches to the definition of the category “inclusion” in the economy are carried out. It is established that the process of inclusion in the economy is a tool to increase people`s participation in the creation, distribution, and consumption of economic goods. The necessity of distinguishing between the concepts of “inclusive growth” and “inclusive development” on the basis of the theory of economic cycles is substantiated. It is determined that economic inclusion is a tool for achieving the priorities of sustainable economic development. It is proved that the use of inclusion as an operational tool of the sustainable development paradigm is aimed at ensuring long-term and sustainable results of economic development at the micro and meso levels.

Originality. The necessity of deepening the scientific discourse of economic inclusion, which requires localization and application of the principles of descending governance, is substantiated. For the first time, it is proposed to make a clear distinction between the processes of inclusive growth and inclusive development, which, in contrast to existing approaches, expands the theoretical and methodological basis for the study of economic inclusion at different levels of the economy.

Practical value. The practical significance of the obtained results lies in the possibility of integrating inclusive approaches to development strategies and forming practical tools for inclusive development and supporting inclusive growth of micro and meso economic entities by government agencies and representatives of business structures.

Key words: inclusiveness, sustainable development, inclusive growth, inclusive development.


Ключові слова


Ключові слова: інклюзивність, сталий розвиток, інклюзивне зростання, інклюзивний розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Базилюк А. В., Жулин О. В. Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку. Економіка та управління на транспорті. 2015. Вип. 1. С. 19-29.

Вулфенсон Д. Развитие и сокращение масштабов бедности. Оглядываясь в прошлое, заглядывая в будущее. Вашингтон : Всемирный банк, 2004. 44 с.

Жаліло Я. Діалектика реалізації цілей сталого розвитку в сучасній економіці. Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі : зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 13 квіт. 2017 р.). Київ, 2017. С. 14-16.

Кожина А. В. Фактори інклюзивного місцевого розвитку: підходи до класифікації. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. 2018. № 4. С. 21-30.

Опалько В. В. Соціально-економічна нерівність і формування нової парадигми інклюзивного розвитку в Україні. Причорноморські економічні студії. 2019. № 38(2). С. 63-69.

Прогнімак О. Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1(51). С. 187-197.

Прушківська Е. В., Дерев’ягін М. В. Теоретичні аспекти інклюзивного розвитку та його роль в сучасних умовах. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2018. № 2. С. 24-33.

Сапун К. В., Селезньова Р. В. Концепція інклюзивного зростання в економіці. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2018. № 10. Т. 1. С. 177-181.

Стратегія сталого розвитку України на період до 2030 року. URL: http://sd4ua.org/wpcontent/uploads/2016/11/Strategy_Sustainable_Development_UA.pdf (дата звернення: 13.03.2021).

Цимбалюк І. Концептуальні засади інклюзивного розвитку регіону в умовах фінансової децентралізації. Інноваційна економіка. 2019. № 5-6(80). С. 125-132.

Goldberg Edward Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty by Daron Acemoglu and James Robinson. American Foreign Policy Interests. 2012. No. 34. Vol. 6. Р. 344-345. DOI: 10.1080/10803920.2012.742407

Gupta J., Stec S. Strengthening UNEP’s legitimacy: Towards greater stakeholder engagement. UNEP Perspectives. 2014. No. 11. P. 1-12.

Gupta J., Cornelissen V., Ros-Tonen M. Inclusive development. Encyclopedia of Global Environmental Governance and Politics. Cheltenham, 2015. P. 35-44.

Ianchovichina Elena, Lundstrom Gable Susanna. Inclusive Growth Analytics: Framework and Application. Policy Research Working Paper. March 1, 2009. No. 4851. URL: https://ssrn.com/abstract=1410472 (дата звернення: 25.01.2021).

Klasen Stephan. Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals. Asian Development Bank. 2010. URL: http://hdl.handle.net/11540/1404 (дата звернення: 12.01.2021).

Pacetti-Garr E. The Five Characteristics of an Inclusive Economy: Getting Beyond the EquityGrowth Dichotomy. Rockfeller Foundation, 2016. URL: https://www.rockefellerfoundation.org/blog/fivecharacteristics-inclusive-economy-getting-beyond-equity-growth-dichotomy/ (дата звернення: 28.12.2020).

Rauniyar G., Kanbur R. Inclusive Development: Two Papers on Conceptualization, Application, and the ADB Perspective (Working Papers 57036). Cornell University, 2010. 46 p.

Saad-Filho A. Growth, Poverty and Inequality: From Washington Consensus to Inclusive Growth / UN Department of Economic and Social Affairs (DESA). 2010. Working Papers No. 100. 20 p. DOI: https://doi.org/10.18356/ea31d8c4-en.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024