ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ COVID-19 В УКРАЇНІ

Галина Валеріївна Берляк, Тетяна Миколаївна Магнушевська

Анотація


Берляк Г.В., Магнушевська Т.М. ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ COVID-19 В УКРАЇНІ

Мета. Дослідження стану та розробка практичних рекомендацій з удосконалення підходів щодо управління інвестиційними ризиками під впливом несприятливих факторів, спричинених пандемією COVID-19.

Методика дослідження. Під час дослідження використано наступні методи: теоретичного синтезу та спостереження (для виділення інвестиційних ризиків та визначення їх можливих наслідків), порівняння та аналізу (для вивчення досвіду країн щодо подолання ситуації, спричиненої пандемією коронавірусу), табличний (для наочного представлення видів ризиків та можливих методів їх подолання), узагальнення (для теоретичного узагальнення і формулювання висновків). В основу дослідження покладено гіпотезу, що виділення ризиків інвестиційної діяльності допоможе обрати ефективну інвестиційну політику держави та залучити необхідні обсяги інвестиційних ресурсів, необхідні для розвитку нашої країни та подолання кризи, спричиненої світовою пандемією коронавірусу.

Результати дослідження. Узагальнено підходи до визначення інвестиційних ризиків серед кола вітчизняних дослідників. Розглянуто вплив ризиків на стан економіки загалом та інвестиційної діяльності зокрема, також обумовлено можливі наслідки економічних, соціальних, інформаційних, політичних та технологічних ризиків на інвестиційні процеси в країні. Здійснено дослідження можливих варіантів боротьби з ситуацією, спричиненою пандемією в різних країнах, серед яких Італія (розробка програми фінансування для виробників медичних приладів), США (податкові знижки виробникам галузей, що пов’язані з боротьбою з COVID-19), Канада (програми надання субсидій щодо навчання і розвитку цифрових навичок населення), Єгипет (зниження цін на природний газ та електроенергію для певних галузей).

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено пропозиції щодо подолання наслідків негативного впливу на економіку країни, викликаного пандемією коронавірусу COVID-19.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовані за результатами дослідження пропозиції можуть бути використані органами державної влади та підприємницькими структурами для вжиття заходів, щодо попередження негативних наслідків інвестиційних ризиків та залучення інвестиційних ресурсів з метою подолання економічної кризи спричиненої пандемією коронавірусу.

Ключові слова: інвестиційні ризики, інвестиційна політика, невизначеність, інвестиційний клімат, пандемія COVID-19, інвестиційна діяльність, інвестиційна безпека.

 

Berliak H.V., Mahnushevska T.M. FORMATION OF INVESTMENT RISKS UNDER THE INFLUENCE OF THE COVID-19 PANDEMIC IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is to study the situation and develop practical recommendations for improving approaches to investment risk management under the influence of adverse factors caused by the COVID-19 pandemic.

Methodology of research. The following methods were used in the study: theoretical synthesis and observation (to identify investment risks and determine their possible consequences), comparison and analysis (to study the experience of countries in overcoming the situation caused by the coronavirus pandemic), tabular (to visualize risks and possible methods for overcoming them), generalization (for theoretical generalization and formulation of conclusions). The study is based on the hypothesis that the identification of investment risks will help to choose an effective investment policy of the state and attract the necessary investment resources needed for the development of our country and overcoming the crisis caused by the global coronavirus pandemic.

Findings. Approaches to determining investment risks among domestic researchers are generalized. The impact of risks on the state of the economy in general and investment activities in particular is considered, and the possible consequences of economic, social, informational, political and technological risks on investment processes in the country are also determined. Possible options for dealing with the situation caused by the pandemic in various countries, including Italy (development of a financing program for manufacturers of medical devices), the United States (tax rebates for manufacturers related to the fight against COVID-19), Canada subsidies for training and development of digital skills of the population), Egypt (reduction of prices for natural gas and electricity for certain industries).

Originality. Proposals were developed to overcome the consequences of the negative impact on the country’s economy caused by the COVID-19 coronavirus pandemic.

Practical value. Substantiated on the results of the study, the proposals can be used by public authorities and business structures to take measures to prevent the negative consequences of investment risks and attract investment resources to overcome the economic crisis caused by the coronavirus pandemic.

Key words: investment risks, investment policy, uncertainty, investment climate, COVID-19 pandemic, investment activity, investment security.


Ключові слова


Ключові слова: інвестиційні ризики, інвестиційна політика, невизначеність, інвестиційний клімат, пандемія COVID-19, інвестиційна діяльність, інвестиційна безпека.

Повний текст:

PDF

Посилання


Василенко М. Д., Новіков В. П., Рачук В. О., Слатвінська В. М. Кібербезпека в проявах ризиків у період пандемії: стан та генеза. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2020. № 3. С. 30-38. URL: http://vtn.chdtu.edu.ua/article/view/214774/218625 (дата звернення: 04.04.2021).

Гриценко Л. Л. Державна інвестиційна політика: сутність, цілі та завдання. URL: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/15.pdf (дата звернення: 09.04.2021).

Івашова Л. М., Івашов М. Ф. Інвестиційні ризики залучення іноземних інвестиції в економіку України та шляхи їх подолання. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 3(23). С. 228-235.

Коломієць Н. О. Інвестиційні ризики та їх сутність. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2016. № 1. С. 162-172.

Муха Д. Трансформация инвестиционной политики в условиях пандемии COVID-19. Банкаўскі веснік. 2020. № 7(684) С. 59-72. URL: https://www.nbrb.by/bv/articles/10777.pdf (дата звернення: 09.04.2021).

Ткач С. М. Управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2015. 234 с.

У 2020 році практично зупинилися надходження прямих іноземних інвестицій в Україну. Agravery. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/u-2020-roci-prakticno-zupinilisa-nadhodzenna-pramih-inozemnih-investicij-v-ukrainu (дата звернення: 07.04.2021).

Україна: вплив COVID-19 на економіку і суспільство (бачення постпандемічного розвитку у 2020-2024 рр. очима експертів та молоді). Консенсус-прогноз / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Київ, 2020. № 52. 50 с. URL: https://www.unicef.org/ukraine/documents/consensus-report (дата звернення: 09.04.2021).

Федорчак О. Основні підходи до наукового визначення інвестиційного клімату. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 1/2 (46/47). Ч. 1. С. 162-171.

COVID и инвестиции. Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/07/05/834008-covid-investitsii (дата звернення: 31.03.2021).

COVID-19 и человеческий капитал. Доклад об экономике региона Европы и Центральной Азии. 2020. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/ 10986/34518/211643RU.pdf?sequence=5&isAllowed=y (дата звернення: 01.04.2021).

COVID-19 Risks Outlook: A Preliminary Mapping and Its Implications 2020. URL: https://coronavirus.marsh.com/ru/ru/insights/research-and-briefings/covid-19-risks-outlook-preliminary-mapping-and-implications.html (дата звернення: 02.04.2021).

Investment Policy Monitor. Investment policy responses to the COVID-19 pandemic. 2020. URL: https://investmentpolicy.unctad.org/publications/1225/investment-policy-monitor-special-issue---investment-policy-responses-to-the-covid-19-pandemic (дата звернення: 30.03.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.6

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024