ДОЦІЛЬНІСТЬ ПОЧАТКУ ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО СПАДУ

Ігор Михайлович Гонак

Анотація


Гонак І.М. ДОЦІЛЬНІСТЬ ПОЧАТКУ ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО СПАДУ

Мета. Характеристика сучасних теоретичних і практичних аспектів функціонування ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні у другій половині 2021 року.

Методика дослідження. При проведенні дослідження використано наступні методи: статистичний аналіз і порівняння – при вивченні проблемних аспектів Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», динаміки валового внутрішнього продукту та державного і гарантованого державою боргу як основних чинників впливу на динаміку потенційної вартості землі; логічної оцінки – при обґрунтуванні пропозицій стосовно відновлення мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення та відміни Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення»; узагальнення – в процесі формулювання висновків за результатами проведеного аналізу.

Результати дослідження. Встановлено, що протягом другої половини 2019 року – першої половини 2021 року спостерігалось безупинне падіння валового внутрішнього продукту України та різке зростання державної заборгованості, що негативно впливає на потенційну вартість української землі сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано необхідність пролонгації мораторію на продаж землі. Визначено засади щодо розроблення нового Закону України «Про ринок землі сільськогосподарського призначення», котрий б враховував інтереси усіх землекористувачів.

Наукова новизна результатів дослідження. Сформовано рекомендації щодо необхідності відновлення мораторію на продаж землі, відміни поточного Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» та розроблення нового, державно- та національно-орієнтованого Закону України «Про ринок землі сільськогосподарського призначення».

Практична значущість результатів дослідження. Практична реалізація запропонованих заходів створить сприятливі умови для розвитку національного ринку землі, що дасть можливість вирішувати державні завдання в земельній та інвестиційній сфері, а також стимулювати розвиток національної економіки.

Ключові слова: земля, земля сільськогосподарського призначення, валовий внутрішній продукт, державний і гарантований державою борг.

 

Honak I.M. THE EXPEDIENCY OF STARTING THE SALE OF LAND IN UKRAINE IN AN ECONOMIC DOWNTURN

Purpose. The aim of the article is the characteristics of modern theoretical and practical aspects of the functioning of the agricultural land market in Ukraine in the second half of 2021.

Methodology of research. The following methods were used in the study: statistical analysis and comparison – in studying the problematic aspects of the Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Conditions of Circulation of Agricultural Land”, the dynamics of gross domestic product and public and state-guaranteed debt as the main factors the dynamics of the potential value of land; logical assessment – in substantiating the proposals to restore the moratorium on the sale of agricultural land and repeal the Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Conditions of Circulation of Agricultural Land”; generalization – in the process of formulating conclusions based on the results of the analysis.

Findings. It is established that during the second half of 2019 – the first half of 2021 there was a continuous decline in gross domestic product of Ukraine and a sharp increase in public debt, which negatively affects the potential value of Ukrainian agricultural land. The necessity of prolonging the moratorium on land sales is substantiated. The principles for the development of a new Law of Ukraine “On the market of agricultural land”, which would take into account the interests of all land users.

Originality. Recommendations on the need to renew the moratorium on land sales, repeal the current Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Conditions of Circulation of Agricultural Land” and develop a new, state- and national-oriented Law of Ukraine “On Agricultural Land Market” are formed.

Practical value. The practical implementation of the proposed measures will create favourable conditions for the development of the national land market, which will allow to solve state problems in the land and investment spheres, as well as to stimulate the development of the national economy.

Key words: land, agricultural land, gross domestic product, state and state-guaranteed debt.


Ключові слова


Ключові слова: земля, земля сільськогосподарського призначення, валовий внутрішній продукт, державний і гарантований державою борг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України : від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 20.04.2021).

Зміна реального ВВП (у % до відповідного кварталу попереднього року). Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 04.05.2021).

Державний і гарантований державою борг. Незалежна асоціація банків України. URL: https://nabu.ua/ua/derzhavniy-borg-2.html (дата звернення: 20.04.2021).

Інформація щодо державного боргу та гарантованого державою боргу в 2019 році. Міністерство фінансів України, опубліковано 28 січня 2020. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/informaciya-shchodo-derzhavnogo-borgu-ta-garantovanogo-derzhavoyu-borgu-v-2019-roci (дата звернення: 20.04.2021).

У лютому 2021 року державний та гарантований державою борг України знизився на 5,3 млрд грн. Міністерство фінансів України, опубліковано 25 березня 2021 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/u-lyutomu-2021-roku-derzhavnij-ta-garantovanij-derzhavoyu-borg-ukrayini-znizivsya-na-53-mlrd-grn (дата звернення: 20.04.2021).

Відтік іноземних інвестицій торік склав $870 млн. Financial club, 02 квітня 2021. URL: https://finclub.net/ua/news/vidtik-inozemnikh-investitsij-torik-sklav-usd870-mln.html (дата звернення: 20.04.2021).

З початку року споживча інфляція становила 8,3% - Держстат. УКРІНФОРМ. Мультимедійна платформа іномовлення України. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3278120-z-pocatku-roku-spozivca-inflacia-stanovila-83-derzstat.html (дата звернення: 04.05.2021).

Обух В. Субсидій “на шару” вже не буде: вимоги для отримання виплат посилюють. УКРІНФОРМ. Мультимедійна платформа іномовлення України, 19.04.2021. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3230752-subsidij-na-saru-vze-ne-bude-vimogi-dla-otrimanna-viplat-posiluut.html (дата звернення: 20.04.2021).

В Україні рівень безробіття зріс майже до 10% – Центр Разумкова. УКРІНФОРМ. Мультимедійна платформа іномовлення України, 18.03.2021. URL: https://www.ukrinform.com/amp/rubric-economy/3210897-v-ukraini-riven-bezrobitta-zris-majze-do-10-centr-razumkova.html (дата звернення: 20.04.2021).

Романчук І. 10 фактів і міфів про подвійне громадянство в Україні. Мукачево.net. 28.01.2015. URL: http://www.mukachevo.net/ua/news/view/104472 (дата звернення: 20.04.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення : Закон України від 31.03.2020 № 552-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-IX (дата звернення: 20.04.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.7

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024