ССТЕМА КОРПОРАТВНОГО НАВЧАННЯ

Оксана Анатоліївна Хілуха

Анотація


Хілуха О.А. ССТЕМА КОРПОРАТВНОГО НАВЧАННЯ

Мета. Обґрунтування теоретичних засад формування системи корпоративного навчання.

Методика дослідження. У процесі написання статті було використано загальнонаукові методи економічної науки, що ґрунтуються на системному підході, ‒ аналізу, синтезу та графічний (при відображенні авторського бачення процесу формування системи корпоративного навчання), а також методи узагальнення та порівняння (при описі існуючих методів корпоративного навчання).

Результати дослідження. Встановлено, що система корпоративного навчання визначає ресурси навчання персоналу, до яких ми відносимо знання, уміння і навички наставників; навчальний матеріал, який необхідно освоїти, щоб отримати результат; продукти навчання персоналу, що включає відповідний рівень знань умінь та навичок персоналу; а також передбачає формування мети та завдань, принципів, функцій, чинників та методів корпоративного навчання. Обґрунтовано, що основними методами корпоративного навчання є: лекції, семінари-диспути, навчально-теоретичні конференції, ділові ігри, кейс-методи, колоквіуми, круглі столи, тренінги, дискусії з поділом на групи, дистанційне навчання, самостійне навчання, наставництво, шедовінг і бадінг.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку обґрунтування теоретичних засад формування системи корпоративного навчання, що, в авторському розумінні, має бути спрямована на перетворення ресурсів навчання (вхід в систему) у продукти навчання (вихід) за допомогою різноманітних методів навчання персоналу із врахуванням впливу чинників зовнішнього середовища.

Практична значущість результатів дослідження. Розглянуті методи корпоративного навчання персоналу можуть використовуватись підприємствами України з метою побудови ефективної системи навчання персоналу або удосконалення існуючої.

Ключові слова: підприємство, корпоративне навчання, система корпоративного навчання, знання, уміння, навички, лекція, семінар-диспут, навчально-теоретична конференція, ділові ігри, кейс-метод, колоквіум, круглий стіл, тренінг, дискусія з поділом на групи, дистанційне навчання, самостійне навчання, наставництво, шедовінг, бадінг.

 

Khilukha O.A. CORPORATE LEARNING SYSTEM

Purpose. The aim of the article is substantiation of theoretical bases of formation of system of corporate training.

Methodology of research. In the process of writing the article are used general scientific methods of economics, based on a systematic approach ‒ analysis, synthesis and graphics (reflecting the author’s vision of the process of forming a corporate learning system), as well as methods of generalization and comparison (describing existing methods of corporate learning).

Finding It is established that the system of corporate training determines the resources of staff training, to which we include the knowledge, skills and abilities of mentors; training material that must be mastered to get the result; staff training products, which includes the appropriate level of knowledge of skills and abilities of staff; and also provides for the formation of goals and objectives, principles, functions, factors and methods of corporate learning. It is substantiated that the main methods of corporate learning are: lectures, seminars-debates, educational and theoretical conferences, business games, case-methods, colloquia, round tables, trainings, discussions with division into groups, distance learning, self-study, mentoring, shadowing, bading.

Originality. The substantiation of theoretical bases of formation of system of corporate training which, in author’s understanding, should be directed on transformation of resources of training (entrance into system) into products of training (exit) by means of various methods of training of the personnel taking into account influence of external factors has received further development.

Practical value. The considered methods of corporate personnel training can be used by Ukrainian enterprises in order to build an effective personnel training system or improve the existing one.

Key words: enterprise, corporate learning system, knowledge, skills, lecture, seminar-debate, educational-theoretical conference, business games, case method, colloquium, round table, training, discussion with division into groups, distance learning, self-study, mentoring, shadowing, bading.


Ключові слова


Ключові слова: підприємство, корпоративне навчання, система корпоративного навчання, знання, уміння, навички, лекція, семінар-диспут, навчально-теоретична конференція, ділові ігри, кейс-метод, колоквіум, круглий стіл, тренінг, дискусія з поділом на групи

Повний текст:

PDF

Посилання


Бузько І. Р., Д’яченко Ю. Ю. Формування методологічних основ розвитку персоналу. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 3. С. 8-12.

Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000 / Уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. T. VIII. 1728 с.

Гемма М. Д. Проблеми розвитку професійного навчання персоналу на виробництві на сучасному етапі становлення України.Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2013. № 2. С. 176-180.

Любимова К. О. Світовий досвід професійного навчання персоналу підприємств. Економiчний часопис-XXI. 2011. №4. С.45-51.

Мартиненко І. О., Чумаченко І. В. Формування системи професійного навчання персоналу машинобудівних підприємств. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. 2011. № 4. С. 16-27.

Назарова Г. В., Мартиненко І. О. Концептуальна модель мотивованого навчання персоналу. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. № 4. С. 106-111.

Свистун В. І. Педагогічні умови професійного навчання персоналу на виробництві. Професійна освіта: проблеми і перспективи. 2012. № 3. С. 31-36.

Khilukha O. A. Corporate governance and the Ukrainian corporate enterprises development. Scientific bulletin of Polissia. 2017. № 3(11). Т. 2. С. 103-107.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024