SWOT-ANALYSIS AS A TOOL FOR DETERMINING A SMALL ENTREPRENEURIAL STRUCTURE DEVELOPMENT STRATEGY

Khrystyna Petrivna Danylkiv, Oksana Borysivna Sadura

Анотація


Данилків Х.П., Садура О.Б. SWOT-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

Мета. Стратегічний аналіз стану розвитку ТОВ «Галич-мед», виявлення позитивних і негативних тенденцій та змін, визначення й усвідомлення факторів, які спричиняють гальмування його розвитку, пошук пріоритетних шляхів і напрямків розвитку аналізованого підприємства.

Методика дослідження. Для досягнення сформульованої мети застосовано інструментарій методів наукового дослідження, а саме: економіко-статистичний та розрахунково-аналітичний – для дослідження можливостей і загроз зовнішнього середовища функціонування ТОВ «Галич-мед», сильних і слабких сторін досліджуваного підприємства; матричний метод стратегічного аналізу (SWOT-аналіз) ‒ для комплексного відображення результатів проведеного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності ТОВ «Галич-мед»; проблемно-орієнтовний – для обґрунтування стратегічних напрямів та потенційного сценарію вирішення питань розвитку аналізованого підприємства; табличний – для наочного відображення й ефективної перцепції статистичних даних; індукція й дедукція – для формування висновків; логічний – для послідовного узагальнення теоретичних та практичних положень наукового дослідження.

Результати дослідження. Проведено SWOT-аналіз за етапами заповнення матриці SWOT, оброблення (зведення) результатів та аналіз результатів. Зазначено, що головною метою проведення SWOT-аналізу як матричного методу є отримання достовірних даних про можливості підприємства і загрози просування його на ринку товарів і послуг, тому перед SWOT-аналізом ставляться такі завдання: виявлення маркетингових можливостей, які відповідають ресурсам підприємства; визначення маркетингових загроз і розроблення заходів щодо знешкодження їхнього впливу; виявлення сильних сторін підприємства й зіставлення їх з ринковими можливостями; визначення слабкостей підприємства та розроблення стратегічних напрямів їх подолання; виявлення конкурентних переваг підприємства та формування її стратегічних пріоритетів.

Встановлено, що вплив макрооточення є негативним, а мезооточення – позитивним. Найбільш вагомими чинниками позитивного впливу є ставлення покупця до продукту, чисельність населення, ставлення людей до праці тощо. Серед найбільш негативних чинників можна виділити: рівень інфляції, соціальна ситуація в країні, та й загалом у всьому світі (COVID-19), фінансова криза, уповільнення темпу економічного зростання, купівельна спроможність населення, галузеві конкуренти, потенційні конкуренти тощо.

Визначено такі переваги аналізованого підприємства: товар, який продає підприємство; якість послуг; стан системи збуту; частка ринку; доступність кредиту; активи підприємства; чистий прибуток.

Доведено, що нестабільний фінансовий ринок у зв’язку з пандемією, девальвація національної валюти, ситуація в банківській сфері, збитки в зоні проведення ООС на сході України, а також інші фактори негативно позначилися на торгівельній діяльності ТОВ «Галич-мед». В більшості роздрібних підприємств зросли витрати та зменшилися суми прибутків, що стимулює до більш консервативної цінової політики і скорочення витрат.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку застосування SWOT-аналізу, який дозволяє підібрати заходи, що забезпечують економічний ріст підприємства, систематизувати проблемні ситуації, виділяти і використовувати нові потенційні можливості швидше, ніж конкуренти, уникнути небезпек, приймати зважені рішення, що стосуються розвитку малих підприємств та не допустити нераціонального використання фінансових активів. Дана методика – це ефективний, доступний, дешевий засіб оцінки стану проблемної та управлінської ситуації на малих підприємницьких структурах.

Практична значущість результатів дослідження. Результати проведеного SWOT-аналізу рекомендовані до застосування досліджуваним підприємством (ТОВ «Галич-мед») та іншими підприємствами роздрібної торгівлі з метою визначення стратегії розвитку, для ринкового аналізу та вивчення конкурентоспроможності, проте кожного разу необхідно його адаптувати до специфіки діяльності підприємства.

Ключові слова: SWOT-аналіз, сильні та слабкі сторони підприємства, можливості та загрози, зовнішнє середовище, економічне середовище, фінансово-економічний cтан, роздрібна торгівля, стратегічне планування, демографія, політичне середовище.

 

Danylkiv Kh.P., Sadura O.B. SWOT-ANALYSIS AS A TOOL FOR DETERMINING A SMALL ENTREPRENEURIAL STRUCTURE DEVELOPMENT STRATEGY

Purpose. The aim of the article is strategic analysis of the state of development of LLC “GALYCHMED”, identification of positive and negative trends and changes, identification, and awareness of the factors that cause inhibition of its development, search for priority ways and directions of development of the analysed enterprise.

Methodology of research. To achieve this goal, a toolkit of research methods was used, namely: economic-statistical and calculation-analytical – to study the opportunities and threats to the external environment of the operation of LLC “GALYCHMED”, the strengths and weaknesses of the studied enterprise; matrix method of strategic analysis (SWOT-analysis) – to comprehensively reflect the results of the analysis of the external and internal environment of LLC “GALYCHMED”; problem-oriented – to substantiate the strategic directions and the potential scenario of solving the issues of development of the analysed enterprise; tabular – for visual display and effective perception of statistical data; induction and deduction – for concluding; logical – for the consistent generalization of theoretical and practical provisions of scientific research.

Findings. SWOT analysis was performed according to the stages of filling in the SWOT matrix, processing (summarizing) results, and analysis of results. It is noted that the main purpose of SWOT analysis as a matrix method is to obtain reliable data on the company’s capabilities and threats to its promotion in the market of goods and services, so before SWOT analysis are the following tasks: identifying marketing opportunities that meet the company’s resources; identification of marketing threats and development of measures to neutralize their impact; identifying the strengths of the enterprise and comparing them with market opportunities; identification of enterprise weaknesses and development of strategic directions for overcoming them; identification of competitive advantages of the enterprise and formation of its strategic priorities.

It is established that the influence of the macroenvironment is negative and the mesoenvironment is positive. The most important factors of positive influence are the attitude of the buyer to the product, the population, the attitude of people to work, and so on. Among the most negative factors are inflation, the social situation in the country and the world (COVID-19), financial crisis, slowing economic growth, the purchasing power of the population, industry competitors, potential competitors, and more.

The following advantages of the analysed enterprise are determined: the goods sold by the enterprise; quality of services; state of the sales system; market share; availability of credit; enterprise assets; net profit.

It is proved that the unstable financial market due to the pandemic, the devaluation of the national currency, the situation in the banking sector, losses in the area of environmental protection in eastern Ukraine, as well as other factors negatively affected the trading activities of LLC “GALYCHMED”. In most retailers, costs have risen and profits have fallen, prompting more conservative pricing and spending cuts.

Originality. The application of SWOT analysis has been further developed, which allows to selection measures to ensure the economic growth of the enterprise, systematize problem situations, identify and use new potentials faster than competitors, avoid dangers, make informed decisions about small business development, and prevent irrational use of financial assets. This technique is an effective, affordable, cheap way to assess the state of the problem and management situation in small businesses.

Practical value. The results of the SWOT analysis are recommended for use by the researched enterprise (LLC “GALYCHMED”) and other retail enterprises to determine the development strategy, for market analysis and study of competitiveness, but each time it must be adapted to the specifics of the enterprise.

Key words: SWOT analysis, strengths, and weaknesses of the enterprise, opportunities and threats, external environment, economic environment, financial and economic situation, retail trade, strategic planning, demography, political environment.


Ключові слова


Key words: SWOT analysis, strengths, and weaknesses of the enterprise, opportunities and threats, external environment, economic environment, financial and economic situation, retail trade, strategic planning, demography, political environment.

Повний текст:

PDF

Посилання


Brol R., Sztando A. Dlaczego i jak należy wzbogacać procedurę SWOT w procesie terytorialnego planowania strategicznego. Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego : materiały konferencyjne. Uniwersytet Opolski, 2009. Р. 55-82.

Brooks G., Heffner A., Henderson D. A SWOT Analysis Of Competitive Knowledge From Social Media For A Small Start-Up Business. Review of Business Information Systems (RBIs). 2014. № 18(1). Р. 23-34.

Chermack T. J., Kasshanna B. K. The Use and Misuse of SWOT Analysis and Implications for HRD Professionals. Human Resource Development International. 2007. № 4(10). Р. 383-399.

Gudanowska A. E. Technology mapping as a method of technical analysis in the light of selected foreign experiences. Ekonomia i Zarządzanie. 2014. № 6(1). Р. 265-281.

Gupta G., Mishra R. P. A SWOT analysis of reliability centered maintenance framework. Journal of Quality in Maintenance Engineering. 2016. Vol. 22. № 2. Р. 130-145.

Helms M. M., Nixon J. Exploring SWOT analysis – where are we now? A review of academic research from the last decade. Journal of Strategy and Management. 2010. Vol. 3. № 3. Р. 215-251.

Kędzior Z., Nazarko J. Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analizy STEEPVL i SWOT. Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010. URL: https://docplayer.pl/1309492-Politechnika-bialostocka-uwarunkowania-rozwoju-nanotechnologii-w-wojewodztwie-podlaskim-wyniki-analiz-steepvl-i-swot.html (дата звернення: 02.03.2021).

Mirzakhan M., Parsammal E., Golzar A. Strategy Formulation with SWOT Matrix: A case study of an Iranian company. Global Business and Management Research: An International Journal. 2014. Р. 165.

Nazarko J., Glinska U., Kononiuk А., Nazarko L. Sectoral foresight in Poland: thematic and methodological analysis”. International Journal of Foresight and Innovation Policy. 2013. № 9(1). Р. 19-38.

Ommani A. R. Strengths, Weaknesses, Opportunities, And Threats (SWOT) Analysis For Farming System Businesses Management: Case of wheat farmers of Shadervan District, Shoushtar Township, Iran. African Journal of Business Management. 2011. Vol. 5(22). P. 9452.

Шкуліпа Л. В. Застосування SWOT-аналізу для оцінки доцільності проведення реструктуризації на залізничному транспорті України. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 1(48). C. 168-175.

Vlados C. On a correlative and evolutionary SWOT analysis. Journal of Strategy and Management. 2019. Vol. 12. № 3. Р. 347-363.

Згуровський М. З., Перевезра К. В. Методика побудови сценаріїв розвитку України з використанням SWOT-аналізу. Системні дослідження та інформаційні технології. 2009. № 2. C. 7-17.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024