КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

Сергій Миколайович Цимбалюк

Анотація


Цимбалюк C.М. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

Мета. Наукове обґрунтування нової концепції розвитку спортивно-оздоровчої сфери регіону, в основу якої покладено дотримання принципів інклюзивного зростання й досягнення цілей сталого розвитку.

Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися загальноприйняті в економічній науці методи, зокрема: монографічний та системно-структурний, які було використано при розробці концепції сталого інклюзивного розвитку спортивно-оздоровчої сфери регіону в умовах децентралізації.

Результати дослідження. Визначено, що сталий розвиток та інклюзивне зростання на сьогодні є новітніми моделями соціально-економічного піднесення, що визнані світовою спільнотою. Враховуючи це, та зважаючи на процеси децентралізації управління в Україні, запропонована адаптована до нових умов концепція сталого інклюзивного розвитку спортивно-оздоровчої сфери регіону. Розкрито цілі сталого розвитку, на досягнення яких впливає стан та розвиток спортивно-оздоровчої сфери. Визначено сутність інклюзивного зростання та виокремлено принципи інклюзивного розвитку спортивно-оздоровчої сфери регіону. Відповідно до визначених цілей сталого розвитку, виділено завдання розвитку спортивно-оздоровчої сфери регіону та запропоновано шляхи їх досягнення. Сформовано основну концептуальну ідею сталого інклюзивного розвитку спортивно-оздоровчої сфери регіону, визначено цілі, завдання й шляхи її втілення. Окреслено результати реалізації запропонованої концепції та обґрунтовано вплив розвитку спортивно-оздоровчої сфери регіону на підвищення здоров’я, добробуту та якості життя населення громади.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено концепцію сталого інклюзивного розвитку спортивно-оздоровчої сфери регіону, яка, на відміну від існуючих, передбачає адаптацію до умов децентралізації та запровадження принципів інклюзивного зростання й досягнення цілей сталого розвитку задля зростання рівня зайнятості, поширення здорового способу життя, розширення можливостей задоволення потреб усіх верств населення, забезпечення рівного доступу до спортивно-оздоровчих послуг.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних проблем щодо сталого інклюзивного розвитку спортивно-оздоровчої сфери в регіонах України за умов децентралізації.

Ключові слова: спортивно-оздоровча сфера, концепція розвитку спортивно-оздоровчої сфери, сталий розвиток, інклюзивне зростання, децентралізація, економічна роль спортивно-оздоровчої сфери.

 

Tsymbaliuk S.M. CONCEPTUAL PRINCIPLES OF SUSTAINABLE INCLUSIVE DEVELOPMENT OF SPORTS AND HEALTH SPHERE OF THE REGION

Purpose. The aim of the article is scientific substantiation of the new concept of development of the sports and health sphere of the region, which is based on the observance of the principles of inclusive growth and achievement of the SDGs.

Methodology of research. In the course of the research, the methods generally accepted in economics were used: monographic, system and structural, which were used in the development of the concept of sustainable inclusive development of the sports and health sphere of the region in the conditions of decentralization.

Findings. It is determined that sustainable development and inclusive growth today are the newest models of social and economic growth, recognized by the world community. Taking into account this, and taking into account the processes of decentralization of management in Ukraine, the concept of sustainable inclusive development of the sports and health sphere of the region adapted to the new conditions is proposed. The goals of sustainable development are revealed, the achievement of which is influenced by the state and development of the sports and health sphere. The essence of inclusive growth is determined and the principles of inclusive development of the sports and health sphere of the region are singled out. Following the defined goals of sustainable development, the tasks of development of the sports and health sphere of the region are highlighted and the ways of their achievement are suggested. The basic conceptual idea of sustainable inclusive development of the sports and health sphere of the region is formed; the purposes, tasks, and ways of its realization are defined. The implementation of the proposed concept is outlined, and the impact of the development of sports and health in the region on improving the health, well-being, and quality of life of the community is substantiated.

Originality. The concept of sustainable inclusive development of the sports and health sphere of the region is substantiated on the basis of its adaptation to the conditions of decentralization and introduction of the principles of inclusive growth and achievement of sustainable development goals to increase employment, spread a healthy lifestyle, expand opportunities to meet equal needs of the sport and health services.

Practical value. The obtained results of the study are the basis for solving practical problems of sustainable inclusive development of sports and recreation in the regions of Ukraine under decentralization.

Key words: sports and health sphere, the concept of development of sports and health sphere, sustainable development, inclusive growth, decentralization, the economic role of sports and health sphere.


Ключові слова


Ключові слова: спортивно-оздоровча сфера, концепція розвитку спортивно-оздоровчої сфери, сталий розвиток, інклюзивне зростання, децентралізація, економічна роль спортивно-оздоровчої сфери.

Повний текст:

PDF

Посилання


Приступа Є., Жданова О., Чеховська Л. Аналіз ринку фізкультурно-оздоровчих послуг у Львові. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2017. № 6. С. 79-84.

Стахів І. М. Спортивно-оздоровча сфера як галузь економіки. Економіка і регіон. 2014. № 1. С. 46-49.

Павліха Н. В., Войчук М. В. Концептуальні засади безпеки сталого просторового розвитку: теоретико-методологічний аспект. Міжнародна економічна безпека України: теорія, методологія, практика : колективна монографія / за наук. ред. Кравчука П. Я. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 161-183.

Павліха Н. В. Управління сталим розвитком просторових систем: теорія, методологія, досвід : монографія. Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. 380 с.

Павліха Н. В. Європейська інтеграція щодо досягнення перспектив сталого просторового розвитку. Європейська інтеграція: досвід Польщі та України : кол. моногр. Люблін : «Drukarnia Kolor Lublin», 2013. С. 140-159.

Мельник М. І., Щеглюк С. Д., Лещух І. В., Яремчук Р. Є. Інклюзивний вимір розвитку міст – центрів ділової активності України: тенденції та перспективи : наукова доповідь / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. редактор М. І. Мельник. Львів, 2019. 55 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).

Цимбалюк І. О. Інклюзивний розвиток регіону в умовах фінансової децентралізації: теорія, методологія, практика : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 340 с.

Цимбалюк І. О. Концептуальні засади інклюзивного розвитку регіону в умовах фінансової децентралізації. Інноваційна економіка. 2019. № 5-6. С. 125-133.

Цимбалюк І. О. Генезис теорії інклюзивного розвитку регіону. Причорноморські економічні студії : наук. журн. 2019. Вип. 47. С. 26-30. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.47-39.

Стегней М. І., Богатирьов К. О., Бошинда І. М., Бошинда І. М. Роль спортивно-оздоровчої діяльності в умовах сталого розвитку. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2019. № 4. Т. 1. С. 35-42.

Глобальні цілі сталого розвитку. Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй: Україна. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html (дата звернення: 20.04.2021).

Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/Національна%20доповідь%20ЦСР%20України_липень%202017%20ukr.pdf (дата звернення: 05.12.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024