МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РОЗУМНОГО МІСТА

Владислав Вікторович Коломечюк

Анотація


Коломечюк В.В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РОЗУМНОГО МІСТА

Мета. Удосконалення методичного підходу до діагностики процесів формування та забезпечення сталого розвитку розумного міста, зокрема, формування логіко-структурного підходу до даного процесу.

Методика дослідження. У дослідженні застосовано загальноприйняті в економічній науці методи: монографічний, теоретичного та порівняльного аналізу – для розкриття концептуальних засад формування та забезпечення сталого розвитку розумного міста; аналізу та синтезу, системно-структурний, абстрактно-логічний, статистичних групувань – для удосконалення методичних підходів до діагностики формування та забезпечення сталого розвитку розумного міста.

Результати дослідження. Проведено аналіз теоретичних джерел українських та зарубіжних вчених, що стосуються визначення та діагностики сталого розвитку розумного міста. Виявлено відсутність методичного підходу до діагностики сталого розвитку розумного міста, що базується на статистичних спостереженнях Державної служби статистики України. Запропоновано авторський методичний підхід до діагностики процесу розвитку розумного міста. Обґрунтовано необхідність використання комплексу статистичних даних й математичних методів в процесі розробки напрямів підвищення ефективності стратегічного управління сталим розвитком розумного міста.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено методичний підхід до діагностики сталого розвитку розумного міста, котрий, на відміну від наявних, охоплює послідовну реалізацію етапів дослідження на макро-, -мезо, мікрорівнях: стратегічний аналіз та оцінку можливостей сталого розвитку розумних міст в Україні на макро- та мезорівнях; аналіз ефективності використання наявного потенціалу сталого розвитку розумних міст на мікрорівні; моделювання, розробка напрямів підвищення ефективності використання наявного потенціалу та формування організаційно-економічного механізму сталого розвитку розумних міст.

Практична значущість результатів дослідження. Застосування запропонованої методики сприятиме розробці організаційно-економічних засад побудови механізму управління розвитком розумного міста.

Ключові слова: сталий розвиток, розумне місто, діагностика, організаційно-економічний механізм.

 

Kolomechiuk V.V. METHODICAL APPROACHES TO DIAGNOSIS OF FORMATION AND ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A SMART CITY

Purpose. The aim of the article is to improve the methodological approach to the diagnosis of the processes of formation and sustainable development of a smart city, in particular, the formation of a logical and structural approach to this process.

Methodology of research. The study uses generally accepted methods in economics: monographic, theoretical and comparative analysis – to reveal the conceptual foundations of the formation and sustainable development of a smart city; analysis and synthesis, system and structural, abstract and logical, statistical groupings – to improve methodological approaches to the diagnosis of the formation and ensure the sustainable development of a smart city.

Findings. The analysis of theoretical sources of Ukrainian and foreign scientists concerning the definition and diagnosis of sustainable development of a smart city was conducted. It is established that there is no methodical approach to the diagnosis of sustainable development of a smart city, which is based on statistical observations of the State Statistics Committee of Ukraine. The author’s methodical approach to diagnostics of the process of smart city development is proposed, which, in contrast to the existing ones, covers the consistent implementation of research stages at the macro, meso, and micro levels. The necessity of using a set of statistical data and mathematical methods in the process of developing directions for improving the efficiency of strategic management of sustainable development of a smart city is substantiated.

Originality. The methodological approach to the diagnosis of sustainable development of a smart city has been improved, which, in contrast to the existing ones, covers the consistent implementation of research stages at the macro, meso, micro levels: strategic analysis and assessment of sustainable development of smart cities in Ukraine at the macro and meso levels; analysis of the effectiveness of the use of the existing potential for sustainable development of smart cities at the micro level; modelling, development of directions of increase of efficiency of use of available potential and formation of the organizational and economic mechanism of sustainable development of smart cities.

Practical value. The application of the proposed methodology will contribute to the development of organizational and economic principles of building a mechanism for managing the development of a smart city.

Key words: sustainable development, smart city, diagnostics, organizational and economic mechanism.

 


Ключові слова


Ключові слова: сталий розвиток, розумне місто, діагностика, організаційно-економічний механізм.

Повний текст:

PDF

Посилання


Долішній М. І. Роль стратегії соціально-економічного розвитку областей у реалізації сталого розвитку України. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика сталого розвитку: принципи формування, механізми реалізації : збірник наукових праць / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Відп. ред. М. І. Долішній. Львів, 2002. Випуск 5(XXXVI). С. 3-11.

Павліха Н. В., Войчук М. В. Організаційно-економічні засади управління сталим розвитком міста : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 256 с.

Щеглюк С. Д. Методичні підходи до оцінювання структурної трансформації економіки міста. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. праць. 2018. Вип. 6(134). URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.06.063_u.php (дата звернення: 12.04.2021).

Barrionuevo J. M., Berrone P., Ricart J. E. Smart Cities, Sustainable Progress. IESE Insight. 2012. Vol. 14. P. 50-57.

Caragliu A., Del Bo C., Nijkamp P. Smart Cities in Europe. Journal of Urban Technology. 2011. Vol. 18. No. 2. P. 65-82.

Giffender R., Fertner C., Kramar H., Kalasek R., Pichler-Milanović N., Meijers E. Smart cities: ranking of European medium-sized cities. Vienna : Centre of Regional Science - Vienna UT, 2007. URL: http://curis.ku.dk/ws/files/37640170/smart_cities_final_report.pdf (дата звернення: 12.04.2021).

Kourtit K., Nijkamp P., Arribas D. Smart cities in perspective – a comparative European study by means of self-organizing maps. Innovation: The European Journal of Social Sciences. 2012. Vol. 25. No. 2. P. 229-246.

Lombardi P., Giordano S., Farouh H., Yousef W. Modelling the smart city performance, Innovation: The European Journal of Social Science Research. 2012. Vol. 25. No. 2. P. 137-149.

Mahizhnan A. Smart cities: The Singapore case. Cities. 1999. Vol. 16. No. 1. P. 13-18.

Nam T., Pardo T. A. Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions. Proc. 12th Annual International Conference on Digital Government Research. 2011, College Park, MD, USA (12–15 June 2011). P. 282-291.

Thuzar M. Urbanization in South East Asia: developing smart cities for the future? Regional Outlook. 2011. P. 96-100.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024