ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ІМПЕРАТВ РОЗВТКУ ЛІСОВОГО, МСЛВСЬКОГО, ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Ірина Іванівна Кичко, Олена Іванівна Гонта, Владислав Віталійович Музика

Анотація


Кичко І.І., Гонта О.І., Музика В.В. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ІМПЕРАТВ РОЗВТКУ ЛІСОВОГО, МСЛВСЬКОГО, ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Мета. Обґрунтування необхідності використання еколого-економічного підходу у процесі функціонування лісового, водного, мисливського господарства в Україні.

Методика дослідження. Теоретико-методичною основою написання статті є фундаментальні положення економічної теорії, викладені в наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених з питань ефективності (екологічної та економічної) використання лісових, водних ресурсів та мисливських угідь України.

Для вирішення визначених завдань у процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: аналіз, синтез, індукція, дедукція (для характеристики еколого-економічних проблем функціонування лісового, водного, мисливського господарства); абстрактно-логічний (для формування висновків та пропозицій щодо необхідності використання еколого-економічного підходу та екологічної ренти як напряму покращення екологічного стану лісового, водного та мисливського господарства).

Результати дослідження. Аргументовано, що економічна, екологічна, компенсаційна роль водних, лісових ресурсів зростає, що зумовлюється техногенним навантаженням на природне середовище у світі та Україні. Визначено зміст та алгоритм розрахунку екологічної ренти як середовище-утворюючої цінності лісового, водного, мисливського господарства. Обґрунтовано проблеми функціонування та напрями розвитку лісового, водного, мисливського господарства.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено еколого-економічний підхід до функціонування лісового, водного, мисливського господарства в Україні, що, на відміну від наявного, дозволив обґрунтувати необхідність та розробити алгоритм використання екологічної ренти як середовище утворюючої цінності лісового, водного, мисливського господарства (грошового виразу екологічного ефекту).

Практична значущість результатів дослідження. Використання запропонованого еколого-економічного підходу дозволяє приймати обґрунтовані рішення у процесі функціонування лісового, водного мисливського господарства в Україні та зменшити негативні екологічні наслідки природокористування.

Ключові слова: лісове господарство, водне господарство, мисливське господарство, екологічна рента, еколого-економічний підхід, ефективність, природокористування.

 

Kychko I.I., Gonta O.I., Muzyka V.V. ECOLOGICAL AND ECONOMIC IMPERATIVES FOR THE DEVELOPMENT OF FORESTRY, HUNTING AND WATER MANAGEMENT IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is substantiation of the need to use the ecological and economic approach in the process of functioning of forestry, water, hunting in Ukraine.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of writing the article are the fundamental provisions of economic theory, set out in the scientific works of domestic and foreign scientists on the efficiency (ecological and economic) use of forest, water resources and hunting grounds of Ukraine.

General and special methods were used to solve certain tasks in the research process, in particular: analysis, synthesis, induction, deduction (to characterize the environmental and economic problems of forestry, water, hunting); abstract and logical (for the formation of conclusions and proposals on the need to use the ecological and economic approach and ecological rent as a direction of improving the ecological condition of forestry, water and hunting).

Findings. It is argued that the economic, environmental, compensatory role of water and forest resources is growing, due to the man-made load on the environment in the world and in Ukraine. The content and algorithm of calculation of ecological rent as environment-forming value of forestry, water, hunting economy are determined. Problems of functioning and directions of development of forest, water, hunting economy are substantiated.

Originality. Ecological and economic approach to the functioning of forestry, water, hunting in Ukraine was improved. This approach in contrast to the existing, allowed substantiating the need and developing an algorithm for using environmental rents as an environment of value of forest, water, hunting (monetary expression of ecological effect).

Practical value. The use of the proposed ecological and economic approach allows to make informed decisions in the process of functioning of forestry, water hunting in Ukraine and to reduce the negative ecological consequences of nature management.

Key words: forestry, water management, hunting management, ecological rent, ecological and economic approach, efficiency, nature management.

 


Ключові слова


Ключові слова: лісове господарство, водне господарство, мисливське господарство, екологічна рента, еколого-економічний підхід, ефективність, природокористування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар В. Лісове господарство потребує додаткових інвестицій. URL: https://zaxid.net/blogi_tag50977 (дата звернення: 20.03.2021).

Ведення мисливського господарства у 2010 році : статистичний бюлетень. Київ : Державний комітет статистики України, 2011. 14 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_misl_bl.htm (дата звернення: 20.03.2021).

Гонта О. І., Музика В. В. Проблеми та перспективи розвитку мисливського туризму в Україні. Економіка і управління. 2020. № 1. С. 25-36.

Данькевич С. М. Організаційно-економічні аспекти залучення інвестицій як інструменту в забезпеченні збалансованого використання земель лісогосподарського призначення. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 57-65.

Дзюбенко О. М. Формування інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку лісового господарства в контексті підвищення ефективності використання лісоресурсного потенціалу. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 23. С. 49-58.

Кичко І. І. Методичні аспекти формування особистих потреб за умови сталого економічного розвитку. Формування ринкових відносин в Україні. 2011. № 11(126). С. 25-31.

Концепція розвитку водного господарства України : Постанова Верховної Ради України від 14.01.2000 № 1390-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1390-14 (дата звернення: 20.03.2021).

Левковська Л. В., Мандзик В. М. Формування моделі інтегрованого управління водними ресурсами в контексті забезпечення сталого водокористування. Збалансоване природокористування. 2018. № 2. С. 46-53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2018_2_9 (дата звернення: 20.03.2021).

Мандзик В. М. Капіталізація водних ресурсів: теорія і практика. Київ : ПрофКнига, 2018. 287 с.

Мишенин Е. Концептуальные основы функционирования экологически ориентированного механизма управления природохозяйствованием. Економіст. 2012. № 5. С. 59-61.

Музика В., Гонта О. Оцінювання сучасного стану розвитку мисливського господарства України. Галицький економічний вісник. 2020. № 6(67). С. 19-22.

Неверов А. В., Кочановский С. Б., Шершень Л. ?., Неверов Д. А. Устойчивое развитие лесного хозяйства. Белорусский экономический журнал. 1998. № 3. С. 69-77.

Новіков Р. Мисливська математика. URL: https://ekoinform.com.ua/?p=12644 (дата звернення: 20.03.2021).

Охотнику об охоте / сост. А. Ф. Пантюх. Киев : Урожай, 1988. 240 с.

Про мисливське господарство та полювання : Закон України від 22.02.2000 № 1478-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14#Text (дата звернення: 20.03.2021).

Ступень М. Г., Шумлянський Б. В. Сучасні механізми реалізації інвестиційних проектів у лісовому секторі. Збалансоване природокористування. 2015. № 2. С. 5-9.

Фіщук В., Матюшко В., Чернєв Є. Україна 2030Е  країна з розвинутою цифровою економікою / «Цифрова адженда України», оцінки Ukrainian Institute for the Future. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (дата звернення: 20.03.2021).

Хоменко І. О., Бабаченко Л. В., Падій Я. В. Проблеми та напрями переробки твердих побутових відходів в Україні. Економіка та суспільство. 2017. № 12. С. 454-458.

Швиданенко Г. О., Криворучкіна О. В., Матукова Д. Г. Розвиток підприємства на еколого-економічних засадах : монографія. Київ : КНЕУ, 2017. 184 с.

Imperatives for the formation and development of the circular economy and global waste management / Khomenko I., Vuychenko M., Gomeniuk M., Mazur Y., Haidai O.. E3S Web Conf. (ISCMEE 2021). 2021. Vol. 255. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501034.

Kychko I., Кholodnytska A., Savchenko L. Increasing investment attractiveness of the forestry complex of Ukraine as a guarantee for sustainable development. International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics. Ljubljana, Slovenia, 2020. № 1. Рр. 81-89.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024