ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Микола Кирилович Пархомець, Василь Васильович Градовий

Анотація


Пархомець М.К., Градовий В.В. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мета. Поглиблене дослідження особливостей, методичних підходів та показників економічного аналізу й оцінювання системи енергозбереження сільськогосподарських підприємств.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. В процесі дослідження використані загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: абстрактно-логічний (для окреслення основних чинників, які впливають на особливості енергозбереження сільськогосподарських підприємств, для авторського трактування поняття «енергозбереження сільськогосподарських підприємств»); дедуктивний (для аналізу динаміки та напрямів підвищення рівня економічної ефективності системи енергозбереження); узагальнення (при дослідженні можливостей впровадження новітніх технологій, спрямованих на поліпшення системи енергозбереження сільськогосподарських підприємств).

Результати дослідження. Встановлено, що галузі сільського господарства мають певні особливості, зокрема використовують енергію для виробництва продукції, генерують її. Зазначені особливості базуються на тому, що в процесі виробництва тут використовується три принципово різних види енергії: антропотехногенна (викопна), сонячна та енергія ґрунту. З’ясовано, що процес енергозбереження в сільському господарстві має формуватися за рахунок скорочення викопних джерел енергії та за рахунок повнішого використання відновлюваної енергії сонця й енергетичного потенціалу ґрунту. Виявлено важливу особливість сільського господарства ‒ значний рівень просторової розосередженості, що обумовлює значні витрати для транспортного обслуговування процесів виробництва продукції та логістики, а також суттєву відмінність принципів споживання енергії: викопна енергія в промисловості є основною, а в сільському господарстві виконує допоміжну роль. Там природна енергія формує біологічну масу (врожай, живу масу тварин). Запропоновано авторське тлумачення поняття «енергозбереження сільськогосподарських підприємств» як системи заходів організаційного, економічного, техніко-технологічного, екологічного, правового та операційного характеру, узгоджена дія яких має спрямовуватись на раціональне використання енергії в процесі сільськогосподарського виробництва. Визначено показники групи економічного аналізу енергозбереження в сільському господарстві: сукупна енергетична потужність; енергоозброєність; енергозабезпеченість; електроозброєність праці та ін. Охарактеризовано ключові етапи дослідження енергозбереження сільськогосподарських підприємств. Запропоновано групування методів дослідження енергозбереження.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку авторське трактування поняття «енергозбереження сільськогосподарських підприємств», визначення ключових етапів дослідження енергозбереження та систематизація відповідних методів.

Практична значущість результатів дослідження. Впровадження у виробництво результатів дослідження буде сприяти підвищенню економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.

Ключові слова: енергозбереження, енергоефективність, енергоресурси, відновлювані джерела енергії, раціональне використання енергоресурсів.

 

Parkhomets M.K., Hradovyi V.V. FEATURES AND INDICATORS OF FORMATION OF ENERGY SAVING SYSTEM IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is in-depth study of questions related to the features, methodological approaches and indicators of economic analysis and evaluation of the energy saving system in agricultural enterprises.

Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific knowledge. The study used general and special methods, including abstract and logical (to outline the main factors, influencing the characteristics of energy saving in agricultural enterprises, for the author’s interpretation of the energy saving system in agricultural enterprises), deductive (to analyse the dynamics and areas of economic efficiency level increase of energy saving system); generalization (in the study of the possibility of implementing the latest technologies aimed to improve the energy saving system in agricultural enterprises).

Findings. It is established that agricultural industries have a number of features, in particular: use energy for production, generate it. This feature is based on the fact that in the production process there are three fundamentally different types of energy: anthropotechnogenic (fossil); solar and soil energy. It was found that the process of energy conservation in agriculture should be formed by reducing fossil energy sources and by making fuller use of renewable solar energy and soil energy potential. An important feature of agriculture has been identified, which lies in its significant level of spatial dispersion, which causes significant costs for transport services of production processes and logistics. There is a significant difference in the principles of energy consumption, fossil energy is the main in industry and in agriculture - it plays a supporting role. There, natural energy forms the biological mass (harvest, live mass of animals).

The author’s interpretation of the concept “energy saving of agricultural enterprises” is offered, which includes a system of measures (organizational, economic, technical and technological, ecological, legal and operational), coordinated action of which should be aimed at the rational use of energy in the process of agricultural production.

The indicators of the group of economic analysis of energy saving in agriculture are determined: total energy capacity; energy armament; energy supply; electrical equipment of labour, etc. The key stages of energy saving research and tasks in agricultural enterprises are clarified. Grouping of methods of research of energy saving is offered.

Originality. The author’s interpretation of the concept of “energy saving of agricultural enterprises”, definition of key stages of energy saving research and systematization of appropriate methods were further developed.

Practical value. The introduction of research results into production will help increase the economic efficiency of agricultural production.

Key words: energy saving, energy efficiency, energy resources, renewable energy sources, rational use of energy resources.

 


Ключові слова


Ключові слова: енергозбереження, енергоефективність, енергоресурси, відновлювані джерела енергії, раціональне використання енергоресурсів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Коврига В. В. Споживання паливо-енергетичних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. 2002. № 1. С. 34-41.

Грабак Н. Х. Проблема енергозаощадження в АПК України та шляхи її розв’язання. Наукові праці. Екологія. 2010. Випуск 138. Том 150. С. 83-89.

Король О. М. Енергоефективність аграрного сектору світової економіки. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2012. № 6. С. 59-64.

Подолинський С. Вибрані твори / упор.: Р. Сербин. Монреаль : Українське історичне товариство, 1990. 208 с.

Гавриш В. І. Управлінські резерви реалізації стратегії енергозбереження в аграрному секторі економіки. Агросвіт. 2010. № 18. С. 19-21.

Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти : колективна монографія / Кол. авторів ; за заг. ред. П. М. Макаренка, О. В. Калініченка, В. І. Аранчій. Полтава : ПП “Астрая”, 2019. 603 с.

Калініченко О. В. Особливості енергоспоживання в рослинництві. Бізнес Інформ. 2017. № 6. С. 123-129.

Калініченко О. В. Методичні засади оцінки енергетичної ефективності виробництва продукції рослинництва. Облік і фінанси. 2016. № 2(72). С. 150-155.

Калініченко О. В. Визначення ступеня забезпеченості аграрного підприємства енергетичними ресурсами. Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики : монографія / за ред. І. А. Маркіної. Полтава : Видавництво «Сімон», 2017. С. 595-601.

Іпполітова І. Я., Сорокотяженко К. С. Формування організаційно-економічного механізму енергозбереження на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Випуск 8. С. 406-411.

Гевко Р. Б. Сутність організаційно-економічного механізму енергозбереження на підприємстві та його концептуальна модель. Літні наукові читання : Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами ІV міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30 липня 2016 р.). Київ : Центр наукових публікацій, 2016. С. 64-68.

Кустовська О., Безродна Т. Порівняльний статистичний аналіз диференціації оплати праці. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2011. Вип. 2. С. 114-124. URL: http://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj/article/view/238 (дата звернення: 15.04.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024