ОЦІНКА НЕРІВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ДОХОДІВ

Андрій Миколайович Алілуйко, Валерій Олександрович Єрьоменко, Наталія Андріївна Стефурак

Анотація


Алілуйко А.М., Єрьоменко В.О., Стефурак Н.А. ОЦІНКА НЕРІВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ДОХОДІВ

Мета. Аналіз нерівності населення України за джерелами доходів.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано сукупність загальнонаукових та специфічних методів економічних досліджень, зокрема, методи теоретичних узагальнень: аналіз, абстрактно-логічний метод (при обґрунтуванні сучасних тенденцій нерівності населення України за доходами); економіко-статистичні методи (при оцінці динаміки нерівності населення України за грошовими доходами); методи математичної статистики (при обчислення індексу Джині та здійсненні декомпозиції доходів); методи графічного відображення одержаних результатів досліджень.

Результати дослідження. Розраховано індекс Джині з використанням методу сплайн інтерполяції для побудови функції Лоренца. Здійснено порівняння індексу Джині із відомими методами обчислення, проведено опис розширеного методу декомпозиції індексу Джині, а також застосовано даний метод на статистичних даних розподілу домогосподарств України за рівнем грошових доходів. Проаналізовано вплив змін у джерелах доходу на загальний рівень диференціації. За результатами дослідження визначено основні чинники впливу на рівень розподілу доходів і можливості скорочення рівня розшарування населення України.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано застосування методу сплайн інтерполяції для побудови функції Лоренца, що передбачає обчислення індексу Джині. Методом декомпозиції індексу Джині визначено джерела доходів, які спричиняють найбільший вплив на зростання нерівності доходів населення України в період 2014-2020 рр.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є корисними в дослідженні питання визначення причин впливу тих чи інших чинників на рівень розподілу доходів і можливості скорочення рівня розшарованості населення України.

Ключові слова: нерівність населення, крива Лоренца, індекс Джині, декомпозиція індексу Джині, сплайн інтерполяція.

 

Aliluiko A.M., Yeromenko V.O., Stefurak N.A. ASSESSMENT OF INEQUALITY OF THE POPULATION OF UKRAINE BY SOURCES OF INCOME

Purpose. The aim of the article is the analysis of inequality of the population of Ukraine by sources of income.

Methodology of research. A set of general scientific and specific methods of economic research was used in the course of the research, in particular, methods of theoretical generalizations: analysis, abstract and logical method (at substantiation of modern tendencies of inequality of the population of Ukraine on incomes); economic and statistical methods (in assessing the dynamics of inequality of the population of Ukraine in terms of monetary income); methods of mathematical statistics (when calculating the Gini index and the decomposition of income); methods of graphic display of the received results of research.

Findings. The Gini index was calculated using the spline interpolation method to construct the Lorentz function. The Gini index is compared with known calculation methods, the description of the extended method of decomposition of the Gini index is carried out, and also this method is applied on statistical data of distribution of households of Ukraine on the level of monetary incomes. The influence of changes in sources of income on the general level of differentiation is analysed. According to the results of the study, the main factors influencing the level of income distribution and the possibility of reducing the level of stratification of the population of Ukraine were identified.

Originality. It is proposed to use the spline interpolation method to construct the Lorentz function, which involves the calculation of the Gini index. The method of the Gini index decomposition identifies the sources of income that have the greatest impact on the growth of income inequality in Ukraine in the period 2014-2020.

Practical value. The obtained results of the research are useful in the study of determining the reasons for the influence of certain factors on the level of income distribution and the possibility of reducing the level of stratification of the population of Ukraine.

Key words: population inequality, Lorentz curve, Gini index, Gini index decomposition, spline interpolation.


Ключові слова


Ключові слова: нерівність населення, крива Лоренца, індекс Джині, декомпозиція індексу Джині, сплайн інтерполяція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Лібанова Е. М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2020. 456 с.

Семенов В. В. Економіко-статистичні моделі та методи дослідження соціальних процесів: нерівність, бідність, поляризація : монографія: в 2 т. / відп. ред. В. М. Новіков. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. Т. 1. 237 с.

Холод Н. М. Розподіл доходів та бідність у перехідних економіках : монографія. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 442 с.

Булавинець В. М., Заклекта О. І. Нерівність доходів населення в Україні: чинники та сучасний стан. Ефективна економіка. 2017. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5870 (дата звернення: 26.04.2020).

Гвелесіані А. Г. Оцінка структури грошових доходів населення України методом декомпозиції коефіцієнта Джині. Демографія та соціальна економіка. 2009. Вип. 2(12). С. 153-161.

Лаврук І. Г., Тодорюк С. І., Кифяк В. І. Нерівність доходів населення в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 40-44.

Примостка О. О. Методичні підходи до оцінки індикаторів якості життя населення України. Регіональна економіка. 2016. Вип. 2(80). С. 80-88.

Щерба Х. І. Розподіл доходів населення України та декомпозиція коефіцієнта Джині. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 767. С. 368-373.

Yitzhaki S., Schechtman E. The Gini methodology : a primer on a statistical methodology. New York : Springer, 2013. 548 p.

Дмитришин Л. І. Моделювання взаємозв’язку нерівномірності розподілу доходів населення з життєвим рівнем та рівнем бідності. Моделювання регіональної економіки. 2013. № 1. С. 59-70.

Костробій П., Кавалець І., Гнатів Л. Математичне моделювання індексу суспільної нерівності. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. 2013. Вип. 17. С. 81-91.

Jenkins S. P. Accounting for Inequality Trends: Decomposition Analyses for the UK, 1971–1986. Economica. 1995. № 62. Р. 139-191.

Ниворожкина Л. Способы декомпозиции коэффициента Джини по компонентам общего дохода. Вопросы статистики. 1998. № 5. С. 61-67.

Витрати і ресурси домогосподарств України у 2009-2019 році : статистичний збірник / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.04.2021).

Індекс Джині за оцінкою Світового банку. URL: http://data.un.org/Data.aspx?d=WDI&f=Indicator_Code%3ASI.POV.GINI (дата звернення: 25.05.2021).

World Happiness Report 2021. URL: https://worldhappiness.report/ed/2021 (дата звернення: 25.04.2021).

Бородчук Н., Черенько Л. Боротьба з COVID-19 в Україні: початкові оцінки впливу на бідність. URL: https://www.unicef.org/ukraine/media/5811/file/COVID%20impact%20on%20poverty%20ukr.pdf (дата звернення: 25.04.2021).

Shorrocks A. F. Inequality decomposition by factor components. Econometrica. 1982. № 50. P. 193-211.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024