АКЦЕНТ РОБОТ ДОРАДЧХ СЛУЖБ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ РНКУ ПРАЦІ

Юрій Олексійович Бакун, Михайло Михайлович Ксенофонтов

Анотація


Бакун Ю.О., Ксенофонтов М.М. АКЦЕНТ РОБОТ ДОРАДЧХ СЛУЖБ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ РНКУ ПРАЦІ

Мета. Визначення акцентів роботи дорадчих служб в умовах трансформації ринку праці.

Методика дослідження. Методична основа дослідження складається з методів порівняння, економічного аналізу та узагальнення. За допомогою методу порівняння було здійснено оцінку окремих механізмів та характеристик регулювання ринку праці та застосування дорадчого супроводу при цьому. Метод економічного аналізу застосовувався для визначення характеристик структурних змін на ринку праці України між видами економічної діяльності за досліджувані роки. На основі методу узагальнення було дано характеристику чотирьом найбільш характерним моделям регулювання ринку праці та дорадчого супроводу їхньої підтримки.

Результати дослідження. Визначено роль ринку праці у забезпеченні економічного розвитку держави, узагальнено яку можна сформулювати як сукупність економічних відносин при збалансуванні попиту та пропозиції на робочу силу, у результаті якої відбувається обмін робочої сили на заробітну плату. Встановлено основні тенденції структурних змін видів економічної діяльності на ринку праці в Україні впродовж 2012‒2020 рр., що засвідчили абсолютне та відносне скорочення як загальної чисельності зайнятого населення, так і за кожним видом економічної діяльності. Дано характеристику чотирьом найбільш характерним моделям регулювання ринку праці в країнах світу: німецькій (західноєвропейській), шведській (скандинавській), японській та американській (англосаксонській) та визначено акценти роботи дорадчих служб за виділеними моделями в умовах трансформування ринку праці.

Наукова новизна результатів дослідження. Представлено змістовну характеристику чотирьох виділених моделей регулювання ринку праці: німецької (західноєвропейської), шведської (скандинавської), японської та американської (англосаксонської) та властиві для них механізми дорадчого супроводу. Це, на відміну від існуючого, дає можливість їхнього диференційованого врахування у процесі підготовки більш обґрунтованих управлінських рішень з вирішення зазначеної проблеми.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути використані у процесі підготовки стратегічних та програмних документів щодо дорадчого супроводу з працевлаштування населення та регулювання ринку праці. Ефект від їхнього впровадження може бути оцінений за показниками виробленої продукції та отриманого доходу із розрахунку на певне територіальне утворення.

Ключові слова: ринок праці, моделі регулювання ринку праці, дорадчий супровід регулювання ринку праці, ринкове трансформування, суспільна ефективність.

 

Bakun Yu.O., Ksenofontov M.M. ACCENTS OF WORK OF ADVISORY SERVICES IN THE CONDITIONS OF LABOUR MARKET TRANSFORMATION

Purpose.  The aim of the article is determining the emphasis of the work of the advisory services in the transformation of the labour market.

Methodology of research. The methodical basis of the research consists of methods of comparison, economic analysis and generalization. Using the method of comparison, the assessment of individual mechanisms and characteristics of labour market regulation and the use of advisory support with that was carried out. The method of economic analysis was used to determine the characteristics of structural changes in the labour market of Ukraine between types of economic activity over the years. Based on the generalization method, the four most typical models of labour market regulation and their respective advisory support have been presented.

Findings. The role of the labour market in ensuring the economic development of the state is defined. The role can be generalized as a set of economic relations in balancing supply and demand for labour, which results is in the exchange of labour for wages.

The main trends in the structural change in the types of economic activities in the labour market in Ukraine during 2012-2020 were established. Wherein, among the main results, we can note the absolute and relative reduction of the total employed population and for each type of economic activity.

The four most typical models of labour market regulation in the world have been described: German (Western European), Swedish (Scandinavian), Japanese and American (Anglo-Saxon) and the emphasis of the advisory services on the selected models of labour market transformation have been determined.

Originality. The substantive characteristics of four selected models of labour market regulation and their inherent mechanisms of advisory support have been presented: German (Western European), Swedish (Scandinavian), Japanese and American (Anglo-Saxon). This, in contrast to the existing one, allows of their differentiated use in the process of preparing more grounded management decisions to solve this problem.

Practical value. The results of the study can be used in the process of preparation of strategic and program documents on advisory support for employment and labour market regulation. The effect of their implementation can be assessed by indicators of output and income based on a particular territorial entity.

Key words: labour market, models of labour market regulation, advisory support of labour market regulation, market transformation, social efficiency.

 


Ключові слова


Ключові слова: ринок праці, моделі регулювання ринку праці, дорадчий супровід регулювання ринку праці, ринкове трансформування, суспільна ефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Базылева М. Н. Особенности функционирования рынка труда в Японии. URL: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/5580/2/Bazyleva%20M.%20Osobennosti%20funkts.%20rynka%20truda%20v%20Yaponii.pdf (дата звернення: 14.04.2021).

Григор’єв С. М. Основні засади та принципи регуляторного впливу на механізми формування та функціонування системи сільськогосподарського дорадництва. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. 2011. Вип. 12(52). С. 48-51.

Зайняте населення за видами економічної діяльності у 2012‒2020 роках. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/rp/zn_ed/zn_ed_u/zn_ed_2013_u.htm (дата звернення: 14.04.2021).

Кропивко М. Ф., Ксенофонтов М. М., Хміль Н. В. Напрями удосконалення державного управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та дерегуляції господарської діяльності. Економіка АПК. 2015. № 3. С. 5-14.

Мелоян В. Г., Савина Ю. В. Зарубежный опыт формирования механизма регулирования рынка труда. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-formirovaniya-mehanizma-regulirovaniya-rynka-truda (дата звернення: 05.04.2021).

Николаева М. В. Альтернативные ресурсы рынка труда Японии. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/alternativnye-resursy-rynka-truda-yaponii (дата звернення: 14.04.2021).

Рассадина ?. ?. Особенности рынка труда США. Вестник Санкт-Петербургского университета. 2006. Сер. 8. Вып. 4. С. 101-121.

Сава А., Сидорук Б., Волошин Р. Удосконалення розвитку сільських територій за результатами економіко-математичного моделювання. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2020. Вип. 3-4. С. 86-100.

Сільськогосподарська дорадча діяльність : навч. посіб. для дистанційного навчання / Кальна-Дубінюк Т. П., Кудінова І. П., Рибак Л. Х., Корінець Р. Я. Київ : НУБіП, 2009. 320 с.

Сидорук Б. О., Довгань О. М. Особливості проведення оцінки використання природно-ресурсного потенціалу агросфери на регіональному рівні. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. 2016. Вип. 24. Ч. 3. С. 201-210.

Эволюция шведской модели. URL: https://mirec.mgimo.ru/2007-01/evolyuciya-shvedskoj-modeli (дата звернення: 24.04.2021).

Эклунд К. Эффективная экономика – шведская модель / пер. со швед. Москва : Экономика, 1991. 349 с.

Metcalf D. United Kingdom Labour Market Enforcement Strategy 2018/19. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/705503/labour-market-enforcement-strategy-2018-2019-full-report.pdf (дата звернення: 14.04.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024