ОЦІНКА ФАКТОРІВ МІКРО- ТА МАКРОМАРКЕТНГОВОГО СЕРЕДОВЩА ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМ НА РНКУ

Анна Василівна Переверзєва, Олена Василівна Губарь, Олег Юрійович Москаленко

Анотація


Переверзєва А.В., Губарь О.В., Москаленко О.Ю. ОЦІНКА ФАКТОРІВ МІКРО- ТА МАКРОМАРКЕТНГОВОГО СЕРЕДОВЩА ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМ НА РНКУ

Мета. Запропонувати метод оцінки факторів мікро- та макромаркетингового середовища, що дозволить визначити потенційно вигідні ринки країн світу.

Методика дослідження. Теоретичний аналіз понять, принципів здійснено на основі використання загальнонаукових методів. Основний інструментарій практичного дослідження базується на використанні матричних методів, які дозволяють систематизувати отримані результати та представити їх в табличній формі, що полегшує здійснення порівняльного аналізу. Певні математичні залежності, а саме формула середнього геометричного, використовуються для визначення зважених значень факторів мікро- та макромаркетингового середовища. При цьому використовується два підходи, один з яких дозволяє врахувати всі фактори одночасно, а інший передбачає компенсацію нижчих значень показників більш високими значеннями.

Результати дослідження. Виокремлено фактори макро- та мікромаркетингового середовища. Серед головних макрофакторів визначено політико-правові, економічні, демографічні, техніко-технологічні та культурні. На мікрорівні для діяльності фірми на міжнародному ринку ключову роль відіграють такі маркетингові фактори, як: конкуренти, споживачі, посередники та ін. Запропоновано інструментарій оцінки факторів мікро- та макромаркетингового середовища, що дозволяє визначити ринки, привабливі діяльності та розвитку.

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено метод оцінки, який дозволяє врахувати в аналізі не лише квантативні, але й квалітативні фактори. Елементом наукової новизни є застосування матричного методу до аналізу факторів мікро- та макроекономічного середовища, що дозволяє в кінцевому рахунку визначити ринок країни, який має найсприятливіше середовище для функціонування.

Практична значущість результатів дослідження. Практична значущість визначає універсальність запропонованого способу, який може бути використаний для будь-якої групи факторів, незалежно від критеріїв класифікації, а спосіб представлення отриманих результатів в зручній формі – у вигляді матриці ‒ значно оптимізує та полегшує порівняльний аналіз й дозволяє визначити країну та ринок для виходу, що мають найвигідніші умови для діяльності та розвитку.

Ключові слова: мікромаркетингове середовище, макромаркетингове середовище, фактори, конкуренція, споживачі, ринок, посередники.

 

Pereverzieva A.V., Hubar O.V., Moskalenko O.Yu. ASSESSMENT OF THE FACTORS OF MICRO- AND MACRO-MARKETING ENVIRONMENT OF THE FIRM ACTIVITY IN THE MARKET

Purpose. The aim of the article is to offer a method of estimating the factors of micro- and macro-marketing environment, which will allow identifying potentially profitable markets of the world.

Methodology of research. Theoretical analysis of concepts and principles is carried out on the basis of using general scientific methods. The main tools of practical research are based on the use of matrix methods that allow systematizing the results and presenting them in tabular form, which facilitates the implementation of comparative analysis. Certain mathematical dependences, namely the formula of the geometric mean, are used to determine the weighted values of the factors of micro- and macro-marketing environment. This uses two approaches, one of which allows you to take into account all the factors at once, and the other involves the compensation of lower values of higher values.

Findings. Factors of macro- and micro-marketing environment are singled out. Among the main macro-factors are identified political-legal, economic, demographic, technical-technological and cultural. At the micro level, the key role for the company’s activities in the international market is played by such marketing factors as: competitors, consumers, intermediaries and others. A toolkit for assessing the factors of the micro- and macro-marketing environment is proposed, which allows identifying markets, attractive activities and development.

Originality. An evaluation method was developed that allows taking into account not only quantitative but also qualitative factors in the analysis. An element of scientific novelty is the application of the matrix method to the analysis of factors of the micro- and macro-economic environment, which ultimately allows determining the country’s market, which has the most favourable environment for functioning.

Practical value. Practical significance determines the universality of the proposed method, which can be used for any group of factors, regardless of the classification criteria, and the method of presenting the results in a convenient form – in the form of a matrix – significantly optimizes and facilitates comparative analysis and allows to determine country and market for exit, which have the most favourable conditions for activity and development.

Key words: micro-marketing environment, macro-marketing environment, factors, competition, consumers, market, intermediaries.

 


Ключові слова


Ключові слова: мікромаркетингове середовище, макромаркетингове середовище, фактори, конкуренція, споживачі, ринок, посередники.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ansoff H. I. Strategies for Diversification. Harvard Business Review. 1957. № 35(5), рр. 113-124.

Aaker D. A. Strategic Marketing Management. 9th Edition. Wiley, 2005. 431 р.

Mescon M., Albert M., Khedouri F. Management. Addison-Wesley, 1988. 567 p.

Mintzberg H., Lampel J., Ahlstrand B. Strategy safari: a guided tour through the wilds of strategic management. New York : Free Press, 2005. 416 p.

Kotler Ph., Chernev A. Strategic Marketing Management. Cerebellum Press, 2012. 254 p.

Азарян О. М. Маркетинг: принципи і функції : навч. посібник для вищих навч. закладів. Харків : Студцентр, 2002. 320 с.

Белявцев М. ?., ?ваненко Л. М. Маркетинг : учеб. пособие. Донецк, 2003. 340 с.

Полторак В. А. Маркетингові дослідження : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 387 с.

Скибінський С. В. Маркетинг : підручник. Львів : ЛА «Піраміда», 2009. Ч. 2. 748 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024