РІВЕНЬ ТА ЯКІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Ірина Михайлівна Бойчик, Ольга Миколаївна Собко, Галина Іванівна Спяк

Анотація


Бойчик І.М., Собко О.М., Спяк Г.І. РІВЕНЬ ТА ЯКІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Мета. Узагальнення теоретичних положень щодо сутності, рівня та якості торговельного обслуговування споживачів, виявлення змістового співвідношення між ними та ролі в задоволенні ринкових запитів населення.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використовувались наступні методи дослідження: теоретичного аналізу, абстрактно-логічний – для розкриття сутності торговельного обслуговування, його рівня та якості; інтерпретації та порівняння – для визначення співвідношення та взаємовпливу понять «рівень» та «якість» торговельного обслуговування; графічний – для наочного представлення класифікації показників оцінювання якості торговельного обслуговування.

Результати дослідження. Встановлено, що торговельне обслуговування в сучасних умовах разом з якістю пропонованих споживачам товарів є елементом забезпечення конкурентних переваг торгових підприємств. Це пояснюється зростаючими вимогами споживачів не лише до споживчих характеристик товарів, а й пов’язаних з їх реалізацією торговельних послуг. Обґрунтовано, що поняття «рівень торговельного обслуговування» і «якість торговельного обслуговування» не є тотожними поняттями. Перше з них відображає сукупність елементів забезпечення споживачів різноманітними послугами задля створення комфортних умов покупки товарів і відображає ситуацію «присутній чи відсутній» конкретний елемент торговельного обслуговування. Друге – ступінь відповідності рівня торговельного обслуговування очікуванням і потребам споживачів, який може бути оцінений кількісно.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку обґрунтування сутності, змістового наповнення та співвідношення понять «рівень торговельного обслуговування» та «якість торговельного обслуговування», їх впливу на конкурентоспроможність торговельних підприємств.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовані результати дослідження можуть бути використані торговельними підприємствами для оцінки ефективності своєї діяльності в частині забезпечення більш високого рівня та якості торговельного обслуговування на підставі наведених елементів та показників.

Ключові слова: торгове підприємство, торговельне обслуговування, рівень торговельного обслуговування, якість торговельного обслуговування, конкуренція.

 

Boichyk I.M., Sobko O.M., Spyak H.I. THE LEVEL AND QUALITY OF TRADE SERVICES: THE ESSENCE AND RELATIONSHIP OF CONCEPTS

Purpose. The aim of the article is generalization of theoretical provisions on the nature, level and quality of trade services to consumers, identification of the content relationship between them and the role in meeting market demands of the population.

Methodology of research. The following research methods were used to achieve this goal: theoretical analysis, abstract and logical – to reveal the essence of trade services, its level and quality; interpretations and comparisons – to determine the relationship and interaction of the concepts of “level” and “quality” of trade services; graphical – to visualize the classification of indicators for assessing the quality of trade services.

Findings. It is established that trade service in modern conditions together with quality of the goods offered to consumers is an element of maintenance of competitive advantages of the trading enterprises. This is due to the growing demands of consumers not only to the consumer characteristics of goods, but also related to their sale of trade services. It is substantiated that the concepts of “level of trade service” and “quality of trade service” are not identical concepts. The first of them reflects a set of elements of providing consumers with a variety of services to create a comfortable environment for the purchase of goods and reflects the situation “present or absent” a specific element of trade services. The second is the degree of compliance of the level of trade service with the expectations and needs of consumers, which can be quantified.

Originality. The substantiation of the essence, content and correlation of the concepts “the level of trade service” and “quality of trade service”, their influence on the competitiveness of trade enterprises was further developed.

Practical value. Substantiated research results can be used by commercial enterprises to assess the effectiveness of their activities in terms of ensuring a higher level and quality of trade services on the basis of these elements and indicators.

Key words: trade enterprise, trade service, level of trade service, quality of trade service, competition.


Ключові слова


Ключові слова: торгове підприємство, торговельне обслуговування, рівень торговельного обслуговування, якість торговельного обслуговування, конкуренція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Балджи М. Д., Допіра І. А., Однолько В. О. Економіка та організація торгівлі : навч. посіб. Київ : Кондор-видавництво, 2017. 368 с.

Бойчик І. М. Ринкова інфраструктура: сутність та характеристика. Сталий розвиток економіки. 2013. № 3[20]. С. 34-41.

Голошубова Н. О. Організація торгівлі : підручник для студентів ВНЗ. 2-ге вид., переробл. та допов. Київ : КНТЕУ, 2012. 680 с.

Економіка торгівлі : навч. посіб. / Власова Н. О., Гросул В. А., Краснокутская Н. С. та ін. Харків : Світ книг, 2016. 473 с.

Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства : підручник для вузів / Під ред. проф. Н. М. Ушакової). Київ : «Хрещатик», 2012. 800 с.

Організація торгівлі : підручник / Апопій В. В., Міщук І. П., Ребицький В. М. та ін. 2-ге вид., перер. та доопр. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 616 с.

Панченко В. А. Теоретичні аспекти управління якістю торговельного обслуговування на засадах системного підходу. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2009. Вип. 15. С. 399-407. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/42031504.pdf (дата звернення: 15.04.2021).

Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/39919996 (дата звернення: 15.04.2021).

Світлична А. В., Дем’яненко Н. В., Кучеренко Ю. О. Шляхи підвищення якості торговельного обслуговування споживачів книгарні. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 35. С. 273-277. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream (дата звернення: 15.04.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024