ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕГУЛЮВАННЯ РНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВЗНАЧЕНОСТІ

Микола Анатолійович Горлачук

Анотація


Горлачук М.А. ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕГУЛЮВАННЯ РНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВЗНАЧЕНОСТІ

Мета. Теоретико-методологічне обґрунтування інструментарію регулювання ринків сільськогосподарської продукції в умовах економічної невизначеності та можливих моделей їх застосування на стратегічно важливих аграрних ринках.

Методика дослідження. Теоретико-методологічну базу дослідження становлять наукові положення, що знайшли відображення у працях українських і зарубіжних вчених. Для досягнення поставленої мети використано наступні методи: абстрактно-логічний - для узагальнення методів регулювання і діагностики сучасного стану наукових досліджень, присвячених регулюванню аграрних ринків; індукції та дедукції – для виявлення взаємозв’язків в процесі групування регулятивного інструментарію; гносеологічний та діалектичний методи – для виявлення найбільш поширених проблем ринкового регулювання в умовах невизначеності.

Результати дослідження. Узагальнено і систематизовано ключові проблеми регулювання ринків сільськогосподарської продукції в сучасний період. На основі цього проаналізовано інструментарій і методи ринкового регулювання. Досліджено чинники, котрі зумовлюють застосування різноманітних методів та інструментів регулювання ринків в умовах економічної невизначеності. Розглянуто перспективні напрямки розвитку організованого ринку сільськогосподарської продукції.

Наукова новизна результатів дослідження. Здійснено оцінку ринкового механізму регулювання аграрного виробництва стосовно специфіки ринків сільськогосподарської продукції, а також систематизовано основні методи застосування спеціальних інструментів ринкового регулювання, що дало змогу обґрунтувати модель розвитку ринку яловичини в Україні (шляхом формування біржі великої рогатої худоби та запровадження інтегрованої системи якості продукції на ринку).

Практична значущість результатів дослідження. Результати проведеного дослідження можуть стати теоретико-методологічною основою впровадження спеціалізованого товарного ринку сільськогосподарської продукції в Україні, а також предметом подальших наукових пошуків стосовно вирішення фундаментальних проблем регулювання аграрних ринків в умовах економічної невизначеності, що сприятиме усуненню чи зменшенню підприємницьких ризиків.

Ключові слова: аграрний ринок, організований ринок сільськогосподарської продукції, біржовий ринок, інструменти регулювання ринку, економічна невизначеність.

 

Horlachuk M.A. TOOLS FOR REGULATING MARKETS OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN CONDITIONS OF ECONOMIC UNCERTAINTY

Purpose. The aim of the article is theoretical and methodological substantiation of tools for regulating markets of agricultural products in conditions of economic uncertainty and possible models of their application in strategically important agricultural markets.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study is scientific positions that are reflected in the works of Ukrainian and foreign scientists. The following methods were used to achieve this goal: abstract and logical - to generalize the methods of regulation and diagnosis of the current state of research on the regulation of agricultural markets; inductions and deductions - to identify relationships in the process of grouping regulatory tools; epistemological and dialectical methods - to identify the most common problems of market regulation in conditions of uncertainty.

Findings. The key problems of regulation of agricultural markets in the modern period are generalized and systematized. Based on this, the tools and methods of market regulation are analysed. The factors that determine the application of various methods and tools of market regulation in conditions of economic uncertainty are studied. Perspective directions of development of the organized market of agricultural products are considered.

Originality. The market mechanism of regulation of agricultural production in relation to the specifics of agricultural markets is assessed, and the main methods of application of special market regulation tools are systematized, which allowed to substantiate the model of beef market development in Ukraine (by forming a cattle exchange and introducing an integrated quality system).

Practical value. The results of the study can be a theoretical and methodological basis for the introduction of a specialized commodity market for agricultural products in Ukraine, as well as the subject of further research to address fundamental problems of agricultural markets in conditions of economic uncertainty, which will eliminate or reduce business risks.

Key words: agricultural market, organized market of agricultural products, stock market, market regulation tools, economic uncertainty.

 


Ключові слова


Ключові слова: аграрний ринок, організований ринок сільськогосподарської продукції, біржовий ринок, інструменти регулювання ринку, економічна невизначеність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кейнс Дж. Конец laissez-faire / перев. Е. В. Виноградова. Москва : ГУ-ВШЭ, 2001. С. 260-279.

Найт Ф. X. Риск, неопределенность и прибыль. Москва : Дело, 2003. 360 с.

Мизес Л. Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории. Москва : Экономика, 2000. 878 с.

Гончаренко І. В., Богославська А. В., Федоришина Л. М. Організаційно-економічний потенціал інноваційного підприємництва у стратегічному розвитку регіональної економіки України. Інноваційна економіка. 2021. № 1-2. С. 5-11.

Грабчук О. М. Сутність та форми детерміністської невизначеності економічних процесів. Європейський вектор економічного розвитку. 2012. № 1(12). С. 30-37.

Кардаш В. А. Экономика оптимального погодного риска в АПК (теория и методы). Москва : Агропромиздат, 1989. 167 с.

Ольсевич Ю. Я. Фундаментальная неопределенность рынка и концепции современного кризиса. Москва : ?нститут экономики РАН, 2011. 51 с.

Про заходи щодо забезпечення формування і функціонування аграрного ринку : Указ Президента України від 6 червня 2000 р. № 767/2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767/2000#Text (дата звернення: 03.03.2021).

Про заходи щодо реформування аграрних відносин : Указ Президента України від 18 січня 1995 р. № 63/95. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/63/95#Text (дата звернення: 03.03.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024