ОСНОВНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Петро Романович Пуцентейло, Андрій Васильович Довбуш

Анотація


Пуцентейло П.Р., Довбуш А.В. ОСНОВНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Мета. Аналіз наукових підходів до трактування особливостей розвитку цифрових технологій сучасного обліку в умовах цифрової економіки.

Методика дослідження. Дослідження проводилося із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану розвитку цифрової економіки. В процесі дослідження використані загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: аналітичний метод застосовувався при огляді нормативних джерел; метод класифікації дав змогу диференціювати основні компоненти цифрової економіки та обліку, а метод опису ‒ надати їм детальну характеристику; монографічний метод використаний при вивченні літературних джерел з питань цифрової економіки та обліку, а системно-аналітичний – при обробці отриманої інформації.

Результати дослідження. Визначено, що цифрова економіка – це комунікаційне середовище економічної діяльності в мережі Інтернет, результат трансформаційних ефектів нових технологій загального призначення в сфері інформації та комунікації. Обгрунтовано, що значні технологічні та інформатизаційні зрушення, а також зростання потенціалу цифрового економічного інформаційного простору стимулюють модернізацію бухгалтерської науки, сприяють розвитку методології та організації облікового процесу, актуалізують проблему позиціювання облікової діяльності. Виявлено основні принципи функціонування цифрової облікової платформи, що дозволяють створювати новітні електронні системи із значною кількістю користувачів.

Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено, що блокчейн є перспективною технологією обліку, котра усуне традиційні методи ведення рахунків, документування, обробки, реєстрації, одночасно дасть змогу підприємствам реєструвати обидві сторони угоди в спільній книзі в режимі реального часу, а не зберігати узгоджені записи фінансових операцій окремо в приватній базі даних.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть підвищенню ефективності формування і розвитку бухгалтерського обліку в умовах цифрової економіки та стануть базою для подальших наукових розробок у цій галузі.

Ключові слова: цифрова економіка, інформаційні технології, облік, цифровий облік, блокчейн, цифрова платформа, цифрові технології.

 

Putsenteilo P.R., Dovbush A.V. THE MAIN VECTORS OF ACCOUNTING DEVELOPMENT IN A DIGITAL ECONOMY

Purpose. The aim of the article is the analysis of scientific approaches to the interpretation of the peculiarities of the development of digital technologies of modern accounting in the digital economy.

Methodology of research. The study was conducted using a dialectical approach to the study of the current state of the digital economy. In the course of the research general and special methods were used, in particular: the analytical method was used in the review of normative sources; the method of classification made it possible to differentiate the main components of the digital economy and accounting, and the method of description ‒ to give them a detailed description; monographic method is used in the study of literature sources on digital economics and accounting, system and analytical ‒ in the processing of information.

Findings. It is determined that the digital economy is a communication environment of economic activity on the Internet, the result of transformational effects of new general-purpose technologies in the field of information and communication. It is substantiated that significant technological and informatization shifts, as well as growth of potential of digital economic information space stimulate modernization of accounting science, promote development of methodology and organization of accounting process, actualize the problem of positioning of accounting activity. The basic principles of functioning of the digital accounting platform are revealed, which allow to create the newest electronic systems with a significant number of users.

Originality. It has been established that the block-chain is a promising accounting technology that eliminates traditional methods of accounting, documentation, processing, registration, inventory systems, while allowing companies to register both parties to the transaction in a joint book in real time, rather than keeping agreed records of financial transactions separately, private database.

Practical value. The obtained results of the study will help increase the efficiency of the formation and development of accounting in a digital economy and will be the basis for further research in this area.

Key words: digital economy, information technologies, accounting, digital accounting, block-chain, digital platform, digital technologies.


Ключові слова


Ключові слова: цифрова економіка, інформаційні технології, облік, цифровий облік, блокчейн, цифрова платформа, цифрові технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Цифрова економіка / Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6% D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 (дата звернення: 12.04.2021).

Australian Government. Department of Broadband, Communications and the Digital Economy / Digital Economy: Future Directions, 2009. URL: http://www.dbcde.gov.au/digital _economy/what_is_the_digital_economy (дата звернення: 12.04.2021).

Краус Н. М., Голобородько О. П., Краус К. М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6047 (дата звернення: 12.04.2021).

Пуцентейло П. Р., Гуменюк О. О. Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної економіки. Інноваційна економіка. 2018. № 5-6[75]. С. 131-143.

Хорунжак Н. М., Лукановська І. Р. Облік в умовах цифрової економіки: проблеми і перспективи. Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 45. С. 175-179.

Бруханський Р., Спільник І. Цифровий облік: поняття, витоки та актуальний дискурс. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2020. Випуск 3-4. С. 7-20.

Пілевич Д. С. Теоретико-прикладні засади використання blockchain-технології в бухгалтерському обліку. Проблеми економіки. 2020. № 1(43). С. 267-274.

Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою / Фіщук В., Матюшко В., Чернєв Є. та ін. Український інститут майбутнього. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyucifrovoyu-ekonomikoyu.html# (дата звернення: 12.04.2021).

Рогова Н. Трансформація політики, інструментів і технологій обліку та оподаткування в умовах цифрової економіки. Фінансовий простір. 2020. № 2(38). С. 103-116.

Муравський В. В. Комп’ютерно-комунікаційна форма обліку : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 486 с.

Семанюк В. З. Інформаційна теорія обліку в постіндустріальному суспільстві : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 392 с.

Документування в бухгалтерському обліку: процесний підхід : монографія / С. Ф. Легенчук, К. О. Вольська, О. В. Вакун. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2016. 228 с.

Куцик П. О. Аналітичний інструментарій інтегрованої звітності у системі діагностики підприємства. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2017. Випуск 3-4. С. 130-138.

Свон М. Блокчейн: схема новой экономики. Москва : Издательство “Олимп-Бизнес”, 2017. 240 с.

Дубініна М. В., Сирцева С. В., Буганов О. В., Тусова Н. О. Вlockchain-технологія як засіб трансформації бухгалтерського обліку. Modern Economics. 2018. № 12. С. 75-80.

Пантєлєєва Н. М. Інформаційна технологія Блокчейн у системі управління державними фінансами. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2018. Вип. 1(51). С. 363-369.

Gökten S., Özdoğan B. The Doors Are Opening for the New Pedigree: A Futuristic View for the Effects of Blockchain Technology on Accounting Applications. Digital Business Strategies in Blockchain Ecosystems Transformational Design and Future of Global Business. Springer International Publishing, 2020. Р. 425-438.

Криворучко Г. В. Технологія блокчейн та перспективи її застосування в процесі бюджетування, орієнтованого на результат. Вісник економічної науки України. 2018. № 2. С. 108-113.

Ярощук О., Белова І. Технологія блокчейн в бухгалтерському обліку та аудиті. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2020. Випуск 3-4. С. 28-44.

Лабынцев Н. Т., Чухрова О. В. Развитие бухгалтерского учета в условиях цифровой экономики. Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2020. № 2(70). С. 200-208.

Самусенко С. А. Система тройной бухгалтерии Юджи Идзири и перспективы ее применения. Международный бухгалтерский учет. 2013. № 28(274). С. 44-54.

Варламова Д. В., Алексеева Л. Д. Вопросы внедрения цифровых технологий в систему бухгалтерского учета. Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 5. С. 248-254.

Bonson E., Bednarova M. Blockchain and its implications for accounting and auditing. Meditari Accountancy Research. 2019. № 5. Р. 725-740.

Варданян С. А. Базисные векторы развития бухгалтерского учета и аудита на основе блокчейн-технологии в условиях цифровой экономики. Научное обозрение: теория и практика. 2017. № 11. С. 23-27.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024