СПРОЩЕНИЙ ОБЛІК НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Василь Іванович Бачинський, Валентина Миколаївна Помулєва

Анотація


Бачинський В.І., Помулєва В.М. СПРОЩЕНИЙ ОБЛІК НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Мета. Дослідження особливостей сучасного стану ведення спрощеного бухгалтерського обліку на малих підприємствах та розробка пропозицій щодо його удосконалення і визначення можливостей подальшого його спрощення.

Методика дослідження. Теоретичну основу дослідження склали законодавчі та нормативно-правові акти стосовно регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, а також наукові праці вітчизняних вчених з питань ведення спрощеного бухгалтерського обліку на малих підприємствах України.

При дослідженні використовувалися загальнонаукові та специфічні методи: логічного аналізу, системного підходу, синтезу, індукції і дедукції, узагальнення (при вивченні чинних норм і положень з питань регулювання обліку, особливостей обліку), абстрактно-логічний (при узагальненні теоретичних положень і формуванні висновків та пропозицій).

Результати дослідження. Проведено дослідження особливостей ведення спрощеного бухгалтерського обліку на малих підприємствах. З’ясовано, які особливі норми спрощених способів бухгалтерського обліку чинне законодавство містить для окремих категорій малих підприємств, визначено проблеми щодо їх практичного використання малими підприємствами. Акцентовано увагу на недостатності спрощених способів ведення бухгалтерського обліку та необхідності приведення нормативних актів щодо спрощеного обліку у відповідність до сучасних реалій. Сформовано пропозиції щодо удосконалення обліку та обґрунтовано необхідність єдиного стандарту, що регламентує актуальні питання ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах і відповідає сучасним реаліям.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано нагальну потребу в розширенні способів спрощеного обліку та запровадженні єдиного спеціального нормативно-правового акту щодо ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження і розроблені пропозиції можуть бути використані для подальших наукових досліджень, а також при розробці нормативних документів.

Ключові слова: бухгалтерський облік, малі підприємства, спрощені форми бухгалтерського обліку, подвійний запис, облікові регістри, спрощений план рахунків, фінансова звітність.

 

Bachynskyi V.I., Pomulіeva V.M. SIMPLIFIED ACCOUNTING IN SMALL BUSINESSES: THE REALITIES OF TODAY

Purpose. The aim of the article is research of the peculiarities of the current state of simplified accounting in small enterprises and development of proposals for its improvement and identifies opportunities for further simplification.

Methodology of research. The theoretical basis of the study were laws and normative and legal acts on regulation, organization, accounting and financial reporting in Ukraine, as well as scientific papers of domestic scientists on simplified accounting in small enterprises of Ukraine. The study used general scientific and specific methods: logical analysis, system approach, synthesis, induction and deduction, generalization (in the study of current norms and regulations on accounting regulation, accounting features), abstract and logical (in generalizing theoretical provisions and forming conclusions and proposals).

Findings. A study of the peculiarities of simplified accounting in small enterprises is carried out. It is found out what special norms of simplified methods of accounting the current legislation contains for certain categories of small enterprises, the problems concerning their practical use by small enterprises are defined. Emphasis is placed on the insufficiency of simplified methods of accounting and the need to bring regulations on simplified accounting in line with modern realities. Proposals for improving accounting have been formed and the need for a single standard that regulates current issues of accounting in small enterprises and meets modern realities was substantiated.

Originality. The urgent need to expand the methods of simplified accounting and the introduction of a single special legal act on accounting in small enterprises is substantiated.

Practical value. The obtained research results and developed proposals can be used for further research, as well as in the development of regulatory documents.

Key words: accounting, small enterprises, simplified forms of accounting, double entry, accounting registers, simplified chart of accounts, financial statements.


Ключові слова


Ключові слова: бухгалтерський облік, малі підприємства, спрощені форми бухгалтерського обліку, подвійний запис, облікові регістри, спрощений план рахунків, фінансова звітність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Показники діяльності суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва у 2010-2019 роках. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 12.03.2021).

Подолянчук О. А. Організація обліку суб’єктами малого підприємництва. Ефективна економіка. 2017. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5536 (дата звернення: 14.03.2021).

Макарова О. В. Організація бухгалтерського обліку у суб’єктів малого підприємництва. Облік і фінанси. 2012. № 4. С. 8-12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2012_4_3 (дата звернення: 14.03.2021).

Бетлій О., Бураковський І., Кравчук К. Спрощена система оподаткування в Україні: оцінка в контексті сучасних реалій. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Books/SSO_IER.pdf (дата звернення: 18.03.2021).

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : Закон України від 22.03.2012 р. № 4618-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text (дата звернення: 18.03.2021).

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 20.03.2021).

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 02.03.2021).

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку : затверд. наказом МФУ від 29.12.2000 р. № 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201-00#Text (дата звернення: 12.03.2021).

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами : затверд. наказом МФУ від 25.06.2003 р. № 422. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0422201-03#Text (дата звернення: 12.03.2021).

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами : затверд. наказом МФУ від 15.06.2011 р. № 720. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0720201-11#Text (дата звернення: 12.03.2021).

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : затверд. наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text (дата звернення: 14.03.2021).

Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку : Наказ МФУ від 19.04.2001 р. № 186. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0389-01#Text (дата звернення: 14.03.2021).

Фінансові витрати : Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415 (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06#Text (дата звернення: 18.03.2021).

Спрощена фінансова звітність : Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00#Text (дата звернення: 18.03.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024