ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО КІБЕРПРОСТОРУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ірина Олександрівна Ревак, Роман Тарасович Грень

Анотація


Ревак І.О., Грень Р.Т. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО КІБЕРПРОСТОРУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Мета. Розкриття особливостей формування безпечного кіберпростору в умовах розвитку цифрової економіки, обґрунтування напрямів діяльності правоохоронних органів щодо запобігання кіберзлочинності.

Методика дослідження. Теоретичним підґрунтям дослідження стали фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених, нормативні та законодавчі акти України з питань кібербезпеки та розвитку цифрової економіки. Для досягнення поставленої мети використовувалися такі загальнонаукові та спеціальні методи: абстрактно-логічний (для обґрунтування ключових характеристик інформаційного простору в умовах зростання цифровізації економіки), системний (для розгляду взаємозв’язків між різними структурними підрозділами та суб’єктами бізнесу щодо розробки заходів з протидії транснаціональній злочинності), індуктивної логіки (при дослідженні напрямів діяльності правоохоронних органів щодо недопущення реальних та потенційних кіберзлочинів), дедуктивний (для визначення ефективних засобів контролю безпеки при управлінні кіберзагрозами), системно-структурного аналізу (для виявлення та аналізу закономірностей, тенденцій та особливостей розвитку цифрової економіки).

Результати дослідження. Досліджено особливості безпечного віртуального середовища в умовах розвитку цифрової економіки, враховуючи специфіку формування інформаційного суспільства та цифровізації економічних відносин, розвиток економічних процесів, зокрема їх входження до міжнародного цифрового ринку. Окреслено проблемні питання забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки. Акцентовано увагу на необхідності розробки та впровадження технологій захисту та протидії кібератакам, управління кіберризиками, оцінювання ефективності засобів контролю безпечного кіберпростору. Проаналізовано ефективні засоби протидії скоєнню злочинів у сфері цифрової економіки, обґрунтовано перспективні напрями забезпечення правопорядку у кіберпросторі.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано теоретико-методичні положення та прикладні рекомендації щодо формування безпечного кіберпростору в умовах розвитку цифрової економіки, створення інституційного підґрунтя для інтеграції державних та бізнес-структур на основі інформаційних технологій.

Практична значущість результатів дослідження. Розроблені науково-прикладні рекомендації щодо протидії кіберзлочинам на макро- на мікрорівнях можуть бути використані у роботі правоохоронних органів.

Ключові слова: цифрова економіка, цифрові технології, кібербезпека, кіберпростір, кіберзлочинність, кіберзагрози, інформаційно-комунікаційні технології.

 

Revak I.O., Gren R.T. PECULIARITIES OF THE FORMATION OF SECURE CYBERSPACE IN THE DIGITAL ECONOMY

Purpose. The aim of the article is to reveal the peculiarities of the formation of secure cyberspace in the digital economy, to substantiate the activities of law enforcement agencies to prevent cybercrime.

Methodology of research. The theoretical basis of the study were the fundamental provisions of modern economic theory, scientific works of scientists, regulations and legislation of Ukraine on cyber security and the development of the digital economy. To achieve this goal, the following general and special methods were used: abstract and logical (to substantiate the key characteristics of the information space in the context of growing digital economy), system (to consider the relationship between different departments and businesses to develop measures to combat transnational crime), inductive logic (in the study of law enforcement activities to prevent real and potential cybercrime), deductive (to determine effective means of security control in the management of cyber threats), system and structural analysis (to identify and analyse patterns, trends and features of the digital economy).

Findings. The peculiarities of a secure virtual environment in the conditions of digital economy development are studied, taking into account the specifics of information society formation and digitalization of economic relations, development of economic processes, in particular their entry into the international digital market. Problematic issues of information and cyber security are outlined. Emphasis is placed on the development and implementation of technologies to protect and counter cyber-attacks, cyber risk management and evaluation of the effectiveness of safe cyberspace control. Effective means of counteracting the commission of crimes in the digital economy are analysed, perspective directions of ensuring law and order in cyberspace are substantiated.

Originality. The scientific novelty lies in the substantiation of theoretical and methodological provisions and applied recommendations for the formation of secure cyberspace in the digital economy, the formation of the institutional basis for the integration of government and business structures based on information technology.

Practical value. The practical significance of the obtained results lies in the development of scientific and applied recommendations for combating cybercrime in the work of law enforcement agencies.

Key words: digital economy, digital technologies, digitalization, cyber security, cybercrime, cyber threats, cyberspace, information and communication technologies.


Ключові слова


Ключові слова: цифрова економіка, цифрові технології, кібербезпека, кіберпростір, кіберзлочинність, кіберзагрози, інформаційно-комунікаційні технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурячок В. Л., Толубко В. Б., Хорошко В. О., Толюпа С. В. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект : підручник. Київ : ДУТ, 2015. 288 с.

Гірченко Т. Д., Чмерук Г. Г., Семенюк І. М. Шляхи модернізації цифрової економіки. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 41. С. 25-30.

ДСТУ ISO/IEC 27032:2016 (ISO/IEC 27032:2012, IDТ) «Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови щодо кібербезпеки». 27.12.2016. № 448. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=69128 (дата звернення: 06.03.2021).

Дубов Д. В., Ожеван М. А. Кібербезпека: світові тенденції та виклики для України. Київ : НІСД, 2011. 30 с.

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 06.03.2021).

Ляшенко В. І., Вишневський О. С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку : монографія. Київ, 2018. 252 с.

Носатов І. К. Шляхи розвитку інформаційних технологій в контексті стратегічної розбудови національної економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Випуск 22. Частина 2. С. 160-164.

Пантєлєєва Н. М. Кіберзагрози в умовах цифрової економіки. Фінансовий простір. 2019. № 1. С. 130-139.

Плікус І. Й. Цифрова економіка: ключові тренди в світі та перспективи для України. Молодий вчений. 2019. № 12. С. 470-476.

Стратегія кібербезпеки України : Указ Президента України від 15 березня 2016 року № 96/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016#Text (дата звернення: 06.03.2021).

Cyber Security Strategy for Germany 2016. URL: https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map/national-cyber-security-strategies-interactive-map/strategies/cyber-security-strategy-for-germany/@@download_version/5f3c65fe954c4d33ad6a9242cd5bb448/file_en (дата звернення: 06.03.2021).

Cyber Security Strategy of the United Kingdom: safety, security and resilience in cyber space. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ file/228841/7642.pdf (дата звернення: 06.03.2021).

ISO/IEC 27032:2012 Information technology – Security techniques – Guidelines for cybersecurity. URL: www.iso.org/standard/44375.html (дата звернення: 06.03.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.23

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024