ФІНАНСОВЕ ШАХРАЙСТВО ТА БЕЗПЕКА

Любов Вікторівна Гончар, Анжела Валеріївна Малахова, Ольга Сергіївна Невкипіла

Анотація


Гончар Л.В., Малахова А.В., Невкипіла О.С. ФІНАНСОВЕ ШАХРАЙСТВО ТА БЕЗПЕКА

Мета. Характеристика особливостей фінансового шахрайства на підприємствах та в житті людей, виокремлення критеріїв ідентифікації й обґрунтування практичних рекомендацій щодо напрямків його мінімізації в сучасних умовах.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження стали наукові методи пізнання, що базуються на системному підході до розв’язання поставлених завдань. Для досягнення поставленої мети і отримання результатів дослідження використано низку загальних та спеціальних наукових методів дослідження: діалектичний; монографічний (при опрацюванні наукових публікацій); системного аналізу (при дослідженні видів фінансового шахрайства та безпеки населення країни); метод аналогій та порівнянь (при дослідженні міжнародної практики з запобігання фінансового шахрайства); комплексний аналіз (при формуванні висновків та пропозицій щодо вирішення поставлених завдань) та інші.

Результати дослідження. Розкрито проблеми фінансового шахрайства в сучасних умовах нестабільності економіки України. На основі аналізу теоретичних та методологічних підходів розкрито сутність категорії «шахрайство». Наведено особливості прояву різних видів фінансового шахрайства на підприємствах, як-от: розтрата чи розкрадання з боку найманого працівника; шахрайство з боку керівників чи менеджерів; афери із інвестиціями; шахрайство з боку постачальників; шахрайство з боку замовника чи клієнта. Виявлено основні методи протидії фінансового шахрайства на підприємствах, зокрема: неочікувана перевірка підприємства; легендована перевірка; внутрішнє розслідування фактів шахрайства; одержання інформації із відкритих джерел. Проведено дослідження основних сучасних видів фінансового шахрайства по відношенню до фізичних осіб, зокрема: соціальна інженерія; скрімінг; фішинг; викрадення фінансового номеру телефону; фінансові піраміди. Наведено статистичні показники негативних наслідків діяльності фінансових шахраїв в Україні. Визначено напрями уникнення негативних наслідків протизаконних дій, як-от: нерозповсюдження своїх персональних даних; нерозголошення інформації щодо банківської карти, паролів від приватних кабінетів на сайті банку; невідкриття листів на пошті з підозрілих адрес; уважний огляд банкомату перед його використанням; прикриття клавіатури при введенні пін-коду банківської картки; невстановлення підозрілих програм; неприйняття пропозицій із заробітком надприбутків тощо.

Наукова новизна результатів дослідження. Вперше здійснено комплексний аналіз прояву різних видів фінансового шахрайства та обґрунтовано практичні рекомендацій щодо напрямків їх мінімізації, враховуючи передовий зарубіжний досвід.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані за результатами дослідження рекомендації стосовно протидії фінансовому шахрайству допоможуть підвищити рівень фінансової безпеки населення України.

Ключові слова: фінансове шахрайство, фінансова безпека, соціальна інженерія, скрімінг, фішинг, фінансові піраміди.

 

Honchar L.V., Malakhova A.V., Nevkypila O.S. FINANCIAL FRAUD AND SECURITY

Purpose. The aim of the study is to characterize the features of financial fraud in enterprises and in people’s lives, to identify identification criteria and substantiate practical recommendations for ways to minimize it in modern conditions.

Methodology of research. The methodological basis of the study was scientific methods of cognition, based on a systematic approach to solving problems. A number of general and special scientific research methods were used to achieve this goal and obtain research results: dialectical; monographic (when processing scientific publications); system analysis (in the study of types of financial fraud and security of the population); method of analogies and comparisons (in the study of international practice for the prevention of financial fraud); comprehensive analysis (in the formation of conclusions and proposals for solving the tasks) and others.

Findings. The article reveals the problems of financial fraud in the current conditions of instability of Ukraine’s economy. Based on the analysis of theoretical and methodological approaches, the essence of the category "fraud" is revealed. Peculiarities of manifestation of different types of financial fraud at enterprises are given, such as: embezzlement or theft by an employee; fraud by managers or managers; investment scams; fraud on the part of suppliers; fraud on the part of the customer or client. The main methods of counteracting financial fraud at enterprises are revealed, in particular: unexpected inspection of the enterprise; legendary check; internal investigation of fraud; obtaining information from open sources. A study of the main modern types of financial fraud against individuals, in particular: social engineering; streaming; phishing; theft of a financial phone number; financial pyramids. The statistical indicators of the negative consequences of the activities of financial fraudsters in Ukraine are given. The directions of avoiding the negative consequences of illegal actions are determined, such as: non-dissemination of one’s personal data; non-disclosure of bank card information, passwords from private accounts on the bank’s website; not opening letters in the mail from suspicious addresses; careful inspection of the ATM before its use; cover the keyboard when entering the PIN code of the bank card; do not install suspicious programs; not to believe offers with earnings of super profits, etc.

Originality. For the first time, a comprehensive analysis of the manifestation of various types of financial fraud was carried out and practical recommendations were substantiated on the directions of their minimization, taking into account the best foreign experience.

Practical value. Proposed recommendations for combating financial fraud based on the results of the study will help to increase the level of financial security of the population of Ukraine.

Key words: financial fraud, financial security, social engineering, streaming, phishing, financial pyramids.


Ключові слова


Ключові слова: фінансове шахрайство, фінансова безпека, соціальна інженерія, скрімінг, фішинг, фінансові піраміди.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кізима Т., Хамига Ю. Фінансове шахрайство: теоретична концептуалізація та економічне підґрунтя. Світ фінансів. 2019. Вип. 2. С. 109-123.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 26.03.2021).

International Standard on Auditing 240: The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraudinan Audit of Financial Statements. URL: http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a012-2010-iaasb-handbook-isa-240.pdf (дата звернення: 26.03.2021).

Кравченко О. В. Психологічні особливості шахрайства : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.06 / Нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2005. 21 с.

Хамига Ю. Я. Фінансове шахрайство: критерії ідентифікації та напрями мінімізації : дис. ... д-ра філос. : 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Тернопіль : ЗУНУ, 2020. 284 с.

Чернишов Г. М. Фінансове шахрайство як злочинна діяльність: методологічні проблеми дослідження. Актуальні проблеми держави і права. 2013. Вип. 70. С. 369-376. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2013_70_58 (дата звернення:03.04.2021).

Сухонос В. В. Шахрайство з фінансовими ресурсами у банківській сфері України та його кримінологічна характеристика. Вісник прокуратури. 2012. № 1. С. 92-96.

Як економічні злочини впливають на українські компанії. URL: http://finpost.com.ua (дата звернення: 30.03.2021).

Шахрайство на підприємстві: причини та наслідки, виявлення та протидія. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA012486#:~:text (дата звернення: 27.03.2021).

Найпоширеніші методи шахрайства в Україні у 2019-2020 та як від них захиститися. URL: https://www.ipay.ua (дата звернення: 30.03.2021).

Кіберполіцейські припинили діяльність шахрайської фінансової піраміди. URL: https://cyberpolice.gov.ua (дата звернення: 31.03.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.24

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024