ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ростислав Романович Баглей

Анотація


Баглей Р.Р. ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Мета. Розгляд теоретичних та організаційних аспектів формування ефективної системи економічної безпеки корпоративних структур.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано діалектичний метод пізнання дії економічних законів, системний підхід до вивчення економічних явищ, а також монографічний, абстрактно-логічний та метод абстрагування. Методологічною основою дослідження слугували теоретичні розробки вчених в процесі аналізу сутності й економічного змісту категорії «економічна безпека», монографічний метод використаний при вивченні літературних джерел з питань економічної безпеки, а системно-аналітичний – при обробці отриманої інформації.

Результати дослідження. Визначено зміст поняття «економічна безпека підприємства» та «економічна безпека корпорації». Виділено пріоритетні напрямки в забезпеченні безпеки і принципи, на яких базується система забезпечення економічної безпеки корпорації. Запропоновано механізм формування економічної безпеки корпорації, котрий заснований на різноманітних підходах та індикаторах для запобігання і нівелювання їх небезпечних проявів.

Наукова новизна результатів дослідження. Узагальнено підходи до трактування наукових дефініцій «корпорація», «економічна безпека підприємства», що дало змогу визначити поняття «економічна безпека корпорації», сформувати методичне підґрунтя для забезпечення корпоративної безпеки компаній; окреслити пріоритети, мету та ключові завдання забезпечення економічної безпеки корпорацій з одночасним визначенням зовнішніх та внутрішніх загроз для безпеки корпоративних структур.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть підвищенню ефективності формування і розвитку економічної безпеки корпорацій та слугуватимуть базою для подальших наукових розробок у цій галузі.

Ключові слова: корпорація, економічна безпека, принципи, система забезпечення економічної безпеки.

 

Bahlei R.R. FORMATION AND ENSURING ECONOMIC SECURITY OF CORPORATE STRUCTURES IN AN UNSTABLE ENVIRONMENT

Purpose. The aim of the article is the consideration of theoretical and organizational aspects of forming an effective system of economic security of corporate structures.

Methodology of research. A dialectical method of cognition of economic laws, a systematic approach to the study of economic phenomena, as well as a monographic, abstraction, abstract and logical methods were used to achieve this goal. The methodological basis of the study was theoretical developments of scientists in the analysis of the essence and economic content of the category “economic security”. The monographic method was used in the study of literature on economic security, system and analytical – in processing the information.

Findings. The meaning of the concept “economic security of the enterprise” and “economic security of the corporation” is defined. The priority directions in ensuring security and the principles on which the system of ensuring economic security of the corporation is based are highlighted. The mechanism of formation of economic security of the corporation which is based on various approaches and indicators for prevention and levelling of their dangerous displays is offered.

Originality. Approaches to the interpretation of scientific definitions of “corporation”, “economic security of the enterprise” are generalized, which allowed to define the concept of “economic security of the corporation”, to form a methodological basis for corporate security of companies; outline the priorities, goals and key objectives of ensuring the economic security of corporations while identifying external and internal threats to the security of corporate structures.

Practical value. The obtained results of the study will help increase the efficiency of formation and development of economic security of corporations and will serve as a basis for further research in this area.

Key words: corporation, economic security, principles, system of providing economic security.

 


Ключові слова


Ключові слова: корпорація, економічна безпека, принципи, система забезпечення економічної безпеки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Карпенко В. Процеси корпоратизації у сучасних умовах та її генезис. Економічний дискурс. 2017. Випуск 2. С. 19-28.

Скібіцький О. М., Матвєєв В. В., Скібіцька Л. І. Організація бізнесу: менеджмент підприємницької діяльності. Київ : Кондор, 2011. 912 с.

Азрилиян А. Н. Большой экономический словарь. Москва : Институт новой экономики, 2002. 1280 с.

Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 10.04.2021).

Грунин О. А., Грунин С. О. Экономическая безопасность организации. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 160 с.

Дерій Ж. В., Базилевич В. М. Напрями підвищення економічної безпеки підприємств АПК. Сучасні технології управління на підприємстві : колективна монографія / під заг. ред. К. Ф. Ковальчука. Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2013. С. 96-109.

Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізм зміцнення : монографія. Львів : Вид-во «Арал», 2008. 386 с.

Кравчук П. Я. Сутність та передумови виникнення поняття корпоративної безпеки підприємства. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. 2005. № 1. С. 165-170.

Рудковський О. В. Корпоративна культура – метод забезпечення економічної безпеки. Вісник Хмельницького національного університету. 2015. № 3. Т. 3. С. 233-239.

Шира Т. Б. Корпорація та корпоративна безпека. Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 11(210). С. 58-64.

Пуцентейло П., Гуменюк О. Основні аспекти формування ефективної системи економічної безпеки підприємства. Економічний дискурс. 2017. Випуск 2. С. 37-47.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.25

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024