НАЦІОНАЛЬНІ ІНДКАТОР ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВТКУ ТА ЇХ РОЛЬ У ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ООН ДО 2030 РОКУ

Марина Едуардівна Мар’янович

Анотація


Мар’янович М.Е. НАЦІОНАЛЬНІ ІНДКАТОР ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВТКУ ТА ЇХ РОЛЬ У ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ООН ДО 2030 РОКУ

Мета. Метою статті є дослідження проблем у формуванні єдиної системи індикаторів виконання завдань Цілей сталого розвитку в світі та Україні, обґрунтування необхідності адаптації підходів, що застосовуються на міжнародному рівні, до вирішення національних завдань досягнення Цілей сталого розвитку, визначення шляхів щодо проведення моніторингу у цій сфері.

Методика дослідження. Теоретичну основу дослідження склали праці науковців, документи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, звіти Організації Об’єднаних Націй. Метод порівняння та аналогії був використаний під час огляду інформації щодо виявлення механізмів контролю, координації та моніторингу процесу досягнення Цілей сталого розвитку у країнах світу; при визначенні відповідності затверджених національних завдань та індикаторів до глобальних Цілей сталого розвитку. Метод узагальнення знайшов своє відображення в частині визначення першочергових завдань, вирішення яких є необхідним для підвищення ефективності роботи з досягнення Цілей сталого розвитку.

Результати дослідження. Обґрунтовано необхідність розв’язання проблем, що існують у сфері досягнення ЦСР в Україні, зокрема: недосконалість системи моніторингу та контролю за досягненням ЦСР; недостатня інформаційна забезпеченість щодо встановлених національних завдань на місцевому рівні; не визначена правова природа такого важливого документа, як Національна доповідь «Цілі сталого розвитку – Україна». Запропоновано пріоритетні напрямки подальшої роботи щодо досягнення Цілей сталого розвитку. Визначено першочергові завдання щодо удосконалення системи моніторингу та контролю за виконанням національних завдань. Обґрунтовано необхідність розширення інформаційної бази та запровадження регулярного збору даних.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано першочергові кроки в роботі над досягненням Цілей сталого розвитку в Україні в частині удосконалення інформаційного забезпечення та інституційного середовища у цій сфері, що сприятиме підвищенню ефективності реалізації національних завдань у досягненні Цілей сталого розвитку.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані при визначенні подальших напрямів роботи над досягненням Цілей сталого розвитку як на національному, так і на місцевому рівнях, що сприятиме ефективнішому виконанню завдань в рамках реалізації глобальної стратегії ООН.

Ключові слова: цілі сталого розвитку (ЦСР); показники оцінки ЦСР; національні індикатори; Глобальне середовище індикаторів; моніторинг; стратегія сталого розвитку.

 

Марьянович М.Э. НАЦОНАЛЬНЫЕ НДКАТОРЫ ДОСТЖЕНЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧВОГО РАЗВТЯ Х РОЛЬ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ ООН ДО 2030 ГОДА

Цель. Целью статьи является исследование проблем в формировании единой системы индикаторов выполнения задач Целей устойчивого развития в мире и Украине, обоснование необходимости адаптации подходов, применяемых на международном уровне, к решению национальных задач достижения Целей устойчивого развития, определение направлений по проведению мониторинга в этой сфере.

Методика исследования. Теоретическую основу исследования составили труды ученых, документы Министерства экономического развития и торговли Украины, отчеты организации Объединенных Наций. Метод сравнения и аналогии был использован при обзоре информации относительно выявления механизмов контроля, координации и мониторинга процесса достижения Целей устойчивого развития в странах мира; при определении соответствия утвержденных национальных задач и индикаторов с глобальными Целями устойчивого развития. Метод обобщения нашел свое отражение в части определения первоочередных задач, решение которых необходимо для повышения эффективности работы над достижением Целей устойчивого развития.

Результаты исследования. Обоснована необходимость решения проблем, существующих в сфере достижения ЦУР в Украине, в частности: несовершенство системы мониторинга и контроля за достижением показателей ЦУР; недостаточная информационная обеспеченность относительно установленных национальных задач на местном уровне; не определена правовая природа такого важного документа, как Национальный доклад «Цели устойчивого развития ‒ Украина». Предложены приоритетные направления дальнейшей работы по достижению Целей устойчивого развития. Определены первоочередные задачи по усовершенствованию системы мониторинга и контроля над выполнением Национальных задач. Обоснована необходимость расширения информационной базы и внедрение регулярного сбора данных.

Научная новизна результатов исследования. Предложены первоочередные шаги в работе над достижением Целей устойчивого развития в Украине в части усовершенствования информационного обеспечения и институциональной среды в этой сфере, выполнение которых будет способствовать повышению эффективности реализации национальных задач в достижении Целей устойчивого развития.

Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть использованы при определении дальнейших направлений в работе над достижением Целей устойчивого развития как на национальном, так и на местном уровнях, что будет способствовать более эффективному выполнению задач в рамках глобальной стратегии ООН.

Ключевые слова: цели устойчивого развития (ЦУР); показатели оценки ЦУР; национальные индикаторы; Глобальная среда индикаторов; мониторинг; стратегия устойчивого развития.

 

Marianovych M.E. NATIONAL INDICATORS OF ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND THEIR ROLES IN THE UNITED NATIONS AGENDA BY 2030

Purpose. The purpose of the article is investigation of the problems in the formation of a unified system of indicators of the fulfillment of the Sustainable Development Goals in the world and Ukraine, justification of the need to adapt the approaches applied at the international level to the solution of the national objectives of achieving the Sustainable Development Goals, determination of the directions for monitoring in this area.

Methodology of research. Scientists researches, documents of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, and reports of the United Nations were the theoretical basis this research. The comparison and analogy methods were used for analysis of information about control, coordination and monitor mechanisms in the process of achieving the Sustainable Development Goals in foreign countries; as well as under determining the relevance of the approved national targets and indicators to the Global Sustainable Development Goals indicators. Definition of the priority tasks, that should be resolved to work more effectively in achieving the Sustainable Development Goals, was done based on the method of generalization.

Findings. The article substantiates the need to solve the problems that exist in the field of the SDGs achievement in Ukraine, in particular: imperfection of a monitoring and control system for achievement of SDGs indicators, insufficient information on established national tasks at the local level; no legal nature defined for such an important document as the National Sustainable Development Goals - Ukraine report. Priority directions for further work on achieving the Sustainable Development Goals have been formed. The priority tasks for improving a system of monitoring and control over the fulfillment of national tasks have been identified. The necessity of expanding the information base and the importance of regular data collection are substantiated.

Originality. The priority steps in the work on the achievement of the Sustainable Development Goals in Ukraine in terms of improving information support and the institutional environment in this field are offered. It will help to increase the effectiveness of the implementation of national goals in achieving the UN Sustainable Development Goals

Practical value. The obtained research results can be used to identify further ways of working towards achieving the Sustainable Development Goals, both nationally and locally, which will contribute to a more effective implementation of the UN global strategy objectives.

Key words: Sustainable Development Goals (SDG); SDG indicators; national indicators; global indicator framework; monitoring; sustainable development strategy.


Ключові слова


Ключові слова: цілі сталого розвитку (ЦСР); показники оцінки ЦСР; національні індикатори; Глобальне середовище індикаторів; моніторинг; стратегія сталого розвитку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Національна доповідь 2017 «Цілі сталого розвитку: Україна». URL: https://menr.gov.ua/files/docs/Національна%20доповідь%20ЦСР%20України_липень%202017%20ukr.pdf (дата звернення: 08.08.2019).

Бурик З.М. Інституційне забезпечення державного регулювання Сталого розвитку: аналіз та перспективи. Альманах науки. 2018. № 9(18). С. 7-14.

Свистун Л.А., Рожко А.А., Стратегічні засади забезпечення Сталого розвитку економіки України. Молодий вчений. 2016. № 12(39). С. 861-869.

Запатріна І.В. Керівництво «Посилення ролі бізнесу в досягненні ЦСР в Україні». 2018. 72 с. URL: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/enterpreneurship-support/sdg-business-role-enhancement.html (дата звернення: 08.08.2019).

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R (дата звернення: 08.08.2019).

Работа Статистической комиссии, связанная с деятельностью по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/71/313 (дата звернення: 08.08.2019).

Специальное издание: ход достижения целей в области устойчивого развития. Доклад Генерального секретаря. URL: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report-2019--RU.pdf (дата звернення: 08.08.2019).

Доклад о Целях в области устойчивого развития, 2018 год. URL: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-RU.pdf (дата звернення: 08.08.2019).

Cape Town Global Action Plan for Sustainable Development Data. URL: https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape-Town-Global-Action-Plan/ (дата звернення: 08.08.2019).

Inter-agency and Expert Group on SDG Indicators. URL: https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/ (дата звернення: 08.08.2019).

Национальный координатор по достижению ЦУР. URL: http://sdgs.by/architecture/nacional_coordinator_p_dostijeniu_CUR/ (дата звернення: 08.08.2019).

Global Innovation Index. URL: https://www.globalinnovationindex.org/ about-gii#reports (дата звернення: 08.08.2019).

Данные проекта «Ведение бизнеса». URL: https://russian.doingbusiness.org/ru/data (дата звернення: 08.08.2019).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.5-6.18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024