ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇН: МЕТОД ВМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНКА МАСШТАБІВ

Тетяна Володимирівна Шепель, Ганна Ігорівна Костьов’ят

Анотація


Шепель Т.В., Костьов’ят Г.І. ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇН: МЕТОД ВМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНКА МАСШТАБІВ

Мета. Дослідження сутності тіньової економіки і оцінювання масштабів загрози тінізації економіки економічній безпеці держави.

Методика дослідження. В ході дослідження використано метод наукового узагальнення для уточнення змісту тіньової економіки, її особливостей; логічні прийоми дали можливість в умовах неповної вихідної інформації визначити сучасний стан національної економічної безпеки і динаміку розвитку тіньової економіки; метод порівняльного аналізу дозволив оцінити динаміку тіньової економіки.

Результати дослідження. Використано п’ять методів вимірювання впливу тіньової економіки на економічну безпеку, що базуються на порівнянні показника фінансового результату, обсягу надання послуг, обсягів енергоспоживання та фінансування економіки. На основі чотирьох методів визначено інтегральний показник тіньової економіки, який у 2020 році склав 30%, що підтверджує загрозливий вплив тіньової економіки на економічну безпеку держави. Розглянуто безпосередній взаємозв’язок тіньової економіки та інтегрального показника економічної безпеки. Шляхом використання статистичних методів підтверджено негативний вплив тіньової економіки на економічну безпеку держави. Встановлено, що із збільшенням обсягів тіньової економіки економічна безпека послаблюється. Зроблено висновок, що на державному рівні потрібно вирішувати найбільш серйозні проблеми, що впливають на рівень економічної безпеки держави, а не вести формальну боротьбу з дрібними підприємцями, що забезпечують самозайнятість та підтримують економіку в період кризи.

Наукова новизна результатів дослідження. Здійснено економіко-математичне обґрунтування можливості позиціонування тіньової економіки як інтегрального індикатора економічної безпеки держави. Вперше доведено, що між інтегральним показником тіньової економіки та інтегральним показником економічної безпеки держави існує щільний взаємний зв’язок, який дозволяє визначити формулу залежності рівня економічної безпеки в залежності від рівня тіньової економіки з високою ймовірністю (91%).

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження дозволяють статистичним та аналітичним інституціям здійснювати оцінювання економічної безпеки держави відповідно до рівня тіньової економіки, відображаючи результати аналізу у звітах про результати роботи державних органів влади та економіки.

Ключові слова: тіньова економіка; економічна безпека; економічна свобода; рівень тіньової економіки; методи оцінювання.

 

Shepel T.V., Kostovyat H.I. SHADOW ECONOMY AS A THREAT TO UKRAINIAN ECONOMY'S SECURITY: METHODS OF MEASUREMENT AND SCALE ASSESSMENT

Purpose. The aim of the article is research of the essence of the shadow economy and assessment of the scale of the threat of shadowing the economy to the state's economic security.

Methodology of research. The study uses methods of scientific generalization to clarify the content of the shadow economy, its features; logical methods made it possible in the conditions of incomplete initial information to determine the current state of national economic security and the dynamics of the shadow economy; the method of comparative analysis allowed us to assess the dynamics of the shadow economy.

Findings. Five methods have been used to measure the impact of the shadow economy on economic security, based on a comparison of financial performance, service delivery, energy consumption, and economic financing.

Based on four methods, the integrated indicator of the shadow economy was determined, which in 2020 amounted to 30%, which confirms the threatening impact of the shadow economy on the state's economic security. The direct relationship between the shadow economy and the integrated indicator of economic security is considered. The negative impact of the shadow economy on the state's economic security has been confirmed through the use of statistical methods. It is established that with the increase of the shadow economy, financial security weakens. It is concluded that at the state level, it is necessary to solve the most serious problems affecting the level of economic security of the state and not to formally fight against small entrepreneurs who provide self-employment and support the economy during the crisis.

Originality. The study provides an economic and mathematical justification for the possibility of positioning the shadow economy as an integral indicator of the economic security of the state. It was proved for the first time that there is a close interrelation between the integrated indicator of the shadow economy and the integrated indicator of economic security of the state, which allows determining the formula for the level of economic security depending on the level of shadow economy with high probability (91%).

Practical value. The study results allow statistical and analytical institutions to assess the state's economic security in accordance with the level of the shadow economy, reflecting the results of the analysis in the reports on the results of public authorities and the economy.

Key words: shadow economy; economic security; economic freedom; level of the shadow economy; estimation methods.

Ключові слова


Ключові слова: тіньова економіка; економічна безпека; економічна свобода; рівень тіньової економіки; методи оцінювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


The Global Risks Report 2021 / World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf (дата звернення: 10.08.2021).

Jütting J., Perlevliet J., Xeniogiani T. Informal Employment Re-loaded. OECD Development Centre Working Papers. 2008. № 266. URL: http://dx.doi.org/10.1787/18151949 (дата звернення: 10.08.2021).

Global Competitiveness Index. 2020 / World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/ docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf (дата звернення: 10.08.2021).

Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації : монографія / З. С. Варналій та ін. Київ : НІСД, 2006. 576 с.

Коркоц О. М. Практичні аспекти зменшення тіньового сектору економіки України. Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. 2014. Вип. 264. Т. 1. С. 263-267.

Щодо вдосконалення методології інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки України : аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1358 (дата звернення: 09.08.2021).

Бандурка О. М. Бюджетні процеси тінізації економіки та заходи її профілактики. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. Харків : Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2004. С. 15.

Тіньова економіка. Загальні тенденції 2020 / Міністерство економіки України. URL: https://me.gov.ua/Documents/Download?id=ea52ab12-e08a-418f-8e80-7cdee5d1fddc (дата звернення: 09.08. 2021).

Буркальцева Д. Д. Методологія розрахунку інтегральних показників безпеки за сферами економіки. Проблеми економіки транспорту : Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 2013. Вип. 6. С. 107-111.

Харазішвілі Ю. М., Дронь Є. В. Прогнозування індикаторів, порогових значень та рівня економічної безпеки України у середньостроковій перспективі : монографія. Київ : НІСД, 2014. 117 с.

Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року : Указ Президента України від 11 серпня 2021 р. № 347/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0048525-21#Text (дата звернення: 13.08.2021).

Степаненко А. В. Глобалізація, конкурентоспроможність й економічна безпека: проблеми взаємодії та взаємозв’язку. Продуктивні сили України. 2007. № 1(002). С. 71-84.

Омельченко Р. В. Кількісні виміри економічної свободи України в умовах глобалізації. Економіка: проблеми, теорії та практика : збірник наукових праць. 2008. Вип. 241. Т. 4. С. 911-918.

2021 Index of Economic Freedom. URL: https://www.heritage.org (дата звернення: 10.08.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.3

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024