ЗАСАД РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТК НА ОСНОВІ РОЗВТКУ РЕГІОНАЛЬНХ ХАБІВ 4.0

Сергій Васильович Войтко, Оксана Ярославівна Юрчишин

Анотація


Войтко С.В., Юрчишин О.Я. ЗАСАД РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТК НА ОСНОВІ РОЗВТКУ РЕГІОНАЛЬНХ ХАБІВ 4.0

Мета. Визначення стану інноваційних процесів в Україні та ЄС, вивчення кращих практик ЄС щодо реалізації принципів Індустрії 4.0 для підприємств із залученням науковців і підтримки на державному рівні.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано абстрактно-логічний метод при дослідженні сутності категорій та понять сфери Індустрії 4.0; порівняльно-економічний – при аналізі вітчизняного та світового досвіду впровадження інноваційної продукції на засадах Індустрії 4.0; статистичний аналіз та узагальнення – для опрацювання масиву статистичних та емпіричних даних й формулювання відповідних висновків проведеного дослідження.

Результати дослідження. Здійснено аналіз кращих європейських практик, які спрямовані на розвиток Індустрії 4.0. Розглянуто проєкти, спрямовані на покращення державних і регіональних політик напряму, їх популяризацію та інформування суспільства і проєкти, спрямовані на впровадження (трансфер) технологій Індустрії 4.0 безпосередньо до підприємств. Наведено деякі інструменти реалізації їх принципів в Україні, визначено їх невисоку ефективність.

Наведено позитивні зміни у вітчизняному законодавстві, спрямовані на покращення процесу впровадження інновацій та цифровізацію виробництва: прийняття 21 липня 2021 р. Кабінетом Міністрів Постанови № 750 щодо сприяння впровадженню технологічного підходу «Індустрія 4.0» в Україні. Постановою передбачена державна фінансова підтримка руху Індустрії 4.0 в Україні через створення Центрів 4.0, які здійснюватимуть пошук проєктів, спрямованих на діджиталізацію виробництва, подальшу експертизу відібраних проєктів та їх акселерацію і трансфер технологій.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано практико-методологічні засади підтримки руху Індустрії 4.0 в Україні, надано рекомендації щодо забезпечення інноваційного розвитку промисловості України.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновано відповідно до Постанови створити робочі структури - центри 4.0 на базі інфраструктури закладів вищої освіти, наукових установ і т.і., які за державної підтримки здійснюватимуть подальшу експертизу інноваційних проєктів та їх акселерацію і паралельно їх реєструвати (входити до мережі) як цифрові хаби (DIH) на Європейській платформі Smart Specialisation Platform. Таке поєднання розширить можливості Центрів у залученні європейських грантів для українських МСП на впровадження технологій, дотичних до Індустрії 4.0 та дасть можливість українським фахівцям з впровадження інновацій отримати досвід та підтримку від представників розвинених європейських цифрових хабів.

Ключові слова: інновації; трансфер технологій; Індустрія 4.0; діджиталізація; хаб; Центр 4.0.

 

Voitko S.V., Yurchyshyn O.Ya. PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE POLICY BASED ON THE DEVELOPMENT OF REGIONAL HUBS 4.0

Purpose. The aim of the article is determining the state of innovative processes in Ukraine and the EU, studying the best practices of the EU on the implementation of the principles of Industry 4.0 for enterprises with the involvement of scientists and support at the state level.

Methodology of research. The following methods were used in the study in order to achieve this goal, namely: an abstract and logical method in study the essence of categories and concepts in the field of Industry 4.0; comparative and economic – in the analysis of domestic and world experience in the introduction of innovative products on the basis of Industry 4.0; statistical analysis and generalization – to process an array of statistical and empirical data and formulate the relevant conclusions of the study.

Findings. An analysis of the best European practices aimed at the development of Industry 4.0 was carried out. The projects directed on improvement of the state and regional policies directly, their popularization and informing of a society and the projects directed on introduction (transfer) of technologies of Industry 4.0 directly to the enterprises are considered. Some tools of realization of their principles in Ukraine are resulted, their low efficiency is defined.

Positive changes in the domestic legislation aimed at improving the process of innovation and digitalization of production are presented: adoption on July 21, 2021 by the Cabinet of Ministers of Resolution No. 750 to promote the implementation of the technological approach “Industry 4.0” in Ukraine. The resolution provides state financial support for the movement of Industry 4.0 in Ukraine through the creation of Centres 4.0, which will search for projects aimed at digitalization of production, further examination of selected projects and their acceleration and technology transfer.

Originality. The practical and methodological principles of supporting the Industry 4.0 movement in Ukraine are substantiated, recommendations for ensuring the innovative development of Ukrainian industry are provided.

Practical value. It is proposed in accordance with the Resolution to create working structures - 4.0 centres on the basis of infrastructure of higher education institutions, research institutions, etc., which with state support will carry out further examination of innovative projects and their acceleration and register them in parallel (enter the network) as digital hubs (DIH) on the European Smart Specialization Platform. This combination will expand the Centres’ capacity to attract European grants for Ukrainian SMEs to implement technologies related to Industry 4.0 and will enable Ukrainian innovation specialists to gain experience and support from representatives of developed European digital hubs.

Key words: innovations; technology transfer; Industry 4.0; digitalization; hub; Centre 4.0.


Ключові слова


Ключові слова: інновації; трансфер технологій; Індустрія 4.0; діджиталізація; хаб; Центр 4.0.

Повний текст:

PDF

Посилання


Cowey L., Milosavljevic N., Shvarova O. Technology Transfer in Ukraine 2019-2020. URL: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC123282 (дата звернення: 30.07.2021).

Кириченко О. С. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку промисловості України : дис. … д-ра екон. наук, спец. 08.00.03 / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». Київ, 2021. 465 с.

Юрчак О. В. Індустрія 4.0 – що це таке та навіщо це Україні. URL: https://appau.org.ua/ publications/industriya-4-0-shho-tse-take-ta-navishho-tse-ukrayini/ (дата звернення: 30.07.2021).

Кращі проєкти та практики регіонального розвитку ЄС в Індустрії 4.0. URL: https://www.industry4ukraine.net/eu-regional-development-in-industry-4-0/ (дата звернення: 01.08.2021).

Smart SMEs for Industry 4.0. URL: https://www.interregeurope.eu/smarty/ (дата звернення: 01.08.2021).

Key tools to assess and improve soft innovation policies. URL: https://www.interregeurope.eu/passpartool/ (дата звернення: 29.07.2021).

Smart Specialisation Platform. Digital Innovation Hubs. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/digital-innovation-hubs (дата звернення: 29.07.2021).

Економічна статистика / Наука, технології та інновації. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ni.htm (дата звернення: 30.07.2021).

Eurostat. Science, technology and innovation. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database (дата звернення: 29.07.2021).

Щодо сприяння впровадженню технологічного підходу «Індустрія 4.0» в Україні : Постанова Кабміну від 21 липня 2021 р. № 750. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/750-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 02.08.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024